Бѫлгарски Народни Пѣсни

Собрани одъ Братья Миладиновци, Димитрія и Константина

 

ГАТАНКИ.

 

 

1. Иво сѣ водитъ со деветъ лози, и напретъ одитъ, и назатъ одитъ, самъ богъ сѣ чудитъ, како сѣ возитъ (ракъ).

 

2. Осушенъ, досушенъ, три деветъ кожушенъ (кромитъ).

 

3. Кусо-мече дренъ треситъ (чешалька).

 

4. Жѫлти правци въ тиня лежатъ (расолъ).

 

5. Копамъ дупка до колена (скорни).

 

6. Кусо-прасе по ритъ паситъ (бричъ).

 

7. Дѫлга Неда сенка нематъ (река).

 

8. Віено, плетено на судни мѫки клаено (верушка).

 

9. Люта кучка въ кланикъ лежитъ (киселина).

 

10. Дѫлгъ Тодоръ безъ коски (чадъ).

 

11. Бесна кучка въ гори лаитъ (секира).

 

12. Ушъ магаре во кошара, уши-те не му влегвѣтъ (свѫрделъ).

 

13. Петъ сестрички сѣ бѫркаетъ, и не можѣтъ да сѣ стигнѣтъ (игли отъ чораби).

 

14. Цѫрвенъ пѫрчъ въ пещера лежитъ (язикъ).

 

15. Полна цѫрква диредзи (уста).

 

16. Си имамъ дупка, посегнафъ въ дупка, извадофъ цѫрна Егюпка (соалька).

 

17. Малоо гѫрненце, сладко варилце (лешникъ).

 

18. Четворица бракя въ една кошуля не можѣтъ да сѣ видѣтъ (ѭтки отъ орехъ).

 

19. Си имяфъ една сестрица; кой помини бацн ѭ, ясъ поминвамъ си ѭ баквамъ (стомна).

 

20. Си имафъ едно магарче, кой помини вявни го, ясъ поминафъ си го вявнафъ (прагъ).

 

21. Си имафъ едно магаренце, се-то

 

 

531

 

сенце ми г изеде, и нищо не истаи (вила).

 

22. Ни ткаено, ни предено, ни шіено, по кукьи растурено (пѫячина).

 

23. Кинисала куса Календина, да ми одитъ на гости; ѭ престретилъ препеченъ Куля „кѫде одишъ куса Календино?” — „Ясъ ке идамъ у тебе на гости (искра во оджакъ).

 

24. Ке одамъ, кефъ патинъ; ке стретамъ кефъ Марче, ке зеамъ кефъ камче, ке удрамъ кефъ Мара по глава, ке ми сторитъ ке барчъ (зміа).

 

25. А Дардаиъ татка, а Дардана майка, шеберести деца (елеміа, вѫртелька).

 

26. Найсладко, найблаго на талюръ не сѣ клаатъ (сонъ).

 

27. Чуре море препливало, ни Чуре с удавило, ни море сѣ замѫтило (пѫякъ).

 

28. Живо, живо живиле, на гѫрмада седеше, живо месо тегнеше (рульче, цицайче).

 

29. Полнъ тагаръ яйца надъ гярамиди (дзвезди).

 

30. Петелъ пеит, Мара сѣ разлеи (клепало).

 

31. Една стомна со седумъ дупки, тури вода не течитъ (глава).

 

32. Кралевъ зетъ на колъ виситъ, а зло ти мислитъ (пушка).

 

33. Еденъ старецъ со три влакна подъ него (столъ)

 

 34. Рикна волъ въ теменъ долъ, чуя лисици-те, опѫрчіа опашки-те (тѫпанъ).

 

35. Бѣлъ песъ на гярамиди (снегъ).

 

36. Стредъ море оганъ горитъ (фитиль въ кѫндило).

 

37. Коньска плоча въ море не сѣ давитъ (листъ).

 

38. Старци со бѣли бради не можѣтъ да сѣ стигнѣтъ (бранои).

 

39. Полнъ кошъ деланки (трудна жена).

 

40. Четири бракя тѫрчаетъ, и не можѣтъ да сѣ стигнѣтъ (колца отъ кола-та). —

 

41. Имамъ сестрица со дванаесетъ дзуници спіетъ (бочва).

 

42. Дзиздъ дзиздосано, варъ варосано, ни дзирка ни продзирка (яице).

 

43. Цѫрнъ калугеръ плещи печитъ (тланикъ, кланикъ).

 

44. Егюптинъ сѣ топореше, Егюпка сѣ чекореше (вѫршникъ и пирустіа).

 

45. Отзгора небо, отздола небо, во стреде ливада (зелникъ, или подъ саачъ черепна).

 

46. Диви кози по ридъ пасатъ (вошки).

 

47. Кусо, кусо Кундане, наредено петлици (грозѥ).

 

48. Кова отъ земя, бунаръ отъ платно, ѭже отъ дѫрво (чубукъ).

 

49. Мало помалечко цара наружуетъ (игла).

 

50. Елбетъ бетъ царефъ зѣтъ, на колъ виситъ, зло ти мислитъ (пушка).

 

51. Мало малечко ползатъ, и кукя-та на себе носитъ (пѫлджавъ).

 

52. Клекна кметъ, истай медъ, го видоа дваица, го ватіа петина (кокошка и яице).

 

53. Викна Вида отъ висока рида, ѭ чу тѫрна со четири злрна (крава со босици).

 

54. Майка сѣ сиромашитъ, дете-то сѣ богатитъ (фурка и вретено).

 

55. Бѣла квачка деніе тератъ пилина, цѫрна квачка ноке и збиратъ (денъ и нощъ).

 

56. Една цѫрква со еденъ подпоръ (печурка).

 

57. Ни сѣ водитъ, ни сѣ тератъ, трага праитъ (свѫрделъ).

 

58. Старецъ со брада-та въ земи закопалъ (прасъ).

 

59. Чоекъ си-отъ закопанъ, сѫде глаа-та му сѣ гледатъ (брутъ, ѥлинецъ).

 

60. Дари кучка низъ лески (соалька).

 

61. На старъ му сѣ влечкаетъ черева-та (кѫнтаръ).

 

62, Иліа копилешко по поле шеташе, безъ брой коня носеше (ешъ).

 

63. Петъ бракя праѣтъ магаза (или отъ чораби).

 

 64. Си ѥ голапъ подъ земя (плугъ).

 

65. Стреде море дирегъ сѣ крепитъ (бунаръ).

 

66. Въ една племна многу атои, еденъ ярецъ не можатъ да го згазѣтъ (уста, и язикъ).

 

67. Бѣлъ соколъ подъ земи летатъ (емишъ отъ плуг-отъ).

 

68. ѭже до ѭже на край-отъ юнець (тиква).

 

69. Ене го, ене го, го нематъ (искра).

 

70. Две сестри въ една дупка (врата).

 

71. Два орла сѣ біеа, бѣли пѣни пущаа (воденица).

 

72. имахъ една невѣта въ кьоше седеше, по кукьи шеташе, пакъ на место си идеше (метла).

 

73. седумъ дупки въ една грутка (глава).

 

74. татко-то уще нероденъ, синъ му ошолъ въ Стамболъ (чадъ).

 

75. Десетъ попои сите носатъ шапки на глава (пѫрсти-те со нохти-те).

 

76. Една нива грутлива си изникна трева, на трева-та дваесетъ бракя (класъ).

 

77. Едно нещо летатъ, високо летатъ, кога ке паднитъ како на памбукъ (преперуга).

 

78. Цар-отъ си имаше една бочва, полоина бѣло вино, полоина жѫлто (яйце).

 

69. Плочи на плочи сѣ качвѣтъ дуръ на небеси (чадъ).

 

 

532

 

80. Ноке излегвитъ, денѥ сѣ кріетъ (завѫрница, лостъ, сурме).

 

81. Една кобила сѣ треситъ стредъ море (платно-то отъ сито).

 

82. Едно ягне мегю две планинѥ блеитъ (дете во кросна, въ леляйка).

 

83. Бѣла ливада со цѫрни цвѣкя (книга писана).

 

84. Вуйко-то ѭ задеатъ, вуня-та викатъ (ключъ).

 

85. Едно нещо ноке летатъ, негде годе засветвитъ (светулька, вещица).

 

86. По еденъ пѫтъ еденъ стапъ, оди, оди превѫрти сѣ (риба).

 

87. Безъ една работа ни човекъ, ни господъ живятъ (место).

 

88. Сви угоре, сви удолу, сви глаа-та псоиса (искра).

 

89. Малоо цѫрно цара отъ коня подигатъ (болфа).

 

90. Мокро теле въ ясле леже (язикъ).

 

91. Сивъ голапъ околу тумба вѫрте (бричъ).

 

92. Малечко Турче голема чалма (свѣщалникъ).

 

93. Две сестрици презъ плетъ сѣ целиватъ, и не можатъ да сѣ видатъ (очи).

 

94. Една сестрица се мокра стое (стомна).

 

95. Честа гора, во гора-та диви свини, край гора-та до две зміи, край зміи-те два бунара (коси, вошки, вежи, очи).

 

96. Кусо мече дренъ тресе (чешелъ).

 

97. Кусо мече на чекорче клече (гроздъ на пенушка).

 

98. Жолто куче подъ плетъ леже (пепунъ, каунъ).

 

99. Буба леже, буба не, самаръ носе коинъ не, рогови има, волъ не (полджавъ, роглецъ).

 

100. Една сестрица низъ плетъ сѣ провира, черева-та ѣ сѣ влечатъ (игла).

 

101. Шило бодило, низъ гора ходило, трагъ не оставило (пчела).

 

102. Полна конушница бѣли коня, на стред има цѫрвенъ конь, на бѣла-та коня ритка (язикъ и зѫби).

 

103. Дрипава Гюпка предъ царъ излегве (комадъ, зелникъ).

 

104. Одъ горе дѫска (щица), отъ долу дѫска, внѫтре седе цѫрни софта (желка).

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]