Жизнеописание Митрополита Охридо-Пловдивскаго Натанаила

(Автобиографични бѣлѣжки)

 

 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ОХРИДО-ПЛОВДИВСКАГО

НАТАНАИЛА

(АВТОБИОГРАФИЧНИ БѢЛѢЖКИ)

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Дѣлъ историко-филологиченъ. Жизнеописание митроп. Натанаила, кн. VII. (XXV.)

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

 

ИЗДАВА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО ВЪ СОФИЯ

КНИГА XXV

НОВА РЕДИЦА КНИГА VII

 

I. ДѢЛЪ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕНЪ И ФОЛКЛОРЕНЪ

 

СОФИЯ ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА 1909

 


 

 

Съдържание

 

I. Дѣлъ историко-филологиченъ и фолклоренъ

 

Д-ръ Л. Милетичъ. Къмъ грамотитѣ отъ Брашовската сбирка 1 — 48

 

Ст. Младеновъ. Изслѣдване на германскитѣ елементи въ славянскитѣ езици 1 — 155

 

Анастасъ Д. Чилингировъ. Костни идоли отъ праисторичното селище въ село Султанъ 1 — 54

 

Д. Ихчиевъ. Приносъ къмъ въпроса за спахиитѣ въ отоманската държава и турски документи върху тѣхъ 1 — 96

 

П. Абрашевъ. Южно-славянскиятъ пансионъ въ Николаевъ 1 —  98

 

Натанаилъ, митрополитъ Охридо-Пловдивски. Жизнеописание 1 — 77

 

Народни умотворения:

Пѣсни отъ Врачанско, събралъ А. Иванчовъ 1 — 134

      "       "    Мустафа-Паша, събраль А. Сп. Разбойниковъ

      "       "    Русенско, събралъ П. С. Калканджиевъ

      "       "    Габровско, събралъ Т. Гиргиновъ

Пословици и пословични изрази, събралъ Петко К. Гѫбьовъ 1 — 80

 

 

II. Дѣлъ за държавни науки

 

П. Мутафчиевъ. Селското землевладѣние въ Византия 1 — 72

 

Ст. М. Мързевъ. Показалецъ на социалъ-икономическата ни литература 1 — 442

 

 

III. Дѣлъ природоученъ

 

Ив. К. Урумовъ. Десети приносъ къмъ българската флора 1 — 157

 

Ал. К. Дрѣновски. Изслѣдвания върху пеперудната фауна на Рила-Планина 1 — 23

 

А. Марковичъ. Пеперудната фауна въ Разградската околность 1 — 38

 "          "              Приносъ за насѣкомната фауна въ Разградската околность 1 — 20

 

Н. Недѣлковъ. Четвърти приносъ къмъ ентомологичната фауна на България 1 — 32

 "          "              Пети приносъ къмъ ентомологичпата фауна на България 1 — 37

 

В. Давидовъ. Къмъ флората на източна България 1 — 50

 

Д. Йоакимовъ. По флората на Hemiptera въ България 1 — 33

 

Д-ръ Ст. Ватевъ. Чужда литература по антропологията на българитѣ 1 — 123

 

[Back]