Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

II. Из живота на оцелелите поколения
 

Списък на населените места с регистрирани имена на главите на домакинствата през втората половина на XV и началото на XVI век

I. Ареал Търново
II. Ареал София
III. Ареал Благоевград
IV. Ареал Сяр — Солун
V. Ареал Демир Хисар — Кукуш
VI. Ареал Битоля — Костур


I. Ареал Търново

1. Б а х т а в а н и, с друго име Чаиркьой, спадащо към Търново. Днес с. Камен с по-старо име Чаиркьой, В.-търновско. Регистрирани 6 лица. I, 45

2. Б е л е  ч е р к в а, спадащо към нахия Търново. Дн. Бяла черква, В.-търновско. Но днешното село, известно преди Освобождението под имената Горни турчета или Мурадеий, отстои на значително разстояние от старото селище, което е било разорено и опустяло. Регистрирани 19 лица. I, 52

3. Г о р н а  К а л у г е р о в а, с друго име Плужна, спадащо към нахия Търново. Дн. Горско Калугерово, В.-търновско. Регистрирани 65 лица. I, 59

4. Д е б е л ч о в а, спадащо към нахия Търново, Дн. с. Дебелцово, Севлиевско, или с. Дебелец, В.-търновско. Регистрирани 32 лица. I, 53

5. Д е л я н, спадащо към Търново. Не се отъждествявя, но явно това е днешното Деляновци с по-старо име Чаушка махала, В.-търновско. Регистрирани 8 лица. I, 42

6. Д и м ч а, спадащо към нахия Търново. И дн. със същото име, В.-търновско. Регистрирани 52 лица. I, 49

7. Д р а г а н о в а, към нахия Търново. Дн. Драганово, В.-търновско. Регистрирани 55 лица. I, 49 — 50

8. К а л о к а с р и-и  б л а я, нахия Търново. Дн. Красно градище с по-старо име Каликастроко, В.-търновско. Регистрирани 19 лица. I, 54

9. К а л о т е н ч е, към нахия Търново. Дн. Калтинец, сляло се с гр. Горна Оряховица. Регистрирани 5 лица. I, 52

10. К о р ш у н а, към нахия Търново, Дн. Крушуна, Ловешко. Регистрирани 31 лица. I, 50 — 51

11. К р у ш о в и ч е-и  и з и р, спадащо към нахия Търново. Долно Крушево, изчезнало село в Севлиевско. Регистрирани 52 лица. I, 42

12. К ю л е ф ч е, днес Кюлефча, Шуменско. Регистрирани 2 лица. I, 214

13. Л е т н и ч е, към нахия Търново. Дн. Летница, Ловешко. Регистрирани 38 лица. I, 59 — 60

14. Л и п н и ч е, към нахия Търново. Дн. Горна или Долна Липница. В.-търновско. Регистрирани 3 лица. I, 214

15. М а л к о в а, към нахия Търново. Издателите сочат изчезнало село Малково в Севлиевско. Селото е твърде голямо, за да се допусне отъждествяването му с колибите Малчовци, сев.-изт. от Трявна в планината. Тези колиби не са отбелязани през XV век и вероятно са възникнали по-късно. Регистрирани 42 лица. I, 53

16. М а н а с т и р «Б а с а р а б а», Русенско, до дн. с. Басарбово, образувано около манастира. Регистрирани 14 лица. II, 193

17. М а н а с т и р «И в а ч», Сев.-зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 3 лица. II, 151

18. М а н а с т и р «Л е р к о в о». Регистрация след 1466 г., Сев. -зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 4 лица. II, 119

19. М а н а с т и р «О р т а». Регистрация след 1466 г., Сев.-зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 2 лица. П, 119

20. М а н а с т и р  П р е ч и с т а, Сев.-зап. България, дн. неотъждествен. Обложен данъчно, но липсва регистриран данъкоплатец. II, 155

21. М а н а с т и р «С в. Е х». Регистрация към 1475 — 1476, Видинско. Регистрирани 3 домакинства. IV, 126

22. М а н а с т и р «Я с т р е б», спадащ към нахия Търново. Неговите развалини се намират в Ловешко; съществувал и през XVI вех под името «Св. Богородица». Регистрирали 8 лица. I, 51; IV, 125 — 127

23. М у с и н а, спадащо към нахия Търново. И дн. Мусина, В.-търновско. Регистрирани 51 лица. I, 57 —58.

24. Н о в а с и л е, от нахия Шумен. Дн. Ново село, Шуменско. Регистрирани 2 лица. I, 214.

25. О с а н о ф ч а-и  б а л я, спадащо към нахия Търново. Дн. Горски Сеновец, В.-търновско. Регистрирани 32 лица. I, 50

26. П р и с о й, спадащо към нахия Търново. Дн. Присово, В.-търновско. Регистрирани 62 лица. I, 54 —55

27. Р а з б о й н а, от нахия Шумен. И дн. с това име, Шуменско. Регистрирано 1 лице. I, 215

28. Р е ч и н а, към нахия Търново. Дн. Ресен, В.-търновско. Регистрирани 30 лица. I, 48

29. Р о ш о в а, към нахия Търново. Издателите го отъждествяват със с. Душево, Габровско, но може би не е изключена вероятността да е с. Рашевци или Рашковите, В.-търновско. Регистрирани 44 лица. I, 46 —47

33. Гр. Т ъ р н о в о, с разпределение на регистрираните лица по именувани махали. Регистрирани 273 лица. II, 161, 345, 347 — 353

31. Ч е к а н д и н о в а, от нахия Шумен. Дн. Чекандин с ново име Лиляк, Шуменско. Регистрирани 3 лица. I, 215

32. Ч е р н о ф ч а, към нахия Търново. Вероятно изчезналото село Черновец, В.-търновско. Регистрирани 9 лица. I, 60

33. Ч и к я н о в а, към нахия Търново. Дн. с. Правда със старо име Циганово. Регистрирани 20 лица. I, 48

Общо 990 лица за ареала.


II. Ареал София

1. А р д ж у р о в ц и, дн. Ярджиловци, Пернишко. Регистрирани 29 лица. II, 59

2. Б а н к а, дн. Банкя, Софийско. Регистрирани 16 лица. II, 101

3. Б а с а р и л, дн. едно от селата Горни или Долни Пасарел, Софийско. Регистрирани 59 лица. II, 95 — 97

4. Б а т а н о в ц и, дн. Темелково, Пернишко. Регистрирани 33 лица. II, 59

5. Б а т к о в ц и, дн. слято със с. Драговищица, Софийско. Регистрирани от два отделни тимара общо 23 лица. II, 99 — 101

6. Б а т к у н, от нахия Филибе (Пловдив), дн. Баткун, Пазарджишко. Регистрирано 1 лице. I, 212

7. Б е л и ц а, Софийско. Регистрирани 45 лица. II, 87 — 89

8. Б и л е  ч е р к о в а, от нахия Айдос. Старо име на с. Малко Ченче, дн. Карагеоргиево, Айтоско. Регистрирано 1 лице. I, 214

9. Б и с т р и ц а, Софийско. Регистрирани 61 лица. II, 61

10. Б о г д а н  д о л, дн. Богданов дол, Пернишко. Регистрирани 35 лица. II, 65

11. В о й н о в о, Софийско. Днес неотъждествено. Едва ли може да се вземе за с. Войниговци, Софийско, което е регистрирано в подобни османски тимарски описи от XV в. — вж. II, 31. Регистрирани 9 лица. II, 81

12. В ъ л к о в  С а м о к о в, Софийско. Навярно рударското село Попово при с. Крапец — Софийско, запустяло след Освобождението. Регистрирани 11 лица. II, 75

13. Г л и н я н и, дн. Гниляне, Софийско, Регистрирани 65 лица. II, 85-87

14. Д а б и ж и в, Софийско, с циганско население, събрано в махала или малко селце край или до София; Регистрирани 23 лица, II, 23 и 91

15. Д и в о т и н о, Пернишко. Регистрирани 100 лица. II. 81-83

16. Д о б р а л, към нахия Карън-овасъ. — Това е старото име на с. Прилеп, Карнобатско. Регистрирани 3 лица. II, 213

17. Д о й ч и н о в ц и, Софийско, дн. неотъждествено. Регистрирани 10 лица. II, 57

18. Д о л н а  М а л и н а, Софийско. Регистрирани 25 лица. II, 103

19. И с т о б о в а, към нахия Филибе (Пловдив). Според издателите дн. с. Ситово, Пловдивско. Регистрирано 1 лице. I, 191

20. И с т р и в а, към нахия Филибе, дн. Строево, Пловдивско. Регистрирано 1 лице. I, 224

21. К а л к а с, дн. слято с гр. Перник. Регистрирани 29 лица. II, 57

22. К л и н о в ц и, Софийско, дн. неотъждествено. Регистрирани 43 лица. II, 53 — 55

23. К л и с е л у, Пернишко, със старо име Църква, дн. Даскалово. Регистрирани 101 лица. II, 71 —73

24. К о р о в а, към нахия Филибе, дн. Корова, Пещерско. Регистрирани 3 лица. II, 212

25. К о с т и н б р о д, Софийско. Регистрирани 33 лица. II, 89

26. К у м а н и ц а, Софийско, дн. Кубратово. Регистрирани 56 лица. II, 95

27. К у м а р и ц а, Софийско, дн. махала на с. Александър Войково. Регистрирани 29 лица. II, 97 — 99

28. Л а л е, към нахия Карън-овасъ. — Това е старото име на дн. с. Климаш, Карнобатско. Регистрирани 2 лица. I, 214

29. Л о к о ш т и ц а, Софийско, вероятно с. Локорско. Регистрирани 46 лица. II, 99

30. М а н а с т и р  М а т е я л ъ`, спадащ към Брезник, Софийско, дн. неизвестен. Обложен за 1 лице. II, 65

31. Н и г ю в а н о в ч а, Софийско, дн. Негован. Регистрирани 28 лица. II, 85

32. О р л а н д о в ц и, дн. квартал на София. Регистрирани 21 лица. II, 91

33. П е р н и к, Софийско. Регистрирани 151 лица. II, 61 — 63

34. П е т л а н ч е, към нахия Филибе, дн. Паталеница, Пазарджишко. Регистрирано 1 лице. I, 212

35. П о д г у м и р, Софийско, дн. Подгумер. Регистрирани 12 лица. II, 83

36. П о п о в я н и, Самоковско, рударско селище. Регистрирани 163 лица. II, 77 — 79

37. Р а й л о в ц и, дн. Райлово, Пернишко. Регистрирани 9 лица. II, 103

38. Р а к о в и ц а, Софийско, вероятно Мала Раковица при с. Росоман, дн. запустяло. Регистрирани 7 лица. II, 91

39. С л а в о в и ц а, Софийско, дн. махала на с. Ал. Войково. Регистрирани 10 лица. II, 85

40. С л а т и н а, дн. квартал на София. Регистрирани 50 лица. II, 91 —93

41. Г р. С о ф и я. Регистрирани жители на София в различни описи 63 лица. II, 55, 57, 63, 69, 77, 79, 91, 101

42. С р ъ б с к и  С а м о к о в, Пернишко, източно от с. Студена, изселено след Освобождението. Регистрирани 48 лица. II, 75

43. С т у д е н а, Пернишко. Регистрирани 225 лица. II, 67 — 69

44. Т р е б и ч, Софийско. Регистрирани 48 лица. II, 55 — 57

45. Х р е л о в о, Самоковско, дн. Рельово. Регистрирани 54 лица. II, 79 — 81

46. Ч е к а н ч е, Софийско, дн. Чеканчево. Регистрирани 37 лица. II, 95

47. Ш и я к о в ц и, Софийско. Регистрирани 32 лица. II, 89

Общо 1835 лица за ареала.


III. Ареал Благоевград

1. Б е л о т и н ц и, спадащо към Неврокоп. Дн. Белотинци, Гоцеделчевско. Регистрирани 129 лица. III, 318

2. Б о р о в о, спадащо към Неврокоп. Дн. Борово, Гоцеделчевско. Регистрирани 153 лица. III, 306

3. Б р е з н и ц а, спадащо към Помести, т. е. по р. Места. Дн. Брезница, Гоцеделчевско. Регистрирани 220 лица. III, 313 — 314

4. Б у т и м, спадащо към Неврокоп. Дн. Бутим, Гоцеделчевско. Регистрирани 34 лица. III, 303

5. Г о р н а  Т ъ р л и ц а, спадащо към Неврокоп. Дн. Търлис, Гоцеделчевско. Регистрирани 199 лица. III, 290 и заб. 25

6. И с т а р а н и, спадащо към Неврокоп. Дн. може би Стирен, Гоцеделчевско. Регистрирани 25 лица. III, 311 —312

7. К а ш и ц а, спадащо към Неврокоп. Под същто име и през XIX в. Регистрирани 25 лица. III, 312 и заб. 85

8. К о в а ч е в и ц а, спадащо към Помести(е). Дн. Ковачевица, Гоцеделчевско. Регистрирани 17 лица. III, 317

9. К р а ш е н о в р а л, спадащо към Неврокоп. Неотъждествено. Регистрирани 16 лица. V, 294

10. К р е м и н, спадащо към Помести(е), дн. Кремен, Гоцеделчевско. Регистрирани 37 лица. III, 315

11. К р о м и д а, дн. Кромидово, Петричко. Регистрирани 50 лица. V, 286

12. Л е ш н и ц а, спадащо към Неврокоп, дн. Елешница, Благоевградски район, в който са отбелязани още две села Лешница. Регистрирани 113 лица. III, 299

13. Л о з н о, спадащо. към Неврокоп, дн. Лозна, Гоцеделчевско. Регистрирани 16 лица. III, 308

14. М а л о ш и ц а, спадащо към Неврокоп, дн. Малошница, Гоцеделчевско. Регистрирани 63 лица. III, 311

15. М а н а с т и р, спадащо към Неврокоп, дн. Гоцеделчевско. Селото, макар и отделно, е описано заедно с Горна Търлица. Регистрирани лица при Горна Търлица. III, 290 и заб. 25

16. О б и д и м, спадащо към Помести(е), дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 47 лица. III, 315 — 316

17. П а п а  В ъ л к а н, с друго име Тепляни, спадащо към Неврокоп. Дн. Теплян, Гоцеделчевско. Регистрирани 78 лица. III, 310 — 311

18. П а п а  Р а й к о, с друго име Лъкавица, спадащо към Неврокоп. Дн. Горна и Долна Лъкавица. Регистрирани 71 лица. III, 309

19. П л а ч а н и, спадащо към Неврокоп, дн. Блатчен, Гоцеделчевско. Регистрирани 47 лица. III, 310

20. С а д о в а, спадащо към Неврокоп, дн. Садово, Гоцеделчевско. Регистрирани 8 лица. I, 212; VII, 80

21. С к р е б а т н о, спадащо към Помести(е), дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 110 лица. III, 314 — 315

22. С т а н ч е в а, «при Мелник», дн. Горно Станчево, Гоцеделчевско. Регистрирани 58 лица. V, 287

23. С т р а н и н а, спадащо към Неврокоп, дн. Странен (Страня), Гоцеделчевско. Регистрирани 24 лица. III, 309

24. С т р и з и ц а, «при Мелник», дн. неустановено. Регистрирани 28 лица. V, 287 — 288

25. Х р а с н о, дн. Храсна, Санданско. Регистрирани 29 лица. V, 289

26. Ч е р е ш о в о, спадащо към Неврокоп, дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 8 лица. III, 312

Общо 1595 за ареала.


IV. Ареал Сяр — Солун

1. А й о  Н и к о л а, спадащо към Келимерия, дн. Агиос Николас, Халкидически п-ов. Регистрирани 57 лица. II, 453

2. Б о ш а н о з, спадащо към нахия Дирама (Драма), дн. Бошинос с ново гръцко име Каламонас, Драмско. При турската транскрипция името е изопачено; вероятно е българско и е звучало като «Босонози», «Божа нога» или др. подобни. Регистрирани 71 лица. I, 195

3. Б р е з и ч к о, с друго име Айо Георги, подчинено на Серес. Неотъждествено. Регистрирани 23 лица. III, 293

4. В а л м а, спадащо към Хортач, дн. Валмада, Солунско. Регистрирани 31 лица. II, 463 и 465

5. В а с л а к, дн. Василика, Солунско. Регистрирани 176 лица. II, 435

6. В и с о ч а н и, спадащо към нахия Дирама, дн. Драмско. Регистрирани 2 лица. I, 213

7. Г о м а т о, спадащо към Калимерия, дн. Гумати на Касандрийския полуостров в Халкидика, Солунско. Регистрирани 77 лица. II, 451

8. Д р а г о ш, дн. Драгол или Зевгалатно, Нигритско. Регистрирани 40 лица. II, 475

9. Гр. Д и р а м а (Д р а м а). Регистрирани 6 лица. I, 212

10. З у м б а т, дн. Замбат с гръцко име Трилофон, Солунско. Регистрирани 8 лица. II, 431

11. З ъ р н е в о, спадащо към Неврокоп. До края на XIX в. се е числяло към Неврокопска каза; дн. в гръцка територия. Регистрирани 214 лица. III, 292

12. К а л а б а к, спадащо към нахия Дирама, дн. Каламбаки, Драмско. Регистрирани 50 лица. I, 191, 194, 212, 213, 224

13. К у м а н и ч, спадащо към Хортач, т. е. към дн. село Хортач (гр. Хорятис), Солунско; дн. неотъждествено. Регистрирани 66 лица. II, 443 и забел. 2 и З

14. К ъ р л ъ к о в о, Зъхненско (Гърция). Регистрирани 181 лица. II, 477 — 479

15. Л а к о с, дн. Лалиас, Сярско. Регистрирани 28 лица. V, 288

16. Л е б о т и, към нахия Дирама, дн. Левотин, Драмско. Регистрирани 3 лица. I, 213

17. Л ю б е н е, вероятно с. Любен, в края Чеч, източно от р. Места. Регистрирани 63 лица. II, 471

18. М а н а с т и р, К о с а н и ц а, или Кошница, близо до Драма. Съществувал до 1487 г. Условно отбелязваме 1 лице. (Според Стр. Димитров) III, 77

19. М а н а с т и р  Х о р т а ч - край с. Хортач (Ортач), Солунско. Дн. неизвестен. Регистрирано 1 лице. II, 429

20. М а р и а н а, дн. Мариана на п-ов Касандра, Халкидика, Солунско. Регистрирани 102 лица. II, 437 — 439

21. П е т р и к, спадащо към Солун. За отъждествяване издателите посочват само с. Петрово, Гюмюрджинско. Регистрирани 53 лица. II, 447

22. П е ч о м а н, спадащо към Солун. За отъждествяването му издателите посочват с. Писона, или Пишона, Солунско. Регистрирани 4 лица. II, 463

23. П о л и в р а, спадащо към Келимерия (дял от Солунска нахия), дн. Полигеро, или Полигирос, на Халкидически п-ов. Регистрирани 48 лица. II, 467

24. Р у с и л е, спадащо към Зъхна, дн. Русково (гр. Мавролити), Драмско. Регистрирани 104 лица. II, 471 —473

25. С а р м у с а к л у, с друго име Аксилобитав, към нахия Серес. През XIX век гръцкото име е изчезнало. Регистрирани 305 лица. II, 237 — 289

26. Г р. С я р, с 10 махали. Регистрирани 169 лица. III, 283 —288

27. Т у р б е ш, Нигритско (Гърция). Регистрирани 9 лица. III, 475 — 477

28. Ф у к а р л у, спадащо към нахия Гюмюлджине, дн. неотъждествено. Регистрирано 1 лице. I, 213

29. Я с ъ, спадащо към нахия Гюмюлджине, дн. Яссъ кьой Гюмюрджинско. Регистрирано 1 лице. I, 213

Общо за ареала 1919 лица.


V. Ареал Демир Хисар — Кукуш

1. А й о  П а р а с к е в а, с друго име Света Петка, дн. в Демирхисарско. Регистрирани 42 лица. V, 283

2. Б а р о в и ц а, спадащо към Солун, дн. Баровица, Демирхисарско. Регистрирани 39 лица. II, 467

3. Б р а т а н и щ е, спадащо към Караверия, дн. гр. Берили Караферия. Дн. неотъждествено. Регистрирани 53 лица. II, 449

4. Б у д у р, с друго име Айо Парашкева, Кукушко. Регистрирани 9 лица. II, 459

5. В е т р е н а, спадащо към Демир Хисар, дн. Ветрен (гр. Неон Петрини), Демирхисарско. Регистрирани 14 лица. V, 295

6. В и т о в о, спадащо към Неврокоп. От края на XIХ век Витово се числи към Демирхисарско. Регистрирани 48 лица. III, 337 — 308

7. В и т о с л а в, спадащо към Демир Хисар. (Навярно недалеч от с. Рупел.) Регистрирани 82 лица. V, 292, 293, 294

8. Г а н и ц а, спадащо към Богданос, каза Аврет Хисар (Кукуш), дн. неотьждествено. Регистрирани 93 лица. III, 298

9. Г е р м а н, Демирхисарско. Регистрирани 70 лица. III, 316

10. Г р а д и т н а, спадащо към Богданос от казата Аврет Хисар, Кукушко, дн. неотьждествено; може би с. Грамада от XIX век. Регистрирани 185 лица. III, 290 — 297

11. Г р а м а д и н а, спадащо към Демир Хисар. Дн. Грамадина, Кукушко. Регистрирани 16 лица. II, 457

12. К е н а р и с, спадащо към Аврет Хисар (Кукушко). Дн. неотъждествено. Регистрирани 48 лица. II, 461

13. К е т а н  К а з а н л ъ к, спадащо към Демир Хисар. Дн. неустановено. Регистрирани 22 лица. V, 295

14. К ю ч у к  П о р о й, дн. Горен или Долен Порой, Демирхисарско. Регистрирани 11 лица. V, 289

15. Л е л о в а, дн. Агиос Антон иос, Кукушко. Регистрирани 127 лица. V, 281 — 282, 293

16. М а к о в а, спадащо към Демир Хисар. Неотъждествено. Регистрирани 22 лица. V, 290

17. М а ч у к о в а, спадащо към Демир Хисар. Дн. Мачуково (гр. Евзони), Кукушко. Регистрирани 26 лица. II, 461

18. М о ш е л о в о, спадащо към Демир Хисар. Вероятно с. Мешели, Демирхисарско, от края на XIX в. Регистрирани 34 лица. III, 301

19. М у д ж у р а к, Демирхисарско. Регистрирани 48 лица. V, 279

20. П а п р а д н а, подчинено на Богданос от казата Аврет Хисар (Кукуш). Дн. с. Папрат, Кукушко. Регистрирани 227 лица. III, 294 — 296

21. П е т р о в о, спадащо към Неврокоп. В края на XIX в. под същото име се числи към Демирхисарско. Регистрирани 215 лица. III, 304 — 305

22. П е ш а н и ц а, спадащо към Демир Хисар. Дн. неустановено. Регистрирани 36 лица. V, 283 — 284

23. Р а я н о в о, спадащо към Демир Хисар. През XIX в. Раяново, Кукушко. Регистрирани 38 лица. III, 300 — 301

24. Р у п е л, дн. Клиди (гр.), Демирхисарско. Регистрирани 87 лица. V, 291 — 292

25. С р а м к о в о, Кукушко. Дн. неотъждествено. Регистрирани 19 лица. III, 298 — 293

26. Т о д о р а к о в о, спадащо към Демир Хисар. През XIX в. с. Тодоран в същия край. Регистрирани 53 лица. III, 300

27. Т о д о р а ш и ц а, Демирхисарско. Издателят го отъждествява с гореспоменатото Тодораково — Тодорин. Но анализът на данните показва, че става дума за две села или за едно село, регистрирано два пъти през дълъг промеждутък от време, защото и феодалният режим на двете въпросни села е различен, а също и жителският им състав. Регистрирани 43 лица. V, 282 — 283

28. Ш у г о в о, Демирхисарско. Регистрирани 101 лица. III, 302

29. Щ а в е н ц и, спадащо към Демир Хисар. Дн. неотъждествено. Регистрирани 69 лица. V, 290 — 291, 293

30. Я н о в о, спадащо кьм Неврокоп. В края на XIX в. Яново е към Демирхисарско. Регистрирани 105 лица. III, 307

Общо за ареала 2002 лица.


VI. Ареал Битоля — Костур

1. А д о р н и, с друго име Тепеджик, каза Гьоридже (Корчанско). Регистрирани 172 лица. VI, л. 9а-б

2. А й о  Т о д о р, към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 32 лица. VI, л. 216

3. Б а б и ш о р, Костурско. Регистрирани 87 лица. VI, л. 101а-б

4. Б о г а ч к о, спадащо към Кесрие (Костур). Регистрирани 180 лица. VI, л.74а—75а

5. Б о ж и г р а д, с друго име Градище, дн. Божи град, Костурско. Регистрирани 80 лица. VI, л. 86а — 87а

6. Б о р о в а, Корчанско. Регистрирани 40 лица. VI, л. 206

7. Б р е з н и ц а, спадащо към Костур. Регистрирани 104 лица. VI, л. 100а — 101а

8. Б р е ш а н и, дн. Брестани, Костурско. Регистрирани 45 лица. VI, л. 88а — 89а

9. Б у к о в и к, дн. Оксия, Костурско. Регистрирани 59 лица. VI, л. 23а

10. Б ъ м б у к и, спадащо към Костур. Регистрирани 42 лица. VI, л. 686 — 69а

11. В е л и ъ к а, с друго име Галичко, спадащо към Костур. Регистрирани 39 лица. VI, л. 77а

12. В и н а н и, Костурско. Регистрирани 49 лица. VI, л. 19а — 196

13. В и н ч а н и, дн. Винчан, Корчанско. Регистрирани 85 лица. VI, л. 14а — 15а

14. В и ш а н и, спадащо към Костур. Регистрирани 82 лица. VI, л. 68а — 686

15. В ъ р б н и к, Костурско. Регистрирани 36 лица. VI, л. 276 —28а

16. В ъ р л а н и, спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 68 лица. VI, л. 246 — 25а

17. Г е р е н д ж и, дн. Горелци (гр. Корисос), Костурско. Регистрирани 98 лица. VI, л. 77а — 78а

18. Г о р н е ч е р, проход. Тоест село, натоварено с пазене на проход. Дн. неотъждествено. Регистрирани 33 лица. VI, л. 406

19. Г о с к о в а, Корчанско (?). Дн. неотъждествено. Регистрирани 75 лица. VI, л. 156— 166

20. Д е л о в а, дн. Делово, Костурско. Регистрирани 52 лица. VI, л. 846 — 85а

21. Д о б р и ч а н и, спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 59 лица. VI, л. 226

22. Д о б р о л и щ а, спадащо към Аштин (Корчанско?). Регистрирани 140 лица. VI, л. 67а — 68а

23. Д р е н о в а, Леринско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 416

24. Д р е с н и к, спадащо към Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 54 лица. VI, л. 256 — 26а

25. Д у п я к, спадащо към Костур. Регистрирани 31 лица. VI, л. 69а —696

26. Д ъ р м а н и, Битолско. Регистрирани 7 лица. VI, л. 456

27. Е з е р ц е, спадащо към Опар, каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 41 лица. VI, л. 34а-б

28. Ж е л е к о ж д, дн. Желегоже, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 946 — 956

29. Ж е л ь о в а, дн. Жельово, Костурско. Регистрирани 92 лица. VI, л. 105а — 1056

30. Ж у п а н и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 60 лица. VI, л. 666 —67а

31. З а г о р и ч а н и, Костурско. Регистрирани 71 лица. VI, л. 656 —66а

32. З е л ч и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 77 лица. VI, л. 90а — 906

33. К а р а х а н и, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 117 лица. VI, л. 106— 11а

34. К е с т р и с, дн. Костур. Регистрирани по махали 741 лица. VI, л. 576 — 65а

35. К л а д о р у м, спадащо към Костур, днес Кладороби, Леринско. Регистрирани 59 лица. VI, л. 836 — 846

36. К о н о м л а т, дн. Кономлади, Костурско. Регистрирани 139 лица. VI, л. 81а — 82а

37. К о т о р и, дн. Горни Котор и Долни Котор или гр. Апо Идруса и Като Идруса, Леринско. Регистрирани 119 лица. VI, л. 73а — 74а

38. К р о л и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 58 лица. VI, л. 94а

39. К р у ш о в е ц, Костурско. Регистрирани 36 лица. VI, л. 956

40. К у м а н и ч е, дн. Куманичево, Костурско. Регистрирани 10 лица. VI, л. 75б — 76а

41. К у р б и н о в а, спадащо към Преспа от казата Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 125 лица. VI, л. 24а —246.

42. Л а в д а н и, дн. с. Лавдар, Корчанско. Регистрирани 30 лица. VI, л. 236

43. Л е с к о в ч е н е, дн. Лесковец или Лескоец, Битолско. Регистрирани 58 лица. VI, л. 13а — 136

44. Л и н и т о в а, дн. Линотопи, Костурско. Регистрирани 72 лица. VI, л. 856 — 86а

45. Л ъ н к а, спадащо към Преспа, дн. Лънг, Костурско. Регистрирани 68 лица. VI, л. 386 — 391

46. Л ъ н к а, спадащо към Костур. Издателят не смята това село за тъждествено с предишното Лънка, защото то е означено в документа като спадащо към Преспа. Тоест регистраторът е различавал административно двете села. Регистрирани 54 лица. VI, л. 71а —716

47. Л ю б о й н о, дн. Любойно, Битолско. Регистрирани 103 лица. VI, л. 11а — 12а

48. М а в р о в о, дн. Маврохори, Костурско. Регистрирани 178 лица. VI, л. 716 — 73а

49. М а н а с т и р и Поп Герг, Прорензе, Янче и Спас в близост до селата Нивица и Винани (дн. Псараде и Пили), спадащи към Преспа. Дн. неизвестни. Въз основа на облагането на риболова на манастирите в Преспанското езеро може да се допусне наличността поне на 4 лица в тях. VI, л. 13а

50. М а р и я н и, дн. Мариян, западно от Корча. Регистрирани 72 лица. VI, л. 27а — 276

51. М е т о м и р, в близост до Охрид. Дн. неотъждествено. Регистрирани 23 лица. VI, л. 186— 19а

52. Н е с р а м, Костурско. Регистрирани 127 лица. VI, л. 876 —886

53. О х о л и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 160 лица. VI, 70а-71а

54. О щ и м а, Костурско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 326 — 33а

55. П е н д а-т р о л (?), спадащо към Костур. Регистрирани 36 лица. VI, л. 83а —806

56. П е р е ц, Корчанско. Регистрирани 44 лица. VI, л. 21

57. П е щ а н и, Костурско. Регистрирани 27 лица. VI, л. 33а

58. П е ч е, спадащо към Опар от казата Гьоридже (Корчанско?). Регистрирани 33 лица. VI, л. 27а

59. П о л я н и, Корчанско. Регистрирани 198 лица. VI, л. 476 — 486

60. П у л я н я, с друго име Пулях, към казата Гьоридже. (Може би е друг спахийски дял от горното с. Поляни.) Регистрирани 14 лица. VI, л. 15а — 156

61. П р и т о р, дн. Претор, Битолско. Регистрирани 90 лица. VI, л. 1б — 2а

62. П р о з о в е ц, дн. Проздовец, Корчанско. Регистрирани 33 лица. VI, л. 336 — 34а

63. Р а и ц а, Битолско. Регистрирани 24 лица. VI, л. 356 — 36а

64. Р а д о г о ж д, дн. Радогожа, Костурско. Регистрирани 54 лица. VI, л. 85а —856

65. Р е с н а, дн. гр. Ресен. Регистрирани 120 лица. VI, л. 176— 186

66. Р е ч и ч а н и, спадащо, към Костур. Регистрирани 42 лица. VI, л. 916 — 92а

67. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 94 лица. VI, л. 56 — 6а

68. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 150 лица. VI, л. 8а — 8б

69. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 145 лица. VI. л. 2б — 3а

70. С л и в е н и, Костурско. Регистрирани 71 лица. VI, 66а – 66б

71. С л и в н и ц а, Битолско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 4а — б

72. С т а д и ц а, дн. Стадица, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 104а — 1046

73. С т и п е н ч е, спадащо към Кестрие. Регистрирани 115 лица. VI, л. 92а — 93а

74. С т у д е н а  в о д а, спадащо към Костур. Регистрирани 60 лица. VI, л. 906 —91а

75. Т и к в е н и, Костурско, дн. гръцко Колокинту. Регистрирани 35 лица. VI, л. 806 — 81а

76. Т и х о л и щ е, дн. Тихолища, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 826—83а

77. Т и ш е н и ц а, спадащо към казата Гьоридже (Битолско или Преспанско?). Регистрирани 73 лица. VI, л. 6б —7а

78. Т о с к о в а, Корчанско (?) Регистрирани 75 лица. VI, л. 15б— 16б

79. Т о ш к а н и, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 32 лица. VI, л. 176

80. Т ъ р н о в ч е, спадащо към Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 73 лица. VI, л. 22а — 226

81. Т ъ р п а н и ч к о, с друго име Родолище, спадащо към Костур. Регистрирани 44 лица. VI, л. 91а —91б

82. Х о т о н и щ е, спадащо към Костур. Регистрирани 77 лица. VI, л. 78а —78б

83. Ч а к о н и  Б о з о р, дн. Цакони, Костурско. Регистрирани 66 лица. VI, л. 95а

84. Ч е м е р, спадащо към Преспа, каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 26 лица. VI, л. 20а

85. Ч е р н о х а в и щ е, дн. Черновица, Костурско. Регистрирани 44 лица. VI, л. 105б — 106б

86. Ч е р н я (?); спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 39 лица. VI, л. 32а-б

87. Ч у р и л о в а, спадащо към Костур. Регистрирани 25 лица. VI, л. 76а

88. Ш е с т а й о в а, дн. Шестово, Костурско. Регистрирани 60 лица. VI, л. 93а

89. Ш у ч, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 69 лица. VI, л. 28б — 29а

90. Щ ъ р б о в а, дн. Щърбово, Битолско. Регистрирани 124 лица. VI, л. 3б — 4а

91. Щ ъ р к о в о, спадащо към Преспа. Дн. с. Плати (гр.), бивше Щърбочо, Костурско. Регистрирани 100 лица. VI, л. 17а

92. Ю к а р у  О р е ш и ц а, спадащо към Костур. Регистрирани 40 лица. VI, л. 89б

93. Ю к а р у  Са д о в а, вероятно дн. Садово, Леринско. Регистрирани 65 лица. VI, л. 79а – 79б

Общ брой на лицата за ареала 7250.

[Back]
[Back to Index]