Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
11. Списъци

233

Списъци, съдържащи имената на известни и неизвестни дейци на ТМОРО.  [1]

    I-ва серия
1) Кръсто Асенов
2) Стефан Мандалов
3) Петър Китанов
4) Михаил Даев [2]
5) Дино Люляков
6) Трайко Димов
7) Ставре Серафимов
8) Иван Ангелов
9) Мицо Марков
10) Петър Темелков
11) Ламбро Дойнов
Сливен
Стояково
Лешко
Балчик
Кукуш
Конско (Гев.)
Охрид
Саса (Кочан.)
Богданци
Кавадарци
 

328

 
1) Славче Ковачев
2) Васил Попов
3) Димитър Лимончев
4) Крум Кършовски
5) Александър Андреев
6) Ради Калоянов
7)
8) Кирил Василев [4]
9) Гйорги Начев
10) Лазо Стойчев
11) Коста Петров
12) Кръсто Василев
13) Давидко Цонев
14) Андон Атанасов
15) Дионис Пейков
16) Гйорги Руменов
17) Петър Стоянов
18) Петър х. Костадинов
19) Глигор Иванов
20) Ордан Шияков
21) Иван Ташов
22) Санде Здравев

Стар[а] Загора
Охрид
София
    ,,
Панагюрище
 
 
 
 
 

Робово
Пехчево

Охрид
Неманци (Кук.)
Щип
Щип
Прилеп
Ърсово
Щип


 
 
 
 
 
 

    2)
1) Христо Куслев
2) Иван Атанасов
3) Ми... Мишайков [5]
4)           Илчев
5) Атанас Спасов
6) Велик П. Велков
7) Иван Попето
8) Иван Атанасов
9) Никола Иванов
10) Иван Ангелов
11) Мицо Христов
12) Стефан Атанасов
13) Андон Янакиев
Кукуш
Мелник
 

Мелник
Кърчево
Мелник
Голешево
Вроде
Старчища
Порой
Старчища
Драмско (Влах) [6]


 
1) Сава Михайлов
2) Санде Китанов
3) Савето
4) Драгнаш. [?] учит.
5) Мехомийчет[о ?]
6) Симон

Лешко
Банско
   —
   —
   —

329
 

Първата страница на документ 233 (списъци)
Първата страница на документ 233 (списъци)  [[ По-голям образ ]]

330
 
 
1) Гоце Карчо
2) Мите Запрев
3) Станиш
4) Иван Манолев
5) Коста Нунков
6) Вано Манолев
7) Тошо Иванов
8) Трайчо Мицов
9) Сотир Стоянов
    Тано Аджалов
    Илия Ангелов
    другаря му
Кукуш
Старчища
Грамадна
Кавадарци
Чирпан
Гавалянци [7]
Вратца
Кукуш
Гор. Джумая
 
 
 

 
  1) Тома Давидов
  2) Димитър Дечев
  3) Христо Настев
  4) Гйорги Асенов
  5)       „     Асенов
  6) Петър Тинев
  7) Гйорги Начев
  8) Ангел Андреев
  9) М. Гйоргиев
10) Никола Пандурски
11) Атанас Петков
      Караипъкювлиев [?]
12) Милан Андонов
13) Васил Настев
14) Тано Андонов
15) Спиро Василев
16) Ванчо Гйоргиев
17) Алексо Стефанов
18) Петър Янус
19) Костадин Бояджиев
20) Аспарух Бухачев
21) Гйорги Христов
22) Христо Спиров
23) Пеца Гйоргиев
24)   [?  ] Виларов
25) Занаятчия [?]
26) Гйорги Петров
Ловеч
Сливен
Щип
Сливен
      „
 
 
 

Свищов
Разград

Щип
Църско, Дем. Хисарско
Гуменджа
Вранещица, Кичевско
Църско, Д. Хисар.
Радев (Дем. Хисар.)
Пловдив
Баня (Разлог)
Дубница
Кладник (Кичевско)
Вранещица (Кичевско)
Битоля
Велес
Кюстендил
 

331
 

          Андон Лазов (Кйосето),  Велес за Енидже
1) Борис х. Андонов
2) Илия Маринов
3) Илия Серафимов
4) Младен Серафимов
5) Блаже Димитров
6) Димитър Щерев
Кавадарци
Добрич
Тетов. (Поробощени)
    „               „
Тетов. Брезов[о]
Крушово
 
 
1) Симон Молеров
2) Мите Гърчев
3) Кръсто
4) Диме Апостолов
5) Богдан Шейнов
6) Васил Талев
7) Гйорги Костадинов
8) Крум Джеров
9) Коста Андонов
10) Миял Стойчев
11) Селен, от Прибогево [?]
Банско, Разлога
Порой
Скопе
Кавадарци
Св. Николе (Щипско)
Белушени (Крушево)
Мусолница (Неврокопско)
Охрид
Брезово (Демир. Хисар.)
      „               „
 

 
     Родом       Години     Занаят.      Обр.     Забел.
1) Аргир Манасиев
2) Атанас Николов
3) Лазар п. Томов
4) Евстрати Дачев
5) Лазар Гулев
6) Коста Стоянов
7) Пеце
8) Никола Пешков
9) Гоно Петков
10) Спиро Костов
11) Миле Камберов
12) Блаже Христов
13) Михаил Калният
14) Димо Николов
     Поройска
1) Дончо Божков
2) Стоян Филипов
3) Михаил Чаков
4) Васил Куюмджиев
5) Анастас Николов

332
 

Последната страница на документ 233 (списъци)
Последната страница на документ 233 (списъци)  [[ По-голям образ ]]

333
 
 
6) Христо Велев
7) Гйорги Атанасов
8) Никола Божинов
9) Никола Симончев

 
1) Илия Маказлиев
2) Евтим Костурлиев
3) Христо Димитров
4) Иван Месара
5) Банскали[й]чето

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 49—54


1. От начина, по който Г. Делчев е съставил списъците — групи от определено число хора начело с известни дейци и войводи, — може да се заключи, че това са списъци на чети, които е трябвало да заминат (и които впоследствие вероятно са заминали) за Македония. Известно е, че въоръжените чети на Кръстьо Асенов, Сава Михайлов и Аргир Манасиев са заминали — дали точно в този състав, не може да се каже — за Солунския революционен окръг, четите на Христо Куслев и Илия Маказлиев — за Струмишкия революционен окръг, четата на Симеон Молеров — за Серския революционен окръг, четата на Славчо Ковачев — за Скопския революционен окръг и четата на Тома Давидов — за Битолския революционен окръг.

2. Името е подчертано.

3. Очевидно става дума за оръжие, определено или предадено на групата четата.

4. Това и следващите четири имена са задраскани.

5. Собственото име не е дописано.

6. В оригинала името може да се прочете Волах или Вълах.

7. Първоначално написано Гйорги Христов, Белово, но задраскано и написано Вано Манолев, Гавалянци.

8. Тук свършва листът. На гърба са написани следващите пет имена.


[Previous] [Next]
[Back to Index]