Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази

Панайот Маджаров

 

СЪКРАЩЕНИЯ

ИАИ — Известия на археологически институт, София

ИНЕМ — Известия на Народния етнографски музей, София

ИНВИМ — Известия на национален военно-исторически музей

ИНМБ — Известия на народния музей , Бургас

ССНП — Сборник странджански народни песни

СбНУ — Сборник народни умотворения (и народопис)

БНТ — Българско народно творчество

Л. а. — Личен архив

 


 

ЛИТЕРАТУРА

 

Ангелова, Р. Игра върху огън. С., 1955.

 

Арнаудов, М. Обичаи и песни от Източна Тракия. — Сп. БАН, 1913 № 6,101—140.

 

Арнаудов, М. Български празници и обичаи. С., 1918.

 

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. Т. 1. С., 1921.

 

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. Т. 2. С., 1924.

 

Арнаудов, М. Очерци по българския фолклор. Т. 2. С., 1969.

 

Арнаудов, М. Студии върху българския фолклор, обреди и легенди. Т. 1. С., 1971.

 

Арнаудов, М. Студии върху българския фолклор, обреди и легенди. Т. 2. С., 1972.

 

Аянов, 1935. — п. Аянов, Г. Характерни особености на странджанския говор. — Тракия, № 601, 602, 603, 1935.

 

п. Аянов, Г. Странджа. Етнографски, географски, фолклорни проучвания. С., 1938.

 

п. Аянов, Г. Малко Търново и неговата покрайнина. Бургас, 1939

 

п. Аянов, Г. Народният лик на Западна Тракия. С., 1939

 

п. Аянов, Г. Стари манастири в Странджа. — ИНМБ, 13, .1939.

 

п.Аянов, Г. Въглищарството в Странджа. Български народ. Скопие, 1942, 25—33.

 

п. Аянов, Г. Стари пътища и селища край тях през Странджа и Сакар. ИАИ, 15, 1946.

 

п. Аянов, Г. Българите в Южна Странджа и съседните области. — ИИМБ, 1,1950, 121-168.

 

Ангелов, Б., М. Арнаудов. Българска народна поезия. С., 1922.

 

Батаклиев, Ив., Ан. Разбойнико в, Ив. Орманджиев. Тракия — географски и исторически преглед. С., 1946.

 

Боев, Р. Българите в Руско-турската война 1828—1829. — ИНВИМ, 1966.

 

Български диалектически атлас. Т.1. Югоизточна България С., 1964.

 

Българско народно творчество. Т. 4. С., 1961.

 

Българско народно творчество. Т. 9, 10, 11. С., 1963.

 

Борбите в Македония и Одринско. С., 1982.

 

Вакарелски, Хр. Етнография на България. С., 1977.

 

Виноградов, В. И. Руско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1978.

 

Генчев, Н. Българско възраждане. С., 1988.

 

Георгиева, Ив. Българска народна митология. С., 1983.

 

Горов, Г. Странджанският говор. С., 1962.

 

Горов, Г. Странджанският фолклор. С., 1983 .

 

Державин, Н. Болгарские колонии в России. — СбНУ, 29,1914.

 

Динеков, П. Български фолклор. С., 1980.

 

Динеков, П. Български фолклор. 1972.

 

Иречек, К. История на българите. С., 1980.

 

Иречек, К. Княжество България. С., 1899.

 

История на България. Т. 1. С., 1978.

 

304

 

 

История на България. Т. 2. С., 1981.

 

Маджаров, П. Странджански народни песни. С., 1983.

 

Маджаров, П. Свято заклятие. Кн. 1. С., 1998.

 

Маджаров, П. Народно творчество на българи от Източна Тракия. С., 1996.

 

Йорданов, П. Г. Кърджалиите и Осман Пазвантоглу. Велико Търново, 1900.

 

Маринов, Д. Избрани произведения. Т. 1. С., 1981.

 

Маринов, Д. Избрани произведения. Т. 2. С., 1984.

 

Живков, Т. Ив. Народни песни. С., 1977.

 

Музыченко, А. Быт болгарь. Этнографическое обозрение. 1899, кн. XIV.

 

Милетич, Л. Разорение на тракийските българи през 1913 година. С., 1989.

 

Нейков, Б. Факийско предание. С., 1985.

 

Орешков, П. Българските села а околностите на Цариград. — Сп. БАН, 1914, № 8, 85-108.

 

Орманджиев, Ив. Приноси,.. Т. 1. С., 1927.

 

Орманджиев, Ив. Приноси... Т. 2. С., 1929.

 

Орманджиев, Ив. Приноси... Т. 3. С., 1933.

 

Орманджиев, Ив. Приноси... Т. 4. С., 1941.

 

Петканов, К. Белият вятър на Странджа. С., 1983.

 

Петка Росен. През гори зелени. Т. 1. С., 1982.

 

Петров, П. По следите на насилието. Т. 1. С., 1987.

 

Петров, П. По следите на насилието. Т. 2. С., 1988.

 

Примовски, Ат. Преображенското въстание в поетичната памет на народа. С., 1954.

 

Пушкин, А. С. Сочинения. Т. 3. М., 1961.

 

Райчевски, Ст. Източна Тракия. С., 1994.

 

Романска, Цв. Въпроси на българското народно творчество. С., 1976.

 

Сборних в чест на В. Златарски. С., 1925.

 

Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 4. С., 1979.

 

Спиров, Н. Преображенско въстание. С., 1983.

 

Стоин, В. Български песни от Източна и Западна Тракия. С., 1939.

 

Стойков, Ст. Странджанският говор. — Български език, 1957, № 3, 205—215.

 

Стойкова, С. Огнището на българския бит. С., 1956.

 

Стойкова, С. Български народни гатанки. С., 1970.

 

Страшимиров, А. Рупци. - ИНЕМ, 1923, № 1, 22-23.

 

Страшимиров, А. Роби. С„ 1982.

 

Табаков. История на Сливен. С., 1924.

 

Тантилов, Хр. Исторически данни и хронология на чумните епидемии в България. — В: Терапевтически месечник. С., 1942.

 

Шаранков. Ем. Нестинарство. С., 1947.

 

Шивачев, Ст. Нестинарите. — Светлина, 1898.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]