Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров
 
ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА И ПОНЯТИЯ
 

Аврен, с. Източна Тракия
Аврамша, с. Източна Тракия
Австро-Унгария
Аламидере, с. Западна Тракия
Алмалджик, с. Източна Тракия
Айтос, гр.
Анхиало, (днес Поморие), гр.
Атанасово, с. (днес кв. на Бургас)
Ахтопол, гр.

Баня, с. Ихтиманско
Бата, с. Поморийско
Башклисе, с.
Бенджилер, с. Източна Тракия
Бесарабия
Битоля, гр.
Блаца, с. Източна Тракия
Булгаркьой, с. Източна Тракия
Бунархисар, гр. Източна Тракия
Бургас, гр.
Бургаскьой, (Пирок), с. Източна Тракия

Вайсал, с. Източна Тракия
Велика, с. Източна Тракия
Видин, гр.
Враца, гр.
Вургари (Българи), с. Бургаска област

Горна Канара, с. Източна Тракия
Граматиково, с. Бургаска област
Гюмюрджина, гр. Западна Тракия
Гюпчели, с. Източна Тракия

166
 

Дая кадън, с. Източна Тракия
Девлетлиагач, с. Източна Тракия
Делиюсун, с. Източна Тракия
Демръщица, с.
Дерекьово, с. Източна Тракия
Деркос, с. Източна Тракия
Докузюк, с. Източна Тракия
Долна Канара, с. Източна Тракия
Долно Дерекьово (Соколовци), с. Смолянска област
Дребищна, с. Ивайловградско

Евренезово (Евренозово), с. Бургаска област
Едига, с. Източна Тракия
Енимахле, с. Западна Тракия
Енимахле, с. Източна Тракия
Еникьой, с. Източна Тракия
Ериклер, с. Източна Тракия

Заберново, с. Бургаска област
Зарково, с. Македония
Звездец (Гьоктепе), с. Бургаска област

Ивайловград (Ортакьой), гр.
Имрьокой, с. Източна Тракия
Инджекьово, с. Източна Тракия
Иниджия, с. Източна Тракия
Исакча, с. Източна Тракия

Каваклия, с. Източна Тракия
Кадиево, с. Източна Тракия
Калово, с. Бургаска област
Калайджи дере, с. Западна Тракия
Камъчлий, с. Източна Тракия
Караагач, с. (кв. на Одрин)
Караагач, с. Бесарабия
Карадере, с. Източна Тракия
Караджали, с. Западна Тракия
Каракоч, с. Източна Тракия

167
 

Караклий, с. Източна Тракия
Каранкьой, с. Западна Тракия
Карахамза, с. Източна Тракия
Карахъдър, с. Източна Тракия
Карлуково (Славейно), с.
Керациново, с. Източна Тракия
Кишерлик, с. Източна Тракия
Кладара (Сливарово), с. Бургаска област
Коджатарла, с. Източна Тракия
Колибите, с. Източна Тракия
Конак, (Бяла вода), с. Бургаска област
Корията, с. Източна Тракия
Кофчаз, с. Източна Тракия
Кукуш, гр. Македония
Куртулмуш, с. Източна Тракия
Курфалий, с. Източна Тракия
Крушево, с. Източна Тракия

Левка, с. Хасковска област
Лозенград, гр.

Маглавин, с. Източна Тракия
Маджура, с. Източна Тракия
Македония
Малко Търново гр.
Малък Самоков, гр. Източна Тракия
Мегалово, с. Източна Тракия
Меличълтък, с. Източна Тракия
Меселим, с. Източна Тракия
Месемврия, (Несебър) гр.
Мокрошево, с. Източна Тракия
Мързово, с. Бургаска област

Ново Паничарево, с. Бургаска област

Одеса, гр. Одрин, гр.
Ортакьой (Ивайловград), гр.
Охрид, гр.

168
 

Паспалово, с. Източна Тракия
Пейчова махала, с. Източна Тракия
Петербург, гр.
Пиргополо, с. Източна Тракия
Пирок (Бургаскьой), с. Източна Тракия
Пловдив, гр.
Покрован, с. Хасковска област
Първенец, с. Ямболска област

Райково, с. (сега кв. на Смолян)
Раклица, с. Източна Тракия
Рим, гр.
Русия

Самоков, гр.
Сармашик (Бръшлян), с. Бургаска област
Сатъкъой, с. Източна Тракия
Сереген, с. Източна Тракия
Серес, гр.
Скопие, гр.
Скопо, с. Източна Тракия
Созопол, гр.
Солун, гр.
София, гр.
Соуджак (Студен кладенец), с.
Стара Загора, гр.
Стоилово, с. Бургаска област
Сулище, с.
Султан чифлик, с. Източна Тракия

Тарфа, с. Източна Тракия
Тастапе, с. Източна Тракия
Татарларе, с. Източна Тракия
Ташали, с. Източна Тракия
Терзидере, с. Източна Тракия
Турен, с. Смоленско

169
 

Узункюприя, с. Източна Тракия
Ургари (Българи), с. Бургаска област
Урумбеглия, с. Източна Тракия
Урумкьово (Инджевойвода), с.
Урумча, с. Източна Тракия
Устово, с. Смолянско

Фатова, с. Западна Тракия
Фере, гр. Западна Тракия

Хаджи Шереич, с. Източна Тракия

Цариград, гр.
Цикнихор, с. Източна Тракия

Чанакча, с. Източна Тракия
Чаушли, с. Източна Тракия
Чеглаик, с. Източна Тракия
Чепеларе, гр.
Чобанкьой, с. Западна Тракия
Чокманово, с. Смолянско
Чоннгара, с. Източна Тракия

Широка лъка, с. Смолянско

Юскускьой, с. Източна Тракия

Яна, с. Източна Тракия
Ятрос, с. Източна Тракия


[Previous] [Next]
[Back to Index]