Село Габрово, Ксантийско

д-р Петър Коруев

 

ПРЕДГОВОР

 

 

Мисълта да се напише книга за село Габрово — Ксантийско, е занимавала мнозина наши съселяни още след опожаряването на селото (1912 г.). Никола М. Кафалиев събирал материали и през 1917 г. е издал малка, но съдържаща доста ценни данни книжка.

 

През 1959 г. в Пловдив се срещнаха съселяните Анастас Ат. Тюрдийчев, Димитър Кудев, Васил Г. Павлов, Димитър Г. Кафалиев, Иван Г. Корметев, Константин А. Турдоглу, Васил Г. Кафалиев и Анастас Д. Киречев. Избран беше комитет за набиране на материали за историята на селото.

 

Когато започнахме да събираме исторически материали за родния ни край (1959 г.), много габровци и други отзивчиви граждани ни улесниха. В продължение на 2-3 години събрах много данни. Тази дейност продължих още много години. Бързахме да посетим възрастни и болни габровци по домовете им (главно в Пловдив и Асеновград), да се възползуваме и от техните ценни сведения за село Габрово.

 

Тази книга е предназначена за разселените след напущането на нашия роден край габровци и техните наследници, а и за всички, които проявяват интерес към селищните изследвания. За научните работници в областта на националната ни история тя ще бъде малък принос към досегашните и бъдещите исторически и етнографски проучвания за българската народност.

 

Чувствувам се задължен да изкажа благодарност на всички, които ми съдействуваха за събирането на материалите за тая книга — на богатия и добросъвестен

 

5

 

 

източник на разнообразни исторически данни Тодор Г. Кичев (Деликичев), на Димитър К. Кудев, Анастас Тюрдийчев, Васил Гр. Павлов, Иван К. Корметев,Константин А. Турдоглу, Анастас П. Аврамов, Димитър Г. Кафалиев, Тодор Г. Джондов и на всички габровки и габровци, допринесли за написване на книгата.

 

Голяма благодарност дължа на Христо Костадинов Киров от Разлог за ценните му спомени от времето на учителствуването му в селото ни и за допълнително дадените ценни сведения, упътвания и насърчения; на Тодор Стойчев и Евдокия Емануилова — за проявения интерес към работата, за положения труд по прегледа и корекциите на готовите материали, както и за направените от тях критични бележки; на моя приятел Стефан В. Барбов от Чепеларе — за многократно изпратените сведения за селото ни и др.

 

Четиридесет и петте нотирани народни песни дължа на преподавателя в Музикалното училище в Пловдив Константин Иванов Геров, на когото също изказвам сърдечна благодарност.

 

На научните институти и културно-просветни дружества, които проявиха голям интерес към труда и ме улесниха при издирване на материали и ме поощриха, от сърце благодаря.

 

Накрая дължа да изразя благодарността си и на моята съпруга Виктория Д. Коруева за моралната подкрепа, която ми оказа при написването на този труд.

 

На много места в книгата се споменава и името на моя род, а тук-там и моето име. Не от суетност и тщестлавие помествам тези материали, а защото без тях книгата би била по-непълна.

 

Впрочем, за достойнствата или за недостатъците на книгата ми вече има думата читателят.

 

[Next]

[Back to Index]