Феликсъ Ф. Каницъ — Животъ, пѫтувания и научно дѣло

.

отъ Геза Фехеръ  (Българска библиотека — 19, Издава Българската академия на наукить отъ Фондъ „Напредъкъ”, София,  1936)

подъ редакцията нa Ст. Романски.

II фототипно изд. „Литературен форум”, 200??, „Колумб на Балканите”

 

Съдържание

 

Феликсъ Каницъ отъ Геза Фехеръ. Вмѣсто предговоръ, отъ Ст. Романски . . . . . . . . . . VII

Предговоръ къмъ българското издание, отъ автора . . . . . . . . . . 1

 

Първа часть

Образование . . . . . . . . . . 5

Пѫтувания въ Сърбия . . . . . . . . . . 13

Пѫтувания въ България . . . . . . . . . . 33

  1. Българскиятъ черковенъ въпросъ и ролята на Каницъ въ него . . . . . . . . . . 34

  2. Татаритѣ и черкезитѣ въ България. Българската емиграция и русофобското настроение . . . . . . . . . . 47

  3. Ролята на Каницъ въ българския въпросъ. Трудноститѣ презъ неговитѣ пѫтувания . . . . . . . . . . 51

  4. Съчинението „Дунавска България и Стара-планина”. Дейностьта на Каница въ полза на българитѣ . . . . . . . . . . 68

  5. Каницъ и освобождението на България . . . . . . . . . . 87

  6. Признателностьта на българитѣ къмъ Каница. Каницъ и руско-българскиятъ въпросъ . . . . . . . . . . 92

 

Голѣмитѣ трудове на Каница за Сърбия (1883–1904 г.) . . . . . . . . . . 102

Завършекъ . . . . . . . . . . 108

 

Втора часть

Научната дейность на Каница . . . . . . . . . . 113

   Каницъ като географъ . . . . . . . . . . 114

   Каницъ като археологъ . . . . . . . . . . 124

   Каницъ като етнографъ . . . . . . . . . . 131

   Трудоветѣ на Ф. Каницъ . . . . . . . . . . 139

 

Притурка

Писма отъ 1876-1881 год . . . . . . . . . . 143

 


 

Геза Фехер

Феликс Ф. Каниц — живот, пѫтувания и научно дело

(фототипно издание)

Художник Цвятко Остоич

Предпечатна подготовка “Литературен форум”

Формат 16/60/84

Печат “Вулкан-4”

ISBN 954-740-003-7

 

[Next]

[Back to Index]