Историческата съдба на македонските българи
Д. Райков
 
12. Стефан Веркович. Народни песни на македонските българи
 

Стефан Ив. Веркович (1821-1893) е привърженик на късния илиризъм и последователен сторонник на идеята за единство на южните славяни.

Роден през 1821 г. в с. Угляра, Босна, Стефан Веркович още като дете остава сирак. Най-напред учи във францисканско католическо училище, а по-късно продължава образованието си в Сутинския манастир и в епископския лицей в Загреб. През 1843 г. в Белград, Веркович се включва в системата на сръбската национална пропаганда. Като мисионер на тази институция той посещава Далмация, Черна гора и Албания. През 1850 г. Стефан Веркович се установява в гр. Серес и насочва цялото си внимание към Македония. Тук той живее и работи до началото на Руско-турската бойна. През 1877 г. отива в Русия, където прекарва няколко години. През 1891 г. се връща в България. Стефан Веркович умира на 30 декември 1893 г. в София.

Въз основа на собствените си проучвания и богатите си лични впечатления Стефан Веркович установява, че славянското население в Македония е българско население. Той участва активно в борбата против асимилаторските домогвания на Цариградската патриаршия по отношение на българския народ, установява връзки и сътрудничи с широк кръг дейци на Българското възраждане, допринася твърде много за националното пробуждане и културното издигане на македонските българи. През 1860 г. Стефан Веркович издава в Белград книгата си НАРОДНИ ПЕСМЕ МАКЕДОНСКИ БУГАРА — най-ценния му принос в областта на българската фолклористика. В предговора на тази си книга авторът пише аргументирано и убедително за националната принадлежност на славянското население в Македония. Ето някои от по-характерните му мисли по този въпрос:

184

Стефан Веркович
Стефан Веркович

185

Заглавната страница на книгата на Стефан Веркович „Народне песме македонски бугара”. Белград, 1860 г.
Заглавната страница на книгата на Стефан Веркович „Народне песме македонски бугара”. Белград, 1860 г.

186

„Пътувайки в разстояние на повече от девет години из Македония и съседните области на Европейска Турци, за да проучвам както нашите славянски старини, така и различни паметници, имах възможност покрай тази главна задача да изготвя една сбирка български нарони песни, която сега предоставям на общественото внимание и особено на българските и останалите любители на нашето народно творчество и книжнина.” [1]

„Тъй като девет години живея и пътувам из тези краища — продължава Веркович, — аз имах възможност достатъчно добре да ги опозная заедно с техните жители и понеже съм уверен, че моите славянски читатели особено ще се радват да узнаят повече за тези свои далечни братя и за земята, в която живеят, тук накратко ще посоча границите на онази част от Македония, която обитават тези български славяни.

Областта, в която живеят тези македонски славяни, се простира между Родопите и Егейско море...” [2]

„На север тези българи се простират през градчетата Калаш (български Кукуш), Дойран (Дориан) и Петрич до гр. Мелник...” [3]

„На запад от Солун, линията, която разделя славяните от гърците, минава покрай Солунския залив до предпланините на Олимп, където р. Бистрица се влива в морето... Следователно р. Бистрица е естествената граница между Македония и Тесалия, или, с други думи, между славяните и гърците...” [4]

„Че славянската народност е преобладаваща, може да се заключи и по това, че почти всички цинцари освен своя майчин език говорят и български, и напротив, рядко ще срещнете българин, който да говори цинцарски...” [5]

„Също така и в областта на запад от Солун, в Ениджевардарско, Воденско, Негушко, Кожанско и Костурско, повечето от селата са български...” [6]

Стефан Веркович не крие откритата симпатия и съчувствието си към българското население в Македония. „Българските селяни и в Македония — пише той, — се отличават като примерни и опитни земеделци, градинари и пастири; те произвеждат необходимите храни и разните други продукти за останалото население и за големите градове.” [7] А в заключението на предговора на книгата Веркович подчертава: „Аз нарекох тези песни български, а не славянски, защото ако днес попитате някои македонски славянин какъв е, веднага ще ви отговори: аз съм българин (болгарин), и езика си наричат български (болгарски), въпреки че всички що-годе гра-

187

мотни хора наричат себе си славяно-българи (славяно-болгари)” [8].

От останалите произведения на Стефан Веркович ви следвало да бъдат посочени поне следните:

— ОПИСАНИЕ БЫТА БОЛГАР, НАСЕЛЯЮЩИХ МАКЕДОНИЮ. Москва, 1868;

— ТОПОГРАФИЧЕСКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МАКЕДОНИИ. СПб., 1889.

Стефан Веркович безспорно е една от най-интересните личности от времето на Българското възраждане. Макар и чужденец, той свързва изцяло личната си съдба със съдбата на българския народ. С пълно основание Иван Вазов подчертава: „За добра чест Г. Верковичевите заслуги лежат на много поздрави основи и той няма защо твърде да се съкрушава за испарението на „Веда Словена” [9]. Преди нея и после нея той е издал трудове по българския фолклор и отечествоведение, които му обезпечават завинаги място в народната признателност” [10]. А в по-ново време, като допълнение на Вазов, Петър Динеков пише: „Дошъл в нашата страна като агент на една чужда национална пропаганда, Веркович обикна нашия народ, изпълни се с дълбоко уважение към творческия му гений, опита се да проникне в неговата историческа съдба и стана негов горещ приятел и почитател, истински български патриот.” [11]

На живота и делото на Стефан Веркович са посветили свои изследвания редица български автори, между които: Иван Шишманов [12], Михаил Арнаудов [13], Петър Динеков [14], Христо Христов [15], Ана Райкова [16].


[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. Веркович, Стефан И. Народни песни на македонските българи. С., 1966, с. 57.

2. Пак там, с. 58.

3. Пак там, с. 59.

4. Пак там, с. 60, 61.

5. Пак там, с. 63.

6. Пак там, с. 64.

7. Пак там, с. 65.

8. Пак там, с. 69.

9. През 1874 г. Стефан Веркович издава друг сборник с наслов „Веда словена. Болгарски народни песни от предисторично и предхристиянска доба”, I. Београд. Много от твърденията на Стефан Верко-

188

вич в това издание се оспорват от редица български и чуждестранни автори.

10. В недрата на Родопите, глава XVIII.

11. Динеков, П. Делото на Стефан Веркович. — Стефан И. Веркович. Народни песни на македонските българи. С., 1966, с. 25.

12. Шишманов, Им. Д. Френската наука и „Веда Словена” и особен оглед към критиката на Луи Леже. (Страници из историята на българската етнография). — В: Сборник в чест и б памет на Луи Леже1843-1923. С., 1925, 33-108.

13. Арнаудов, М. Очерци по българския фолклор. Т. I. С., 1968, 196-203; Арнаудов, М. Веркович и Веда Словена. С., 1968, с. 519.

14. Динеков, П. Делото на Стефан Веркович. — В: Стефан И. Веркович. Народни песни на македоските българи. С., 1966, 1-25.

15. Христов, Хр. Предговор. — В: Документи за Българското възраждане в архива на Стефан И. Веркович. С., 1969, 5-15.

16. Райкова, Ана. Стефан Веркович и българите. С., 1978.