Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви
Елена Грозданова, Стефан Андреев
 
Речник на чуждите, остарелите думи и термините  [*]
 

Аба — груб вълнен плат; дреха, изработена от същия плат.

Авариз, авариз-и дивание (букв. държавни тегоби) — данък от категорията на извънредните, превърнат постепенно в ежегоден, за което особено много допринесъл и военният, и икономическият упадък на Османската империя към края на XVI в.

Ага — титла, използувана при обръщение към по-високопоставени и уважавани лица. С нея били удостоявани също така командуващият еничарския корпус и други военачалници.

Агъл хакy — такса за право на кошара.

Адет-и дербенди — данък за преминаване през проход.

Адет-а дещбани — такса за полски пазач.

Аджемиоглан ага — началник на аджемиогланите.

Аджемиоглани — младежи и деца, насилствено събирани измежду немюсюлманското население на Османската империя по силата на кръвния данък, подготвяни да поемат впоследствие еничарска или друга служба.

Азаби — бойци от специална лека пехотна част, принадлежаща към авангардните войски на османската армия; военнослужещи от османския флот.

Азмак — мочур, тресавище.

Акче — дребна сребърна монета.

Акънджии — леки конни части, принадлежащи към авангарда на османската армия. Действували обикновено в погранични райони. На места сред акънджиите се срещат и българи.

Алайбей (алайбег) — командуващ алай (полк) от конницата на спахиите ленници.

Алтън — жълтица.

Амил — управител или откупчик на определен приходоносен обект (рудници, солници и др. под.); управляващ определен род стопанска дейност в рамките на мукатаата.
 

*. Тъй като някои от използуваните чужди думи и термини са многозначни и подробното им и многостранно тълкуване в случая би утежнило твърде много речника, тук се пояснява само онова тяхно значение, в което са употребени в текста на изложението.

292
 

Ангария — извършвана безплатно принудителна работа; безвъзмездна трудова повинност.

Арабаджии — категория зависимо население, натоварено от страна на османската държава да превозва особено важни стоки и суровини (сол, руда и др.).

Аршин — мярка за дължина, равна на 68 см.

Аспра — дребна сребърна монета.

Ат гемия — плавателен съд, използуван за транспортиране на войници, храни и добитък.

Ашък — народен певец.

Аян (аянин) — титла, с която първоначално били почитани онези измежду влиятелните мюсюлмани в градовете, които следвало да следят за правилното изпълнение на правителствените разпореждания по места. Впоследствие и особено през XVIII в. аяните придобили голяма икономическа и политическа мощ и борбите им за повече власт станали причина за продължителни размирици, обхванали цялата втора половина на столетието.
 

Бач (бадж) — мито за прекарване на стока от един район в друг или такса за стока, изкарана на пазара за продан.

Бащина — поземлен участък, чийто владелец изпълнявал специална повинност към държавата.

Бей (бег) — титла, широко употребявана в Османската империя за обозначаване според случая на административно лице, държавен чиновник, военачалник, племенен вожд и т. н.

Бейлербей — управител на най-голямата административна единица в Османската империя — еялета.

Бейтюлмал — държавна съкровищница; приходи от останали без стопанин или наследници имоти и вещи или от конфискация на имущества.

Бостанджибашия — началник на корпуса на бостанджиите, съставляваща един вид дворцова стража, а впоследствие поели и ред полицейски функции.

Бьолюкбашия — военачалник на бьолюк — военна единица с различен по брой състав, характерна за еничарския корпус и платената гвардейска конница.
 

Вакъф — движимо или недвижимо приходоносно имущество, посветено по волята на притежателя му за религиозни или благотворителни цели.

Ведро — мярка за зърнени храни и течности, различна за отделните области на империята.

Везир — висш османски държавен сановиик.

293
 

Вилает — административно-териториална единица, през началните векове на османското владичество с обхват на околия.

Возарие — такса за превоз.

Войвода (воевода) — глава на хайдушка дружина; титла, носена от князете на Влашко и Молдова; название на османско длъжностно лице, натоварено с управлението на султански хасове или държавни приходоизточници.

Войнуци (войнугани) — категория зависимо население, натоварено с изпълнението на определени военнопомощни функции или с по-сменна работа в султанските конюшни. Войнуците били без изключение християни, най-често българи.
 

Грош — сребърна монета със стойност през различните години от 40 до 160 акчета.

Гюмрюк — мито, с което в пристанищата и по тържищата на империята били облагани стоки за внос или износ.
 

Девширме (кръвен данък) — принудително събиране на християнски деца, които след задължително помюсюлманчване и обучение били използувани за нуждите на еничарския и другите военни корпуси, за слугуване в дворците и у мюсюлмански семейства и т. н.

Дервенджии (дербенджии) — категория население, натоварено от страна на османската държава с охраната на проходи и други опасни за преминаване места. В замяна на службата си дервенджиите били освободени от извънредни данъци и повинности.

Дефтер — регистър, опис.

Джебеджии — лица, включени в състава на специален военизиран корпус, чието задължение било да изготвят оръжие и боеприпаси за османската армия.

Джелепи (джелепкешани) — категория население, задължено да доставя ежегодно на държавата определен брой дребен рогат добитък; търговци на овце и друг дребен рогат добитък.

Джерахори — вж. черахори.

Джизие — паричен данък, събиран в полза на държавната хазна от немюсюлманите, поданици на Османската империя.

Джюрм-ю джинает — общо наименование на група глоби, плащани в полза на феодала или държавната хазна.

Диздар — комендант на крепост, военачалник на крепостен гарнизон.

Дирхем — мярка за тегло, 1/400 ог оката.

Доганджии — категория население, на която било възложено да отглежда и обучава соколи за нуждите на султанския дзор, соколари. Вж. ишахинджии и чакърджии.

Долап — приспособление за напояване на градини и др.

Долман — вид дълга риза.

294
 

Донбаз — вид кораб.

Дукат — стара венецианска златна монета.

Дьонюм — мярка за повърхнина, равна приблизително на 920 кв. м.

Дюлгер — строител-дърводелец.
 

Емин — управител; доверено лице; интендант.

Еничарага — т. е. еничарски ага, главнокомандуващ еничарския корпус.

Еничари (йеничери, букв. нова войска) — бойци от основната пехотна военна сила на османската армия. Еничарският корпус се състоял от 196 поделения, попълвани периодично предимно по пътя на кръвния данък девширме.

Ешкинджии — членове на някой от военнопомощните корпуси в Османската империя (войнуци, юруци и др.), чийто ред да се явят за служба в редовете на османската армия е дошъл.
 

Завие — дервишка обител.

Заим — владелец на зиамет.

Зиамет (зеамет) — ленно владение с годишен доход в размер от 20 000 до 99 999 акчета.

Зурна — дървен музикален инструмент от рода на кларнета.

Зурнаджия — свирач на зурна.
 

Илтизам — отдаване на откуп на един или друг държавен приходоизточник.

Имам — мюсюлмански служител, ръководещ изпълнението на религиозните служби в джамиите; глава на мюсюлманската община.

Имарет — странноприемница, в която на пътниците се раздавала безвъзмездно храна. Обикновено имаретите се издържали за сметка на постъпленията от вакъфски имоти.

Испенч (испендж) — поземлен данък, събиран ежегодно в размер от 25 акчета от всеки работоспособен немюсюлманин — поданик на империята.
 

Йеничери — вж. еничари.
 

Каб — неизяснен артикул, възм. вид дървен строителен материал.

Кадия — съдия, упражняващ правораздавателна дейност в границите на казата. На практика кадиите разполагали с твърде широки власт и правомощия като следели за събирането на данъците и изпълнението на всички разпореждания на централната османска власт, контролирали местния пазар, оформяли покупко-продажби и сключване на заеми и т. н.

Кадърга — вид плавателен съд, придвижван с весла, галера. Кадъргата се обслужвала от 96 души гребци, била съоръжена с 13—14 оръдия и побирала още около 100 души бойци.

Каза — административно-териториална единица, подразделение на санджака (ливата). По обхват съответствувала приблизително на околия.

295
 

Каймакам (букв. наместник) — наместник на административния управител на даден санджак или пък на старейшината на благородниците в една или друга област.

Калафатчия — лице, което запълва с кълчища и смола цепнатините на плавателен съд.

Кантар — мярка за тежина, равна на 44 оки или на около 54,4 кг.

Канун — закон.

Капанджия — майстор на клопки.

Капудан — командуващ османския флот.

Капуджи — страж, охраняващ вратите на султанския сарай.

Капу хакъ — произволно изисквана от всеки дом такса.

Каръш — мярка за дължина, равна на разстоянието от палеца до малкия пръст на разтворена ръка, педя.

Касаба — градче, селище от средна величина.

Качкун — такса за забегнали роби, изгубен добитък и др. Вж. и яве.

Кебе — дебела вълнена тъкан за завиване или постилане; връхна дреха от груб вълнен плат.

Кервансарай — странноприемница, пътническа станция, хан.

Кетхуда — старейшина, началник, помощник, пълномощник, представител.

Киле — мярка за зърнени храни и други продукти, различна по обем в отделните области на империята. Най-широко употребявано било истанбулското киле, равняващо се на около 25 кг. Използувани били също така бургаското киле (38,52 кг), варненското киле (77,04 кг) и др.

Кнезове — представители на местните органи за самоуправление в някои райони на България, Сърбия и др. под османска власт.

Конак — пункт за временен отдих при придвижването на османските войски или султанската свита; място за престой или пренощуване по време на път.

Кулоглу — войн от платената османска армия.

Куюмджия — златар, майстор на изделия от злато или сребро.

Кюреджии — вид рудари, категория население със специални задължения и статут.

Кюрекчи акчеси — паричен откуп в замяна на кюрекчийска служба.

Кюрекчии — гребци, веслари. Кюрекчиите били набирани за служба на османските речни и морски съдове под формата на особена повинност измежду населението най-често в крайбрежните области. Като кюрекчии били използувани също така военнопленници, роби или лица, обвинени в разбойничество или като хайдути и бунтовници.

296
 

Кюрк — кожена или подплатена с кожа дреха или завивка.
 

Левга — мярка за разстояние, равна на около 4 км.

Левенди — название на бойци от два вида войска: във флота, където нерядко се занимавали с пиратство, а по време на война се явявали в услуга на османските военноморски сили и като пехотни своего рода полицейски подразделения на служба у везири и други висши османски сановници. И във втория случай левендите се прочули преди всичко като източник на необуздан произвол и насилия.

Лива — вж. санджак.
 

Мал-ъ гаиб — задържан в полза на държавата имот на лице в неизвестност без установени наследници.

Мал-ъ мефкуд — имот на изчезнали и останали без наследници лица, присвояван от държавата.

Марангоз — дърводелец.

Мартолосбашия — началник на мартолоси.

Мартолоси — категория зависимо население със специални задължения и статут. Натоварени били от османската държава да следят за безопасното преминаване на планински и гористи местности, крайбрежни и други подобни райони. Задължени били да водят борба срещу хайдутите в поверения им район.

Мевляна — титла на мюсюлмански богослови, учени, кадии и др.

Меджлис — съвет; съдебно заседание.

Медресе — мюсюлманско духовно училище.

Мензил — пътна станция, в която отсядали пощенски куриери и държавни чиновници и където ставала смяна на пощенските коне. От услугите на мензилите и от струпаното в тях продоволствие и фураж често се ползували минаващите по пътя към бойното поле войскови части.

Мензилджии — лица, обслужващи мензилите.

Месджид (месчид) — малък мюсюлмански молитвен дом, в който не се служи петъчна молитва.

Мешин — вид обработена кожа.

Миля — мярка за разстояние от 7420 м.

Мимар — архитект.

Мир-и- лива — вж. санджакбей.

Мос — вж. пинт.

Муаф — название на няколко категории зависимо население, освободени от извънредни данъци и повинности в замяна на различни задължения от военноспомагателен или стопанско-производствен характер.

Мубашир — чиновник със специално назначение, натоварен от страна на държавата с изпълнението на определена срочна задача.

297
 

Мукатаа — държавен приходоизточник, отдаден на откуп за срок от една до три години.

Мумджия — свещар.

Мутафчия — занаятчия, който изработва торби и други предмети от козина.

Мюд — мярка за тежина, различна в отделните райони на империята.

Мюлк — поземлено или друго владение с право на пълна собственост.

Мюнеджимбаиш — главен астроном; главен астролог.

Мюрде беха — такса за клане на добитък.

Мюселеми — категория население, натоварено с изпълнението на определени военнопомощни функции в услуга на османската армия. Освободени в замяна на службата си от някои данъци, мюселемите били длъжни по време на военен поход да прокарват пътища, да придвижват оръдията и обоза, а в мирни години — да строят и ремонтират крепости, мостове и други подобни обекти.

Мюстахфъз — боец от крепостен гарнизон.

Мютевелия — управител на вакъф. За мютевелии били определяни най-често самият му основател или неговите наследници.

Мютеферика — название на най-привилегированата категория лична султанска гвардия, както и на включените в нея лица.
 

Навло — такса, плащана за транспорт по вода.

Назър — управител, надзорник, инспектор на държавни или вакъфски имоти, на определени обекти от рода на солници, рудници и др.

Наиб — заместник на кадия; кадия в малък град.

Налджия — лице, което подковава коне или поставя специални метални приспособления, предназначени да предпазват обувки от износване.

Нахия (мн. ч. невахи) — административно-териториална единица, първоначално равностойна по обхват на казата, а впоследствие нейно подразделение.

Нев яфте — название на новорегистрирани данъкоплатци или на самата регистрация, целяща да поднови и допълни данъчните списъци на населението.

Нузул — данък от категорията на извънредните. Вж. авариз, авариз-и дивание.
 

Оджак — обичайно название на еничарския корпус като цяло или подразделение на военнопомощна единица. Един юрушки оджак например се състои като правило от 25—30 души.

Ока — мярка за тежина, равна на 1282 гр.
 

Папас — поп, свещеник.

298
 

Паша — титла на високопоставени османски служители от ранга на везири, бейлербейове и санджакбейове.

Пефкин — вж. спагас.

Пешкеш — парична сума, поднасяна като един вид задължителен дар на султана или друго високопоставено лице от османската йерархия като компенсация за предоставен патриаршески или митрополитски сан,

Пинт (мос) — мярка за течност, равна на 0,9 л.

Пицеа — вж. спагас.

Примикюри — представители на местните органи за самоуправление на зависимото население в някои райони на България, Сърбия и др. под османска власт.

Пфениг — дребна немска монета.
 

Рая — сборно понятие за обозначазане на феодално зависимото селячество в земите под османска власт, първоначално независимо от религиозната му принадлежност. Откъм средата на XVII в. рая биват наричани обикновено само немюсюлманите.

Ресм-и агъл — данък за кошара.

Ресм-и асияб — данък за воденица.

Ресм-и биве — поземлен данък, плащан от вдовиците-немюсюлманки в полза на ленника.

Ресм-и божик — налог върху свинете, които се угоявали за Коледа.

Ресм-и гиях — данък за сено.

Ресм-и духан — димнина, данък за презимуване в земите на един или друг феодален владетел.

Ресм-и менгене — налог за пресоване на грозде.

Ресм-и мюджеред — поземлен данък, събиран от работоспособни, но все още неженени синове, които живеят заедно с баща си и обработват негови парцели земя.

Ресм-и обручина — данък, налаган при продажбата на вино.

Ресм-и отлук — данък върху пасище.

Ресм-и тапу — такса, плащана от всеки рая на съответния ленник или в полза на държавната хазна за правото му да стопанисва поземлен имот. Ресм-и тапу не се изисквал единствено при прехода на поземлен имот но наследство от баща на син.

Ресм-и фучу — данък върху бъчви вино.

Ресм-и ханазир — данък върху свине.

Ресм-и химе — данък върху дърва за огрев.

Ресм-и чифт — поземлен данък, събиран от раята мюсюлмани в полза на съответния ленник. Отговаря на данъка испенч (испендж), събиран от немюсюлманите.
 

Салгун — данък в натура, събиран от османските феодали по време на посещенията им из различните селища. Касае се за определени количества зърнени храни, слама, сено, дърва за огрев и др.

299
 

Самарджия — лице, което изработва или продава самари.

Сандалджия — майстор на летни обувки (сандали).

Санджак (лива) — административно-териториална единица, състояща се от няколко кази.

Санджакбей (мир-и лиза) — управител на санджак (лива) и командуващ въоръжените сили в неговите граници.

Сарай — дворец, палат.

Сарая — занаятчия, който изработва кожени съоръжения за впрягане или езда на коне.

Сахтиян — вид обработена кожа.

Секбан (сеймен) — название на една от трите основни части на еничарския корпус.

Секбанска (сейменска) служба — задължение на зависимото население да съпровожда и обслужва султана и свитата му по време на лов.

Сераскер — главнокомандуващ османската армия по време на военен поход. Обикновено за сераскер бил назначаван великият везир или някой измежду управителите на провинции — (еялетите) — бейлербейовете; войнушки военачалник.

Сиджил — съдебен регистър, в който се отразявали различните решения на кадията и се правели преписи на получените по места официални разпореждания на висшестоящите инстанции.

Силяхдар — кавалерист от султанската гвардейска платена конница.

Солак — боец от 60—63 орта на еничарския корпус.

Сопраман — вид плат.

Софти — ученици от горните класове на мюсюлманските богословски училища.

Спагас (пефкин, пицеа) — вероятно смола от Pinos halepensis Mibb.

Спахия — боец от платената гвардейска конница; воин от феодалната ленна конница. В замяна на службата си този род спахии получавали ленове, най-често тимари и по-рядко зиамети.

Субашия — помощник на алайбея в даден санджак (лива), отговарящ за реда и спокойствието в съответния район; помощник на местен феодал и управител на владенията му.

Сюрюджии — лица, съпровождащи събраните за нуждите на държавата стада добитък до местоназначението им.
 

Талер — стара немска сребърна монета.

Текялиф-и йорфие — букв. обичайни данъци, сборно понятие за обозначаване на група извънредни данъци и повинности в полза на османската държава.

300
 

Темесюк — разписка, квитанция.

Терджуман — преводач.

Терзия — шивач, крояч.

Терсане — корабостроителница, док.

Тимар — ленно владение с годишен доход до 19 999 акчета.

Тимариот — владелец на тимар.

Тоаз — мярка за дължина.

Топчии — членове на артилерийския корпус на платената османска армия. Известни били две категории топчии: артилеристи и леяри.

Трайбофен — термин, свързан с рударството.

Тузджии — категория население, натоварено с производството и доставката на сол за нуждите на страната. В замяна на службата си соларите получавали известно парично възнаграждение и се ползували от някои данъчни облекчения.
 

Улак — куриер.
 

Фашини — приспособления за увеличаване проходимостта в наводнени и заблатени места.

Филори — название на паричен данък, изискван от някои категории население като например т. нар. власи, изпълняващи военно-помощни функции в пограничните райони на империята. Филориджии — категории население, задължени да плащат данък филори.

Флорин — стара италианска златна монета.
 

Хаймане — лице без установено местожителство.

Халифе — помощник, заместник.

Хамам — баня.

Хамер (букв. чук) — термин, свързан с рударството.

Харадж (харач) — едно от названията на поголовния данък джизие, събиран в полза на държавата само от немюсюлманите, поданици на султана; название на ежегодната дан, която предавали в хазната Дубровник, васалните княжества Влашко и Молдова и др.

Хас — най-голямо по размера на получаваните от него приходи ленно владение, предоставяно на висши османски държавни сановници по време на службата им. В Османската империя съществували и голям брой султански хасове. Годишният приход от хасовете надхвърлял 100 000 акчета.

Хас-ъ хумаюн — султански хас.

Хуляса — резюме, извлечение.

Хюджет — съдебен протокол, с който се утвърждавала покупко-продажба или някаква друга сделка.

Хюкюм (хюкм) — султанска заповед; заповед.
 

Цицанг — термин, свързан с рударството.

301
 
 

Чавуш — дворцов служител, периодично натоварван с изпълнението на различни решения на властите.

Чайка (шайка) — широк плавателен съд с плоско дъно.

Чакърджии — категория соколари, принадлежащи към групите население със специални задължения и статут. Вж. и доганджии и шахинджии.

Челтюкчии — категория зависимо население, натоварено със задължението да отглежда ориз за нуждите на държавата. В замяна на това челтюкчиите се ползували от някои данъчни облекчения.

Черахори (джерахори) — категория зависимо население, което в-замяна на известни данъчни облекчения работело по строежа и ремонта на крепости и другй подобни обекти, служело в обоза на османската армия, копаело окопи и прокарвало пътища.

Черибашия — военачалник на натоварено с военнопомощни функции население от рода на войнуците, мюселемите и др.; военачалник на отряд ленна войска.

Чифт бозан — данък за останала необработена земя в границите на чифтлика или бащината.

Чифтлик — владяна от раята въз основа на тапия обработваема земя, която се предавала по наследство, бащина; феодално владение, имение.

Чоп — общо наименование на кълчища и козина, употребявани за запълване процепите на плавателните съдове.
 

Шайка — вж. чайка.

Шахинджии — категория соколари, длъжни да ловят, отглеждат и дресират соколи за султанския двор. Вж. доганджии и чакърджии.

Шейх — глава на дервишка секта; старейшина.

Шериат — обобщено наименование на съвкупността от нормите на мюсюлманското религиозно право.

Шиник — мярка за тежина, равна на около 6,250 кг.

Шмелцофен (шмелцова пещ) — термин, свързан с рударството.
 

Юруци — категория население, организирано на полувоенна основа. Извън номади-скотовъди от тюркски произход юрушките оджаци нерядко включвали и известен брой освободени помюсюлманчени роби или приели исляма представители на завареното на Балканите население.
 

Яве — такса за избягал роб или намерен безстопанствен добитък. Вж. икачкуи.

Яйлак — лятно планинско пасище.

Ямаци — членове на някои от военнопомощните формации от рода на войнуганската, юрушката и др., задължени да издържат ешкинджиите, докато дойде редът им самите те да се явят на служба.

Яябашия (яяпаша) — командир на войскова пехотна част.


[Previous]
[Back to Index]