Стара българска литература. Апокрифи
Донка Петканова
 

СТАРОЗАВЕТНИ АПОКРИФИ
Давид и Соломон

КАК ДАВИД НАПИСА ПСАЛТИРА
 

Творбата не е отбелязана в индексите. В южнославянската книжнина е известна в няколко преписа, които очертават два варианта. Единият се открива в Тиквешки рък., вторият в Панагюрски сб. № 433, XVI в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 445). Текстът е публикуван от  Н а чо в, Тиквешки рък., с. 398. Вторият вариант не е публикуван. Той е по-кратък и не особено интересен. В него липсват първите три епизода, а последният е развит по-широко. От него са известни и руски редакции. По р. пр. от XVI в. отпечатан у  А.  П о п о в, Первое прибавление к описанию рукописей и каталогу книг церковной печати библ. Хлудова. Москва, 1875, с. 67.

Превеждам по Тиквешки рък. по изданието на Начов.


Давид се закълна на бога, обеща на Яковлевия бог, когато се възцари, да намери място за него. Той седна да пише псалтир, а не знаеше откъде да започне и какво да пише. Имаше един велможа, името му беше Виор. Той пожела тайно да говори на царя. Царят му рече: “Ела през нощта и ми разказвай.” Виор отиде вечерта и видя един юноша, който шепнешком говореше на ухото на царя. Виор не се обади, а си излезе.

На утрото царят отиде при него и му рече: “Ти защо не дойде скришом и не ми разкри. Пак ти казвам, ела довечера и ми разказвай.” Виор отново дойде, повторно видя юношата, който шепнеше в ухото на царя, и пак се върна. На сутринта царят му рече гневно: “Защо не дойде, както ти казах?” Виор отговори: “Господарю, три пъти дойдох, ни веднъж не те намерих сам.” Царят подразбра и му каза: “Ела довечера.” Когато той дойде, Давид го запита: “Има ли и сега човек, както винаги?” — “Има господарю” — отговори Виор. Тогава Давид разбра, че ангел му диктува да пише.

При царевата тъмница имаше блато и жабите крякаха, когато той пишеше. Давид заръча на своите слуги да затискат жабите със сажди и слама, за да не крякат. Една нощ Давид видя една голяма кална жаба върху своето писание. Той я хвърли. Тя дойде втори път и му изкаля писаното. Давид много се зачуди. После трети път намери жабата върху писанието. Рече: “О, дяволе, защо пакостиш така?” Тогава жабата проговори на Давида: “Няма да ти позволя да славиш бога, както ги на мене не даде.” Давид заповяда на слугите си да се махнат от блатото. И отново се чуха гласовете на жабите. Тогава Давид рече: “Всяко дихание да хвали бога!”

Той написа псалтира. Съдържаше всичко 375 псалома. И заля ги Давид с олово и ги хвърли в морето. Рече: “Ако това слово е истинно, да излезе от морето!”

Псалтирът престоя в морето 70 години. След Давидовата смърт Соломон хвърли мрежа и извлече оловото. И намери псалтира със 153 псалома. Тях той възвести на света. И изпълни се светът с псалтирските писания.

Така и господ наш Исус Христос в последно време хвърли мрежа на това място и улови 153 риби. И както Соломон изпълни целия свят с псалтира, така и апостолите напълниха целия свят с правата божествена вяра. Рибите бяха Новия завет и Христовото кръщение. На нашия бог слава във вековете, амин.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]