Село Габрово, Ксантийско

д-р Петър Коруев

 

Литература

 

 

Андреев, И. Заразни болести. 2 прераб. и дои. изд, С., НИ, 1956.

 

Андрейчин, Л. и др. Български тълковен речник. С., НИ, 1963.

 

Атлас мира. Указатель географических названий. М., 1954.

 

Бръзицов, Хр. Някога в Цариград. Варна, ДИ, 1966.

 

Василев, К. Родопските българи-мохамедани. Ист. очерк. Ч. I, Пловдив, „Хр. Г. Данов", 1961.

 

Данчев, Б. Българският тютюн. Ръководство за тютюнопроизводителя, тютюнотехника и тютюнотърговеца. Пловдив, Клоново тютюнотехн. занаятчийско сдружение,. 1943.

 

Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Принос за историята на Родопа. Кн. I—II, С., 1928—1936.

 

Евтимий, архимандрит. Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. I—II, С., 1926—1937.

 

История на БКП. Кратък очерк. С., БКП, 1969.

 

История на профсъюзното движение в България. Очерк. Под ред. на В. Хаджиниколов. С., Профиздат, 1968.

 

Иширков, Ат. Западна Тракия и договорът за мир в Ньой. С., Всеобща библиотека „Просвета", 1920.

 

Караманджуков, Хр. Западнотракийските българи в своето културно-историческо минало с особен поглед към тяхното политикореволюционно движение. Кн. I, Тракийски върховен изпълн. кът, С., 1934.

 

Карапетков, П. Т. Славейно. Минало. Славеин. благотвор. дружба „Благодетел", Пловдив, 1948.

 

Кафалиев, Н. М. Спомен от Скечуску Габрово. Пловдив, 1917.

 

Кирил, патриарх български. Българо-мохамедански селища в Южните Родопи. Ксантийско и Гюмюрджинско. Топонимно, етнографско и истор. изследване. Синодално издателство, 1960.

 

333

 

 

Книга за дарителите на Българска академия на науките, Т. I, С., БАН, 1937.

 

Ленин, В. И. Съчинения, Т. 18, С., БКП, 1952.

 

Маринов, П. А. Юбилейна книжка в чест на Димитър B. Мавров. — Райково, Смолянско, 1937.

 

Петров, П. Хр. Асимилаторската политика на турските завоеватели. Сборник от документи за помохамеданчвания и потурчвання С., БКП, 1962.

 

Родопски, С. М. Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите. Извлечения от дневника на един родопски българин..., Пловдив, 1887.

 

Илинден-Преображение (Сборник разкази, откъси от романи, спомени, стихотворения и нар. песни за...) Съст. Г. Константинов и др. С., БП, 1968.

 

Спиров, И. Преображенското въстание. Борбите на тракийските българи за нац. освобождение — 1878—1903, C., Държ. военно изд., 1965.

 

Стоянов, Н. Българският тютюн. Производство, манипулация, търговия. С., Съюз на тютютнотърговците, 1940.

 

Ташев, Г. Село Петково (Смолянски окръг). С., ИСОФ, 1966.

 

Тодоров, М. Българската народна песен и музикалното възпитание на учениците. С., Нар. просвета, 1967.

 

Хайтов, Н. Смолян (Три върха в средновековната история). С., НСОФ, 1962.

 

Шишков, Ст. Н. Родопски старини... или... Сборник от обичаи, суеверия... Кн. I—IV, Пловдив, 1887—1892.

 

Шишков, Ст. Н. Из Беломорската равнина. Пътни бележки и впечатления. Пловдив, 1907.

 

Шишков, Ст. Н. Тракия преди и след Европейската война. Издирвания и документи. Пловдив, 1922.

 

Шишков, Ст. Н. Помаците в трите български области: Тракия, Македония и Мизия. Ист. геогр. преглед, I. Пловдив, 1914.

 

[Previous]

[Back to Index]