Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ В МАКЕДОНИЯ И ПОМОРАВИЕТО, 1916

 

ВОЕННОИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС. „Св. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

Съставител Петър Хр. Петров

 

София 1993

 

Книгата съдържа докладите на видни български учени - езиковеди, историци, стонановеди, географи, геолози, предимно от Софийския университет, участници в организираната през Първата световна война от Щаба на войската научноразузнавателна мисия в овладените от българската армии области на Македония и Поморавието. Целта на експедицията от 1916 г. била въпросът за българския характер на „новите земи” и за етнографската и политическата граница на България да се постави на научни основи. Сведенията и изводите на учените и до ден днешен не са загубили научната си стойност. Публикуването на тези доклади, макар и след 75 години, е признание за техния принос в науката.

 

Материалите за научната експедира са издирени в Централния военен архив от проф- д-р Петър Петров, който е съставител на сборника.

 

 

Петър Христов Петров, съставител, предговор и бележки, София, 1993

Красимир Андреев, художник

 

ISBN 954-509-105-3 (ВИК „Св. Георги Победоносец”)

ISBN 954-07-0255-Я (УИ „Св. Кл Охридски”)

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Предговор .................................. 5

 

Дял Първи. Подготовка на експедицията

 

Предварителна подготовка на експедицията .............. 16

Богдан Филов съгласен да участвува в експедицията .......... 19

Протоколи на съвещанията ...................... 20

Включване на Любомир Милетич в експедицията ........... 31

Организация на експедицията ..................... 33

 

Дял втори. Научни доклади на участниците в експедицията

 

Васил Златарски — Пътешествие из Македония ............ 36

Богдан Филов — Пътуване в Македония ................ 70

Стефан Димитров — Северозападна Македония ............ 79

Димитър Мишайков — Стопанските условия в Македония ....... 99

Иван Каросеров — Моравската област в народостопанско отношение .... 101

Анастас Иширков — Пътуване в Македония и Поморавия ....... 106

Любомир Милетич — Пътешествие из Македония ........... 119

Йордан Иванов — Западните краища на Македония в етнографическо отношение ...... 136

Беню Цонев — Научно пътешествие из Поморавия и Македония .... 151

Михаш Арнаудов — Пътешествие из Западна Македония ....... 159

Стефан Младенов — Пътешествие нз Македония и Поморавия .... 172

Стоян Романски — Разпространението на власите между Тимок и Морава и на цинцарите в Македония ... 194

Димитър Гаджанов — Мюсюлманското население в новоосвободените земи .......... 231

 

Дял трети. Доклади на етнографите към армиите

 

Стефан Л. Костов, етнограф при Първа армия ............ 286

Антон П. Стоилов, етнограф при Втора армия ............. 293

 

 


 

Редактор Валентин Радев

Художник Красимир Андреев

Технически редактор Цветанка Николова

 

Формат 60x84/16.

Тираж 2000 екз.

Печатни коли 20,50 + 1 прил.

 

Издателски коли 19,593

Цена 80 лв.

 

Печат — Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец”

 

ISBN 954-509-105-3

ISBN 954-07-0255-0

 

[Back to Index]