АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА И НАЧАЛНИЯ СТИХ НА ПЕСНИТЕ (1)

Песните са представени в обща поредица, като при песните със заглавие е поставена звездичка (*);
при всички останали песни е посочен първият стих.

А бре Митре, чауш Митре — 226
А излези девойкина майка — 523
А излези, юнако'а майко — 531
А Йоване (2) домакине — 293
А море моме, бре моме — 500
А не'есто добро мило, Лазаре — 579
А Тодора сиротина — 224
А юначе Дренополче — 376
А юначе смиляниче, Лазаре — 578
* Аврамова жертва — 29
Айде Стойно, руса Стойно — 346
*Айдут Велко (3) — 215
*Айдут Велко (друга) — 216
Ай ти (4) Кольо, сирак Кольо — 139
Ако ме любиш, ако ме сакаш — 466
Ако умрам да не жаляш — 505
Алай-бег войска береше — 157
Аман моме, ти се мола — 446
Аман Нешо, аман душо, немой спи
пот (5) дренот — 486
*Ангелина и морска Самовила — 7
Ангелино Самовилска золво — 7
Ангелино що си толку — 614
Аргафане фане, мили побратиме — 566
Армасал се лудо младо — 611

*Балюр (6) Войвода и Гъркина робина - 158
Бегли биат (7) у момини дворье (8) — 559
Бела — Вж. и Бяла
*Бела Неда и рус Войвода — 174
Бела Яна дворье ми метеше — 170; вар. 169 (КМ)
Бележил юнак, бележил — 607
Белиградо що ми се белеит — 375
Бере са, мамо, бигликот — 129
Биляна оро водеше — 510
Бисеро, моме Бисеро — 335
Благуно, благо яболко — 647
Бог да биет краля от Трояна — 38
Бог да биет руса Мара Баирката — 367
Бог да убиет,  Милкано мори,  твоята майка — 395
Бог да убиет твоята майка — 653
*Богородичин изповед — 36
Бойо (9) ле, Бойо Бояно — 385
*Болен Дойчин — 88; вар. 154, 155
*Болен Дойчин — 154; вар. 88, 155
*Болен Дойчин — 155; вар. 88, 154
Болен леже Дойчин юнак —  155; вар. 88, 154
Болен лежит Станковике Дуко — 55
Болен ми лежи, море, Кара Мустафа -  217
Болен си лежам, яс ке си умрам — 569
Болно лежит мало моме — 329
*Босол (10) - 214
*Бояна Войводка — 166
Бояно, млада Войводко — 166
Брала мома зеленика — 292
*Брат и сестра — 110
Брату ле, брату Стогяне (11) — 205
*Будинска Рада — 107; вар. 167
*Будинска Яна — 167; вар. 107 (12)
*Бяла (13) Рада — 72

В петок ся Стоян позгоди — 111
Везала Яна бела махрама — 260
Веке ми се сдодеало — 344
*Велигденска — 2
*Велигденска (друга) — 9
*Велигденска (друга) — 43
Велико дульбер Бугарко — 356
Вельо, мори Вельо, струбруна Велюшо -  452
Ветар ми веит гора се леит — 495
Видох мома в одаята — 428
Вила се йе (14) бела лоза — 437
Вило моме зелен венец — 537
Вило моме три зелени венци — 541
Вино пиам, непара го пиам — 498
Вино пиет крал Матлиа — 73
Високо стоиш, дзвездо ле, далеку гледаш — 648
Ви' ур ви'ур (15) Койдано, о Лазаре — 595
*Више Гъркина и Еврейче — 164
Вла'инче дворье метеше — 300
Во бахчата, во бахчата — 364
Во гора се три'ест момчина — 221
Вода водит лудо младо — 400
Войник юнак мома сака — 186; вар. 185 и 187 (КМ)
Вси — Вж 'С и
Вчера вечер не сум спала — 448
Вявнаф коня на вера — 343
Вяхнал юнак бърза коня — 599; вар. 618
Вяхнал юнак бърза коня — 618; вар. 599

*Ганка — 213
Георги — вж. Гьорги
*Гинка робинка — 136
*Гино Арнауче и Петра хубава — 91
*Гино и Стоян — 95
Гино Петкани говори — 95
Того — 149
Горе долу Нижо-поле — 392
Горещина, уморнина — 652
Град градила самовила — 3
Гуга болна лежит от ни една более — 353
Гьорге ле, Гьорги, Гьоргула — 175
Гьорги — 175
Гюл девойче под гюл ми заспало (16) — 348; вар. 517
Тюро — 106; вар. 239
*Гюро златарче и Охридски паша — 178

Да знаиш, лудо, да знаиш — 509
Дал се чуло и видело — 403; вар. 311; вж. бел. 16
Дали знаиш, паметуваш (17) , — 402
Дали йе сънце що рано огреват — 332
Дали йе сънце що рано огреват — 332
Дали легна, дали заспа — 312
Дали се чуло, видело — 228; вар. 212
*Дафина и Омер-ага — 176
*Два брата (18) и сестра — [56] (19)
Два са змея во планина бият — 106; вар. 239
Два се бракя дельба радели'е (20) — 182; вар. 159, 180
Два се бракя дельба разделиле — 180; вар. 159, 182
Два се брата милно милувает — [56]; вж. бел.19
Два се зме'а на планина збиле — 239; вар. 106
*Два сокола — 85
Де гиди Гидо, гиди 'уба'а — 649
Де гиди моме Корчанско — 503
Де се чуло и видело — 311; вар. 403
Де съ е чуло видело (друга) — 92
Де съ е чуло видело (друга) — 100
*Девойка хвърлят камен — 202
Девойко, девойко,  моме църнооко  — 397
Девойко, девойко, убава девойко — 616
Девойко, девойко,  цървено  яболко  — 423
Девойко, душо Сардеа — 613
Девойко, мори девойко — 477
Девойко, мори Марио (21) — 435
Девойко, тъга голема — 473
Девойко църнокласице — 657
Девойче, море девойче — 350
Девойче море от поле — 483
Девойче, мори девойче — 479
Девойче оре'о'о ветче, босилько'о (22) кивче - 308
Девойчина, гугушина — 405
Дека се чуло видело — 212; вар. 228
Дека те еднош целиваф — 462
Дел делеле, Гяно, моминята — 357
Дел делиле тие мали моми — 358
Дельба с'делят два брата родени — 159; вар. 180, 182
*Дена и Войвода — 120
Денье ми те гледам, ноке ми те сонвам - 617
Деспино, русо Деспино — 471
*Дете Малечково и ламиа (23) — 59
*Дечански Манастир — 47
Дзид ми дзидале девет майстори — 162
*Димана плената — 131
Димано, млада невесто — 508
*Димитар — 172
*Димни Марко и Елена невеста — 163
*Димни Марко и Турчин Войвода  — 114; вар. 168
До три сестри лозье садат — 623
Добра Болярка — 80
Добре дойдофте бели свато'и — 554
Дойде време, дойде ко'а — 361
*Дойчин юнак, Сирак Янко и Крал Марко, Солунски чувачи — 156
*Дона и Аго — 310
Дотекол йе мътен Дунав — 551
*Драгана и цар — 118

Е! Стройници (24) момини — 558
*Еден син и майка — 194; вар. 236
*Еден син у майка — 236; вар. 194
Ей Дафино, ти Дафино — 176
Ей девойко, бела и цървена — 552
Ей девойко, не толку 'уба'а — 656
Ей девойко хубава — 303
Ей Малино Гянешанко — 439
Ей моме калешото — 315
Ейди Яно, Будин Яно — 167; вар. 107; вж. и бел. 12
Елевор си коня коит — 624
Елено байрак девойко — 430
Елено, моме Елено — 337
*Елин Дойка — 200
*Емин Никола, Райко Бошкоик и Раиковица — 189; вж. бел. 16
*Енчица и Арамии — 211 (25)
Еребичице рубем шарена — 461
Есна, есна месечина - Вж. Йесна, иесна месечина и бел. 30

Жална Кана — 78
Жаляй (26) Гюргьо, да жаляме — 501
Желник Пейо — 209
Жени ме, майко, жени ме — 223
Жнала Мара жолто просо — 654
Заборавих да се жена — 276
Забора'иф да се жена (друга) — 265
Завеале Самовилски ветрой — 570
Завил са йе сив бел сокол — 63
Заградила Самовила — 10
Зажени са Стефан харен юнак — 69; вар. 659
Зажени ся Стефан харен юнак — 659; вар. 69
Заиграла е донанма — 64
Заиграла Яна на малата врата — 429
Заиграло юнако'о сърце — 514
Заимче, лудо спа'ивче — 295
Залюбил юнак три девойчина — 421
Залюбиле се, душо две луди млади — 288
Запеал паун, запеал — 615
Заплакала ми голема нива — 638
Заплакала ми гората, гората и планината — 220
Заплакала Русанта кралица — 193
Запросило Бедже Мурат-бедже — 123
Заран щеме (27) рано на път да идеме — 328
Заспала ми йе галена Рада — 258; вар. 507
Заспала ми йе царица — 62
Заспала ми назли Яна — 481
Заспала мома край море — 291
Заспала Рада галена — 507; вар. 258
Заспала света Неделя — 35
Заспало ми Иво Самогорче — 517; вар. 348
Збйла ми се божя майка, Мариа — 32
Здодея ми се, Магдо не'есто — 249
Зеташине туги земянине — 545; вар. 519, 543
Зеташине, тугю земянине —  543; вар. 519, 545
Зетащина, чуже земянине  —  519;  вар. 543, 545
Змех пролетал преку църно (28) море 527

Иване, Иване челебиа — 605
Ивано, вино цървено — 436
*Иво ключарджия и Асан-ага — 188; вж. бел. 7 и 90
Излегла йе невестата — 573
Излегол йе Димни Марко —  114; вар. 168
Излези, Стано, излези — 383
Излези що те викает — 351
Излетнале два гулаба от дъба — 635
Изникнала йе чубрица — 547
Изникнала комоника — 556
Изникнало едно дърво — 177
Изникнало едно дърво (друга) — 380
Изникнало йе зелено дърво — 546
Израсло ми йе дърво зелено (друга) — 39 
Израстло ми баден дре'о тенко, високо -  216
Израстло ми дърво дафиново — 247
Има майка мила сина — 631; вар. 625
Имала е мама, немала — 85
Имала майка еднего сина — 66; вар. 65 (КМ)
Имала майкя, имала — 117
Имала си Яновица — 179
Имам жена работна — [274а] (29)
* Имат мама Кана керка — 564
Имат майка мила керка — 626
Имат майка мила сина — 625; вар. 631
Имат майка мили сина, Лазаре (друга) -  580

Йесна, (30) йесна месечина —  590
*Йован и майка му — 199
Йован майка мошне додеваше — 199
*Йован Попов и Самовила — 1
*Йована и Дервиши — 77
Йовано, лична, Йовано — 77
Йъглико моме, Йъглико — вж. Яглико моме, Яглико

*Калина [,] (31)
Йован и Стоян —  130
Калугер цвеке садеше — 359
Кальо, мори (32) Кальо! Що (33) не одиш на гости — 266
Каля имат църни очи — 404
Канам те, керко, канам те — 475
*Кара Мустафа — 217
*Каравидо, невеста Карабоя, сестра Ангелина [,] и Турци — 183
Катерино, гиди малка мома — 299
Качунчице цветнице, о Лазаре — 576
Ке те опитам, Яно ле, що църно носиш -  460; вж. и 458 и бел. 39
Кинисал Димо, кинисал — 347
Кинисал ми Йо'ан Попов — 1
Кинисал ми Решпел Георгиа — 50
Кинисал ми свети Петар — 44; вар. 45, 46, 49
Кинисала бела Неда — 6
Кинисала ми мила Мариа — 79
Кинисале две девойки — 163
Кинисало моме на квечер на вода — 410
Кинисало раче осмокраче — 22
Кира попова — 234
Книга пишит Немечка Кралица — 126
Книга пишит цара Мурат бега — 48
Книга пишит цара Султан Селим — 191
Кога беше плен по земя — 110
Кога мама умираше — 280
Кой ке по път ке поминит — 655
Кой ще ти носи дългата пушка — 215
Комар бей се женеше — 26
Коня водам на студена вода — 563
Коня коит Момчула Войвода — 105
Коня коит Янкула Войвода — 60
Кошничице (34) камарджице полна  бисерно — 511
*Корун, Кондофила и син Костадин — 90
Крал, кралица руйно вино пийет (35)  — 197
*Крал и Русанта кралица — 193
*Крал, кралица и Ружица девойка — 197
*Крал Матлиа и три сестри — 73
*Крал Шишман, крал Латин и овчар Табарина — 57
*Кральовица и Турчин Войвода — 168; вар. 114 (36)
Кръз планина пилци пропеале (37) — 11
Куме ле, куме, кум Карафиле — 370
*Куси врабец и невеста Подмрежица -  23
Купи ми купи, мила ле нане, коня дориа -  482
Къд'се йе чуло видело — 301
Къде иде галена малена — [562] (38)
Къде ке ходиш наша друшко — 574
Къде се чуло видало (друга) — 639
Къде ей било, Яно, къде ей шетало — 458 (39)
Кърстано, бела цървена — 398

* Лазар и Петкана — 100
*Латински крал и Огнен — 84
Легнала левен Гюргя заспала — 340
Легнала мома заспала — 235
Легнало моме заспало — 644
Лел си фатифме, Яно,  вера и  клетва -  289
Леле бегу Афмет бегу — 432
Леле Димо, леле Димо, леле тъги големи — 494
Леле, леле Лазара, о Лазаре — 596
Леле Радо Радобилке — 476
Леле Яно Малешанке, де Яно де — 365
Летале ми летале — 587
Личба личат цара Мурат бега — 125
Личба личет три млади теляли — 124
Личба личила више Гъркина — 164
Личба се в Града личила — 201
Лудо идет от гората — 597
Лудо младо вино пие — 600
Лудо ходе сос дружина — 608
Любика платно белеше — 415
Любит Корун млада Кондофила — 90

*Мавро-Яни — 177
* Магда невеста и Арапин — 249
Майка Яна скориваше — 434
Майко ле, мила майко ле — 330
Малечко'о убо'о, о Лазаре — 577
*Малечок Йован — [50б] (40)
Малко дете вода пие — 602
Мама си Ганка питаше — 213
Мама си рожба родила — 81
Мануше, душе милото — 449
Маре Стоене, Стоене — 61
Маре Стоене, Стоене (друга) — 82 (41)
Маре Тодоре, Тодоре — 134
Мари Радо, бяла Радо — 107; вар. 167
Марие, мори девойке — 368
*Мариа плената (42) — 79
*Мария и Ралин харен юнак — 141
*Марко, Арапин и Марко'ица — 101
Марко беше више на дивани — 101
*Марко и Гино Арнауче — 102
*Марко и Груица Новогов — 122
*Марко и дете Дукадинче — 121
*Марко и Димна гора — 148
*Марко и Мурат-бег — 125
*Марко и Цвета — 231
*Марко крелевике, Детелин войвода, Иво и хубава Гроздана — 144
*Марко кум — 127
*Марко[,] (43) Секула и крал Латинина - 145
*Марко си грабит невеста — 147
*Марково исповедвание — 54
Маро, бела Маро, майчино къдино — 379
Марчо ле, Марчо, Марие — 304
*Маса плената — 74
*Мати - 98
Мати ле (44), Мати вдовицо — 98
Ме изгори ме попари, бела червена — 318
Мено ле, Мено, Мено девойко — 382
Мерудо, Мерудо, ай златна Мерудо — 378
Мерудо, Мерудо, йесна месечино — 409
Месец дойде дзвезда не донесе — 530
Месечино аврумо — 422
Ми киниса свети Петар — 45; вар. 44, 46, 49
Ми помина Марко Кралевике — 147
Ми станала руса Стана — 5
Мила Ено, мила тъго — 302
Мила момо църнооко — 381
Мила момо, църнооко (друга) - 387
*Милка Котленка и Петар тръговец - 116
Мина мома харна — 427
*Мита плената — 75
Мито, мори Мито, бела Русуменке - 75
*Митре Булюк-баши (45) — 226
*Митре и Петре - 180; вар. 159   182
*Митре и сестра Ангелина — 192
*Митре  и  Стефан  и  Гьорги  Арнауче - 68
*Митре и чума —  195
*Митре Поморянче и Мариа Белоградска — 184
Млат Дескот се возеше — 584
Моето ми мило, сванош (46) ми седело —  565; вар. 493
Моето ми мило'съ нош ми седело — 493; вар. 565
*Мома Булюкбаш — 228; вар. 212
Мома вода залеваше — 407
Мома Драгано, Драгано —118
*Мома и змиа — 235
Мома Тодоро, Тодоро — 161
Моме, как си тенко и високо — 290
Моме, море мило, не стой спроти мене —  447
Моме о'ит, брек се ронит — 419
Моме стои край бел Дунав — 620
Моме църнооко, дървено яболко — 464
Момето одит на езерото — 345
Момиче с момче збореше — 497
Момичице бело! Дали (47) би ме зело — 408
Момкова майка из дол излезла — 327
Момче невеста фалеше — 281
Момче се нишат, Гюргеле — 636
*Момчула Войвода — 105
Море Димче протугярче — 137
Море лудо, море младо — 320
Море моме Люлеа — 445
Море моме Трандафиле — 14
Море момиченце мънанко — 325
Море чупче малечко — 319
Море Янкуле, Янкуле — 152
Мори девойко, малка девойко — 377
Мори девойко, ярембице — 316
Мори Кано, жална Кано — 78
Мори Мито, Мито моме — 444
Мори моме, малко моме — 621
Мори моме мало, що те майка  кара —  390
Мори Недо, бела Недо — 174
Мори Недо, бела Неда (друга) — 208
Мори Недо, бела Недо (друга) — 256
Мори Недо, бела Недо — (друга) 443
Мори Пецо, бела Пецо — 237
Море сваке Йо'анице — 532
Мори сваке Йо'анице (друга) — 533
Мори Стано, малка Стано — 412
Мори Стойно, тенка Стойно — 227
Мошне ми се мили Бугарските моми - 474
*Мурат-бег и Мариа — 123
*Мурчо Господарин и Янкула Войвода —   159; вар. 180, 182
Мълчи ми, мълчи девойко — 606

На планина до два снега — 246
Надуша ти било, нане, воденички камен —  218
Наймал ми се левен Марко —  148
Налал, налам млада кадъна — 588
Направи Стоян, Стояне — 76
Насилиле се Турци Яничари (48) — 572
*Начо —  109
Не деверуй, по-стар (49) девер, малко моме -  544
Не люби мене, моме, не губи себе — 499
Не сади, вади, моме, невенот — 488
Невеста загубвит Татари — 203
Невеста момче фалеше — 282
*Неда и Самовила — 6
*Неда и Стоян — 208
*Неда Крамянка — 160
Неда седи на одарот — 298
*Немечка Кралица и Марко — 126
Немой Нешо, добро[-] немой спи под (50) дренот — 296
*Никола, Богдан и Ангелина — 89
*Никола и Мария — 133
Никола майци думаше — 133
Никола шетат низ гора — 521
*Николче — 92
О Мано, Мано, Мано майсторче — 424
О мори Стано, Додо'а — 264
О соколче, пиленце шарено — 324
О! (51) ти Димано желна Димано — 131
Обзаложи ся млад Стоян — 108
Облаг ми чиниле лудо ем девойка — 336
Обложил ся е млад Стоян (друга) — 104
*Овошките (52) от градината — 21
Од мал сум сирак, останал — 394
Ой Гюро, Гюро, Гюро златарче — 178
Ой Лазаре Войниче — 609
*Ой-люле — 660
Ой Стояне, бре Стояне — 257
Ой ти моме хубаво и лично — 360
Око, Доко, църнооко — 451
Она страна оган горит — 629
Онаа стърна лепа рудина — 36
Орач орат младоно ратайче — 122
Ордено моме'убаво — към 33 (вар. под линия)
Оро ми играле триста Самовили — 2
Останал ми Начу — 109
Останало Продане сираченце — 12
От войска идет Балюур Войвода — 158
От згора идет (53) едно лудо младо — 454
От згора идет сеймени, ей стара бабо, жальбо ле — 219
От как ся е, мила моя майко ле, зора зазорило — 58
От како петли пеа'е — 203
От поста излегла девойка — 658
От Солун (54) станаф во Корча дойдоф -  650
От царот извест е дошла — 86; вар. 103
От царот извест е дошла — 103; вар. 86
Отбегнала Шаина робина —  146
Отбегнала ми Петкана — 271
Отбрале ми се тридесет (55) момчиня — 222
Отводи Стоян надоле — 128
Отдели се, мома, от рода — 549
Оти, лудо, оти, младо, в нас не идиш —  441
Отлетала преперуга, ой люле ой — 660
Оф леле боже милечек — 307
Ох! Падна (56), падна Шар планина, де моме, де — 207

*Павел и сестра — 135
Паднал ти пърстен, моме, от таде река -  485
Патроно моме Патроно — 52
*Патроново покалугервенье — 52
Пеле, не пеле, мари, петлите — 112
Перет моми на Пелиор — 270
Перунице девойче! — 277
Петкано бела Вардарко — 279
* Петко Векилин —112
*Петре Маджарче — 157
Петрице, моме Петрице! — 331
Пиан идам от града — 323; вар. 487
Пиан идам от града Велико! — 487; вар. 323
Пиан легнаф, шпирт мори Яно ле, пиан заспаф — 456
Пилци пищат, пилци гарванови — 89
Питал йе Стоян Бояна — 468
Пладнина дойде, ручек не дойде — 645
Платно ткаит Стойна Сърбинка — 251
Плела мома босилко'и ясли — 522
Плетит мома мрежа копринена — 568
По кого си, луда, кинисала — 548
Поболил се Марко Кралевике — 54
Поболила се Янина майка — 15
Повали се дърво бършленово — 540
Повей ми, повей, ветре Меглене — 643
Подцвилил Павлова кон — 135
Позаспал ми цар Костадин — 603
Поканил Авраам гостолюбец — 29
Поминале млади кираджии — 115
Поминаф еднош на мостот — 455
Помину'ам, замину'ам — 354
Помину'ам, намину'ам — 372
Помину'ам, намину'ам (друга) — 467
Попаднал ми Каплан паша — 591
Попаднала църна Арапина — 88; вар. 154, 155
Попаднале девет кучки лами — 40
Попаднале до три темни мъгли — 37
Попитал Петре 'уба'а Яна — [15а] (57)
Попитал Стоян бела Бояна — 262
Попитал Стоян Бояна — 241
Попитале Елин Дойка — 200
Попитале 'уба'а Гроздана — 144
Попленал ми Скендер-бег — 190
Попленил Петре, попленил — 132
Попова керка викаше — 373
Попу една,, мене две — 272
Посадил ми дедо рамен бел босильок - 267
Посадила зелен пипер — 268
Посвършил се Гино Арнауче — 91
Посвършил се дели Димо — 248
Посвършил се краля Шишманина — 57
Посвършил се куси врабец — 23
Посвършил се Марко добар юнак — 231
Посвършил се Митре добар юнак — 195
Посвършил се Митре Поморянче — 184
Посвършил се свети Димитриа — 41
Посвършил се Симон добар юнак — 518
Посвършил се Симон добар юнак (друга) — 65; вар. 66 (КМ)
Постигнала млада Момирица — 17
Постигнала се 'уба'а Яна — 16
Постигнала сирота вдо'ица — [50а] (58)
Постил Марко пости велигденски — 102
Потаи ся ясно слънце — 557
Потекла ми вода, вода сунгерлия — 469
Пофалил се богат Иво — 634
Пофалил се богатиот — 583
Похвали ся бяла Рада — 72
Похвалила (бе) (59) са Милкина майкя - 116
Пощо ке се речиме мие свату — 571
Превърлила се къпина — 539; вар. 516
Предите, прелки, предите — 273
Префърлила се къпина — 516; вар. 539
Прода'ат се църно грозье — 637
Продавала се 'уба'а Яна — 150
*Процан и два бракя — 12
Пролетале два сиви сокола — 418
Прочуле са Кръджалие — 120
Прочуло ся е лютя змия — 113
Прошета света Неделя (60) — 34
Прошета се Дона — 8
Прошета моме, моме Влаинче — 472
Прошетала ми сирота Яна — 67
Прошетала света Неделя — 43
Прошетало, Лазаре, челебифче — 594
Прошетало се девойче — 420
Прошетало челебифче, Лазаре — 589
Прошетаф рано на утро — 502
Прошетах горе, прошетах долу — 305
Пуща, допуща юначе — 515
Пущат Билька по бела Босилька — 513
Първа вечер вечерафме — 401

*Рабдула и Мирче — 181
Работаф (61) си за година — 250
*Рада - 258; вар. 507
*Рада влахиня — 70
*Рада и циганче (62) — 71
*Радич юнак и Арапин Амза-бег - 171
Радич юнак вино пие —  171
Разбега[ла] (63) съ е Влашката земя — 87; вж и 136
Разбегнала Сава со Морава — 151
Разболел съ е млад Стоян — 94; вар. 93
Разболела се 'уба'а Яна — 259
Разболил се Русо книджовниче — 230
Разболял съ е млад Стоян — 93; вар. 94
Разделина майка плетит — 433
Размирила ся Влашката земя — 136
Рай, боже, рай да не видит — 355
*Рак и жаба — 22
Рако'ите свадба чинет — 27; вар. [28] (64) (КМ)
Рако'ите свадба чинет — [28]; вар. 27 (КМ); вж. и бел. 64
Ранила мома бильбиля — 484; вар. 567
Ранила мома бильбиля — 567; вар. 484
Рано е слана паднала — 153
Рано рани свети Георги — 42
Рано ранила бела Румена — 490
Рано ранила Петкана — 396
Раскарал се Каравидо — 183
Раскарал се Мирче и Рабдула —181
Раскарал се Нико и Никола — 520
Редум по редум свато'и — 555
*Решпел Георгиа — 50
Ристано, моме Ристано — 362
Роса росит Арбанешка земя — 550
*Ружица девойка и тридесет момчиня - 198
Руса мома Русин брала — 610
*Руса Стана и Самовила — 5
Русуменче девойче — 480
Ручек готвит не'естица — 582

С невеста си Марко говоре — 604
*Сабя — 124
Саве сино, що те паша зове — 440
Садила мома край море лозье — 294
Сае, море Лазаре, позлащено — 593
Сама съ пушка отпела — 140
"Самовилско дзизданье (65) — 3
Саракино църноока — 416
*Свадба от раковите — 27, вар. 28 (КМ); .вж. и бел. 64
*Свадба от св. Димитриа — 41
Свадба чинит краля Латинина — 84
*Света Неделя и св. Петка — 35
*Свети Георги — 31; вар. 38
*Свети Георги — 38; вар. 31
*Свети Илиа и девет Ламии (66) — 40
"Свети Петар — 49; вар. 44, 45, 46
Свети Петар в рай ке пойде — 46; вар. 44, 45, 49
Свети Петар в рай походи — 49; вар. 44, 45, 46
*Свети Петар и майка му — 44; вар. 45 (КМ) (67), 46, 49
*Свети Петар и майка му — 46; вар. 44 (КМ), 46, 49
Сви сватови на коня вяхна'а — 561
Свила се лоза винена — 512
Се сдружиле две момичиня, Двете, пак двете — 406
Се посвършил Цуцулина, Гугулина, гуи, гуи, гуи — 24
Се  пофали  жълта  дуна  от  градината - 21
Се разболела Кира попова — 234
Се собрале Крале'и, Бане' и — 127
Се собрале, набрале — 338
Се собрале, се набрале (друга) — 156
Се собрале, се набрале (друга) — 206
Се собрале, се набрале (друга) — 210
*Севда и Пейко — 204
Севдо, Севдо Севделино — 204
Седит Марко на диван високи — 145
Седнал е Диман чорбаджи — 211
Седнал Марко с майка да вечерат — 121
Седнал ми йе довлет Ага — 592
Седнал ми йе стари Янко — 628; вар. 633; вж. и 585
Седнал ми йе стари Яно — 633; вар. 628; вж. и 585
Седнал Митре с майка да вечерат — 192
Седнала Ангя край Дунаф — 243
Седнала йе Кральовица — 168; вар. 114
Седнала йе Яна на малата врата — 229
Седнала мама да яде — 99
Седнале ми две йътарви (68) млади — 68
Седнале ми (69) до седум крале'и — 142
Седнале ми три'есет момчина — 198
*Седум кралеви шетает земя по крайна (70) - 142
*Седум (71) юнаци и Арапин — 143
*Секула Детенце и Алтан-дзвезда — 60
*Секулов гроб — 115
*Сестра Ангелина, Тодора,(72) и Петре ловачето — 151
'Си овчари вечерале — 209
'Си свато'и на коня явнале — 526
Силяно, моя Яно-ле — 371
*Симон и негова невеста  —  65; вар. 66(КМ)
Сино езеро скоро градено — 535
Синок (73) дойде юнак от тугина — 553
*Сирак Йован — [50а] (74)
"Сирак Кольо и Кольовица — 139
*Сирма войводка — 212; вар. 228
Сирота Яна — 67
Скарале се, скарале — 431; вар. 465
Скарале се, скарале (75) — 465; вар. 431
Скарале се, степале се — 391
*Скендер-бег — 190
Славей пеит во градина — 389
Смилянине лудо дете — 632
Снощи ми е дошло мало Стамболче -  321
Снощи мина'е до девет бракя — 642
Снощи моме го свърши'е,  леле мале -  240
Снощи по тайната вечеря — 172
Снощи станах сънен, буден махмурен - 326
Собрале ми се набрале — 202
Собрале ми се, набрале (друга) — 425
Собрале се, набрале се — 278
Собрале се седумдес'т кралеви — 341
Соколе ситен, димитен — 538
Солна дзвезда по чесна търпеза — 560
Солнала дзвезда покрай търпеза (друга) -  536
Сон го краде, лудо младо — 575
Сон сонила Янкулица — 622
Сонце зайде зат гора зелена — 233
Сонце, мило (76) сонце, синок заран зайде -  232
Спливнал елен по море да пливат — 524
Стамено, пиле шарено — 489
Стамянине домакине — 630
Стана оде на вода — 388
Станаф пиле шарено — 470
*Станенине (77) — 83
Станенине господине — 83; вж. и бел. 77
Станенине господине (друга) — [83а] (78)
 Стани, жено, фърк къдела — 284
Стани ми Недо мори отвори — 334
Стани  Радо, стани,  огин да навалиш -  254
Стани, сине, стани, паша ми те викат -  366
*Станковик (79) дуко се исповедвит — 55
Старец дельба делеше — 269
Стари Яно вино пиет — 585 (80); вж. и 628, 633
*Стефан и Дели Магдалена — 69; вар. 659
*Стефан и Магдалена — 659; вар. 69
Стигнала йе Струмница невеста — [50б] (81)
Стоене синко, Стоене — 119
Стойко (82) Войвода — 153
*Стойна — 13
*Стойна и Айдути — 227
*Стойна и Юди — 20
Стойна ми зме'а любила — 13
Стойничко, моя душичко — 386
Стойно ле, лична невесто — 20
Стойно, мори Стойно — 313
*Стоян — 61
*Стоян (друга) — 119
*Стоян (друга) — 225
*Стоян болен — 93; вар. 94
*Стоян болен — 94; вар. 93
*Стоян войник — 111
Стоян еден син у майка — 225
Стоян и Бояна —  185; вар.  186 и  187 (КМ)
*Стоян и Бояна (друга) — 241
*Стоян и Бояна (друга) — 242
*Стоян (83) и Ганка Белканска — 76
*Стоян и Гроздана — 205
*Стоян и Димана — 117
*Стоян и Димана (друга) — 128
*Стоян и Патрик — 81
*Стоян и сестра му Проя — 257
*Стоян и сестра Шенгюфа — 138
*Стоян и Султан — 99
*Стоян и три орли — 140
*Стоян и Турчин — 104
*Стоян и чифутче — 108
Стоян ми свадба дочина — 242
Стоян на майка думаше — 130
*Стоян, Невеста и Турче потуряче — 137
*Стоян, Пейче и Цуца — 206
Стояне, море Стояне — 263
Стояне, море Стояне (друга) — 411
Стояне. сино на майка — 255
Стоянке девойке, къде си ми била — 413
Стройници вино пийе'е (84) — 374
*Струмница невеста — 106
*Султан Селим и Салаким Тодор — 191
Съ нок (85) седело мойето войник — 342
Събрали съ се набрали — 214
Сънце и месец ми се облогве'ет — 59
Сънце ми зайде Солунско-поле — 641
Сънце ми се застоело — 651
Сънце, мило сънце, постой почекай не -  238
Сънцето ми йе на за'од — [4] (86)

Та чуло ли съ разбрало — 51
Та що ми йе мило онае девойче — 496
Та що си бело, Менко моме, одиш - 399
Тамо горе зеленее — 450
Тамо горе извор вода студена — 459
Тамо горе под (87) я'орот — 506
*Темишвар Гюро, Марко Кралевике, Янкула Войвода, и дете Голомеше —  173; вж и бел. 72
Течит река студена низ стред село Върбяни — 74
Тинтано моме, тинтано — 275
*Тодор и майка му — 134
*Тодора, Богдан и Никола — 161
*Тодора керка — 17
*Тодора керка (друга) — 201
*Тодорина — 244
*Тодорка и княхче — 86; вар. 103 (88)
*Тодорка и княхче — 103; вар. 86
*Топи, топи, мила майко, мой'ве люти рани — 224
Трака трука на Вишина порта — 322
*Трандафиля и змех - 14
Трено, пиленце шарено — 442
Треска ме тресит, глава ме болит — 352
Три девойки Бугарки — 504
Три моми вода лейет (89) — 306
Три се сънца разиграле — 581
Три се танци вият (90) пот (91) Будина града - 245
Тръгнало момче Черпанче, Гого — 149
Турчин девойка вързана носит — 646

У кого ей погледала, дульберо — 297
Угреала дзвезда обденица — 165
Удрила ме попадна — 285
У ме, чуде лудо младо — 612
Умрех, загинах, Ленко, за тебе — 369
Уснал ми йе владика — 586
Учи ме, майко, карай ме — 185; вар. 186 и 187 (КМ)
Учи ме, майко, карай ме — 187; вар. 185 и 186 (КМ)

Фала богу за чудо големо — 47
Фала богу за чудо големо (друга) — 30
Фатил сокол еберица — 534
Фатиле ми го Стояна — 138
Филипо, моме Филипо — 349
Фърляш, куме, прежълтион овес — 529

*Ханка Щипянка — 132
Хвала, боже, за чюдо големо — 53
Хей Марио, гиздаво девойко — 141
Хошло (92) лудо коня да напиват — 598
*Христови карстови — 37
*Христово воскръсвенье — ЗЗ93
*Христово воскръсвенье (друга) — 34
*Христово рожанье — 32
Хубава, Добро, болярко — 80
Хубава Радо, Радо ле— 71
Хубава Недо Крамянко — 160
Хубаво Радо Влахино (94) — 70

Цар Селим Дойколе се подервишил 196
*Цар И. Шишман — 58
*Цар Мурат и стар Игумен — 48
*Цар и сокол — 63
*Цар и царица — 62
Цоно, мори Цоно — 283
Цоно, мори Цоно (друга) — 438
Цуцуль (95) пасит гояда — 25
*Цуцулина и Тресопатка — 24
Църква метит мало моме — 627

*Четири Ангели — 53
Чие ет онова чупче — 314
Чие йе она девойче — 457
Что — вж. и Що
Что си метнала, Доне, Доне девойко -  310

*Шаина робина и Марко — 146
Шарена Ангьо, писана — 274
Шедба' шетат Темишвара Гюро — 173
Шедба шете Марко Прилепчанец — 143
Шетал Марко низ гора зелена — 9
Шетаф, шетаф низ гора зелена — 339
Шетнала се Калеш Гюргя, Гюрго мори -  287
Шила Гюргя (96) дълга сая, Гюргьо мори -  286

Що белей, що лелей — 19; вар. 261
Що болна лежиш, Вранке девойке, мене не кажвиш — 414
Що да чинам, как да пра'ям, Мамо ле - [475а] (97)
Що йе врева во гора зелена — 542
Що йе врева во Поройна църква — 528
Що йе настан настанало Во града Троема — 31
Що йе плюскот во гора зелена — 189
Що йе скъгга мома църнойока (98) — 619
Що йе щама на горна долна земя — 194; вар. 236
Що коня коиш, ерген Димитрия, къде ке одиш — 640
Що ми дошол църна Арапина —  154; вар. 88, 155
Що ми йе лепо 'убо'о — 33
Що ми йе сърце тегнало — 333
Що ми падна, мила нанке, мъгла по полето — 363
Що ми се белей, лелеит — 261; вар. 19
Що ми те снощи кара'е, Петкано мори -  478
Що ми цвилит во темна зъндана — 188
Що пойдоф в село Дрено'о, Майко ле мила — 453
Що поминаф, майко ле мори, горната ма'ала — 492
Що се боря от кореня корнет — 525
Що се Босно мошне зачудило — 236; вар. 194
Що си биле два брата родени — 252
Що си повенала, мила Яно, како лен за вода — 463
Що ти, Енко, що ти, керко, уста потгорила — 491

Юначице, ти стара кметице — 601

Я излези, моме, и яс да те видам — 384
Я опули се, моме мала — 317.
Яглико (99) моме, Яглико — 309
Яглико моме, Яглико (друга) — 393; вж. бел. 99
*Яна - 229
*Яна и Гюро тарговче — 150
*Яна и Детелин войвода — 15
*Яна и Петре — [15а]; вж. бел. 57
*Яна и Стоян — 169; вар. 170 (КМ)
*Яна и Сънцето — 16
Яна идет от баната — 426; вар. 417
Яна идет от банята — 417; вар. 426
*Яна Кукавица — 19, вар. 261
*Яничар и Руса Драгана — 87
*Янкула — 96
Янкула го (100) войска обколила — 96
*Янкула и Никола — 152
*Янкула и Никола (друга) — 182; вар. 159, 180
Янкула, млад Янкула — 97
*Янкулова смърт — 97
Яно, бела Яно, без рода невесто — 169; вар. 170 (КМ)
Яно ле, Яно, хубава Яно — 253
*Яновица — 179
Ясна, ясна месечина — вж. Йесна, йесна месечина


БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОКАЗАЛЕЦА

1. Цифрите означават поредния номер на песните в сборника. Установените варианти (от К. Миладинов са посочени само няколко, които носят инициалите му) обогатяват значително научноинформационната структура на показалеца. Отпадналите от употреба буквени знаци или техните функции са заменени съответно: J, i — с И, й в началото на думите или между две гласни и с и във всички останали случаи:  с е или я (само при ясно изразен източен диалект):  — с ъ; ъ и ь в края на думите са отпаднали. Омекотяващата функция на ь е причината знакът да бъде запазен в средата на думите или в съчетание с гласна. Малката носовка  е изразена чрез йе, а голямата  — чрез йъ или я. В бележките са намерили място и случаите на очевидни печатни и смислови грешки, на неточности в номерацията на песните и други, чието остраняване е наложително. За визуална близост до оригиналния текст запазени са пунктуацията и специфичната употреба на главни букви предимно в заглавията на песните. При съвпадение на заглавия или начални стихове на различни по съдържание песни изрично е посочено — (друга) — термин, използуван и от К. Миладинов.
2.  В текста: Jоване; вж. песни № 1, (50 а), (50 б), 77, 130, 199, 532, 533.
3.  В текста: Вълко (печ. гр.).
4.  В текста: Айти (една дума). Тази форма се среща и в текстовете на други песни. Разделянето в случая се налага с оглед смисловата яснота на стиха.
5.  В текста: пот. За да се избегне опасността от смислова двузначност на думата, при подобни случаи е нарушена фонетичната прецизност, изрично уговорена от К. Миладинов в предговора (с. IV), като направените промени са означени съответно в забележки.
6.  Само в заглавието; в текста на песента е дадена друга форма на името: Балюур.
7.  В текста: бiат. Среща се и като: бiят (вж. песен № 106), бiет (№ 38, 367). Други аналогични случаи, при които е изразено чрез иа, са думите: Георгиа (№ 50), Димитриа (№ 41, 640), дориа (№ 482), змиа (№ 235; среща се и змiя — № 113), Илия (№ 40), ламиа (№ 59), Мариа (№ 32, 79, 123, 184; среща се и с я — № 141, 133), Матлиа (№.73), пиам (№ 498), пиан (№ 323, 487, 456), попадна (№ 285), сунгурлиа (№ 469), челебиа (№ 605).
8.  В текста: двор к също и в песни № 170 и 300. Аналогично се подхожда и при думите: грозье (№ 637), денье (№ 617), лозье (№ 294, 623), воскръсвенье (№ 33, 34), покалугервенье (№ 52), рожанье (№ 32).
9.    В текста: Боьо. друг подобен случай е името Пеьо = Пейо в песен № 209; вж. и бел. 98.
10.  В текста: Босоль.
11. Само в заглавието на песента името е „Стоян". В случая нямаме основание да считаме, че е доиусната печатна грешка, поради неколкократната му употреба като „Стогян" в текста на песента.
12.  Името на момата е различно. Има и други подобни случаи на различия в имена и др., отбелязани само с номера на песента — вариант.
13.  В текста:  Основание за транскрибиране с я в случая ни дава ясно изразеният източен диалект в текста на песента.
14.  В текста: Поради това, че се среща многократно самостоятелно (диалектна форма на „е" — III л, ед. ч. от глагола „съм"), изразена чрез „йе", не е посочвана оригиналната графика на думата.
15.  В текста: вi'ур.
16.  В текста: гюль; вж. бел. 10. Аналогично е произношението и на „даль" (дали) в песен № 403; омекотено се изговаря и „Бошкоикь" в песен № 189 и др. — вж. и бел. 73, 79, 85, 95. В същия стих: пот; вж. бел. 5.
17.  В текста: паметувам (печ. гр.).
18.  В текста: брита (печ. гр.).
19.  В текста: 55 (печ. гр). Номерът се повтаря, а № 56 липсва.
20.  В текста: разделi'е. Има и други аналогични случаи: биет (№ 38, 367), кръжалие (№ 120), Марие (№ 304, 368), мие (диалектна форма на „ние" — № 571) пие (№ 171, 600, 602), пиет (№ 73, 585; вж. и бел. 35, 84), свърши'е (№ 240) тие (№ 358), три'есет (№ 198), убиет (№ 395, 653), чие (№ 314, 457).
21.   В текста: Марiо. Същото и в песен № 141; аналогично и при случаите: бисерно (№ 511) и Пелиор (№ 270).
22.  В текста: бочилько'о (печ. гр.).
23.  В текста: лам.
24.  В текста след удивителен знак К. Миладинов използува малка буква — практика, която сме запазили и в песните под № 131, 207, 266, 408.
25.   В текста: арамiи. Аналогично сме предали и графиката на думите кираджии (№ 115) и ламии (№ 40).
26.   В текста: Жалвай.
27.   В текста: ще ме (отделни думи). Смисловата яснота на израза налага тяхното сливане.
28.   В текста с малка буква. Същото и в песен № 518. Възможно е в песента да не се посочва името на Черно море, а думата да има значение на нарицателно.
29.   Песента не е номерирана и следва песен № 274 с начален текст „Шарена Ангьо, писана...".
30.   В текста: Същото и в песен № 409. На възможните други две форми на изговор (есна и ясна) са направени препратки.
31.   В текста на заглавието е пропусната запетайка, което води до промяна в името (печ. гр.).
32.   В текста: моми (печ. гр.). Основание ни дава дословното повторение на стиха с обръщението „мори".
33.   В текста след удивителния знак К. Миладинов употребява малка буква. Нямаме основание да считаме, че е налице печатна грешка поради многократното използуване на тази графика и в следващи стихове на същата песен, вж и бел 24, 47, 51, 56.
34.   В текста с малка буква (печ. гр.).
35.   В текста: — различно от често срещаната форма пiет; вж. и бел. 20.
36.   В този вариант главно действуващо лице е Марко, а не жена му.
37.   В текста: цропеале (печ. гр. - посочена от К. Миладинов в приложените в края на книгата „Погрешки").
38.  В текста: 462 (печ. гр.).
39.   В четвъртото издание на „Български народни песни" (С, 1961, бел. 1 на с. 533) е застъпено становището, че продължението на песента К. Миладинов неправилно е отделил като самостоятелна песен под № 460 с начален стих „Ке те опитам, Яно ле, що църно носиш". Двата текста имат известни различия, дори и в постоянно повтарящото се обръщение: „Яно" (№ 458) и „Яно ле" (№ 460). В настоящия показалец двата текста са представени отделно.
40.   В текста: 50. Поради техническа грешка № 49 и 50 са повторени. С оглед идентифицирането на песните се налага тяхното преномериране по реда на подредбата им в изданието съответно с № 50а и 50б.
41.   Песента погрешно е озаглавена „Рада и циганче"; то няма нищо общо с текста на песента. Същото заглавие К. Миладинов правилно е поставил на песен № 71. Тази техническа грешка сме избягнали, като погрешното заглавие е отпаднало от показалеца, а песента е представена само с началния си стих.
42.   В текста с главна буква (печ. гр.). В другите аналогични заглавия думата „плената" е дадена с малка буква — вж. песни № 74, 75.
43.  В текста без запетайка (печ. гр.).
44.  В текста: Мати ло (печ. гр.).
45.  В текста: Бульук-баши. В текста на песента името е дадено с ю.
46.   В текста една дума. Смисловото им значение дава основание за тяхното разделяне.
47.   В текста след удивителния знак и тук К. Миладинов използува малка буква. В случая също не се касае до печатна грешка, т. е. до подмяната на запетайка с удивителен знак. поради факта, че и в предпоследния стих той е използувал същата графика.
48.  В текста: яницари (печ. гр.). В следващите стихове е използувана само формата „яничари".
49.  В текста: постар — изразяване на сравнителната степен като една дума се среща и в други песни.
50.  В текста: пот; вж. бел. 5.
51.  В текста след удивителен знак и тук е използувана малка буква. В случая не се касае до печатна грешка поради използуването на същата графика и в следващи стихове на песента.
52.  В текста: олошките (печ. гр.).
53.  В текста: удет (печ. гр.?).
54.  В текста: Колун (печ. гр.).
55.  В текста: тридевет; среща се отново в текста, както и изразът „тридесет юнаци".
56.  В текста с малка буква след удивителен знак. Не се касае до печатна грешка, а многократно използувана графическа форма, която сме запазили — вж. бел. 24, 33, 47, 51:
57.  В текста: 15. Номерът се повтаря — касае се до техническа грешка.
58.  В текста: 49, вж. бел. 40.
59.  Думата е поставена в скоби от К. Миладинов — вероятно прибавена от него.
60.  В текста с малка буква (печ. гр. — сравни с песен № 43).
61.  В текста: Радотаф (печ. гр., посочена от К. Миладинов в края на книгата — в списъка на „погрешките").
62.  Същото заглавие носи и песен № 82 — вж. бел. 41.
63.  В текста: разбега (печ. гр.).
64.  В текста: 27. Номерът е повторен, а № 28 липсва. Касае се за печатна грешка.
65.  В текста: дзизданье.
66.  В текста: ламiи. Тази форма е само в заглавието на песента. В текста на самата песен е използувана формата „ламi", т. е. лами.
67.  К Миладинов е посочил като вариант само тази песен.
68.  В текста: тарви.
69.  В текста: ми (печ. гр.).
70.  Последните две думи са отпечатани със ситен шрифт — като подзаглавие.
71.  В текста: Седут (печ. гр.).
72.  В текста има запетая пред и подобно на песен № 173 и др.
73.  В текста: Синокь. Същото и в песен № 232. Омекотяващата функция на ь е характерна и за края на други думи; вж. бел. 10, 16, 79, 85, 95.
74.  В текста: 49; вж. бел. 40.
75.  В текста: сварале (само при повторението на думата — печ гр.?).
76.  В текста: миле (печ. гр.?).
77.  В текста: Стане Нине. Като отделни думи е дадено не само в заглавието, но и в текста на песента; вж. и бел. 78.
78.  В четвъртото издание на „Български народни песни" (С, 1961, с. 164) част от текста на песента е отделен като самостоятелна творба.
79.  В текста: Станковикь; вж. и бел. 10, 16, 73, 85, 95.
80.  Съвсем кратък текст, който, макар и много близък, трудно може да се приеме за вариант на другите две песни.
81.  В текста: 50; вж. бел. 40.
82.  В текста на песента името не е Стойко, а Стайко. То се среща неколкократно, което ни дава основание да приемем, че в случая е допусната печатна грешка.
83.  В текста: Стояк (печ. гр.).
84.  В текста: пие'е
85.  В текста: нокь; вж. и бел. 10, 16, 73, 79, 95.
86.  В текста: 3. Номерът се повтаря, а № 4 липсва — печ. гр.
87.  В текста: пот; вж. бел. 5.
88.  В четвъртото издание на „Български народни песни" (С, 1961, с. 171) е отбелязано, че песните са еднакви, т. е. повторен е един и същи текст. Налице са обаче, макар и само диалектни различия, които не дават основание за подобно твърдение.
89.  В текста: 
90   В текста: вiят; подобни съчетания (iя) има, макар и по-рядко; напр. ключарджия (№ 188) и др.; вж. и бел. 7.
91.  В текста: пот; вж. бел. 5.
92.  Идва от диалектната форма „ошол" със значение „отишел".
93.  Под линия К. Миладинов посочва и вариант с начален текст „Ордено моме "убаво", който, независимо че няма самостоятелно място в общата поредица е отразен в настоящия показалец.
94.  В друг стих на същата песен срещаме формата Влахиньо.
95.  В текста: Цуцуль; вж. и бел. 10. 16, 73, 79. 85.
96.  В текста:  (печ. гр.).
97.  В текста: 475. Номерът се повтаря поради техническа грешка.
98.  В текста: пърноьока.
99.  В текста: лико. Графическото подменяне на голямата носовка с Я не е съвсем точно. Произнасянето се приближава или поне клони към йъ, което ни дава основание да направим съответна препратка. Същото е и в песен № 393.
100.  В текста: Янкулаго (една дума — печ. гр.).

Милка Миладинова


[index]