Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

II. НАУЧНИ ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

4. СТОПАНСКИТЕ УСЛОВИЯ В МАКЕДОНИЯ  [1]

 

Доц. Димитър Мишайков

 

 

В изпълнение на предписание № 1886/15 от Щаба на действующата армия чест имам да Ви предоставя настоящия доклад, в който са изложени в най-общи черти бележките ми относително стопанските условия в пропътуваните от мен Тетовски, Охридски, Битолски и Кавадарски окръг. За останалите окръзи от новите земи съгласно предварително установения и одобрен от Вас план ще представят доклади моите другари г.г. д-р Каросеров и Ст. Димитров.

 

В изпълнение на възложената ми мисия двамата другари и аз се събрахме на 16 юли в София, отгдето, след като установихме съгласно изработения от мен проект програмата, метода и районите на анкетата, потеглихме на 19 см. за новите земи.

 

I. Тетовски окръг

 

Населението на окръга според сръбски сведения от 1913 г. е било 146 803. Според наши административни сведения от първата половина на 1916 г. окръгът има 43 общини, 262 населени места и 120 584 жители. Той се дели на следните околии: Тетовска — 20 общини, 110 населени места и 50 135 жители; Гостиварска — 15 общини, 51 населени места и 35 035 жители; Галичка — 9 общини, 38 населени места и 20 120 жители; Бродска — 9 общини, 63 населени места и 15 294 жители.

 

II. Охридски окръг

 

Според сръбските сведения от 1913 г. Охридският окръг има 3 околии, 29 общини, 141 населени места и 84 395 жители; според българските административни сведения от 1916 г. окръгът има 3 околии, 45 общини с около 224 населени места и около 120 000 жители, които се разпределят между отделните околии по следния начин; Охридска околия — 16 общини, 89 населени места и 42 542 жители (заедно с Поградешко); Стружка околия — 17 общини, около 70 населени места и около 40 600 жители; Дебърска околия — 12 общини, 68 населени места и 36 868 жители.

 

III. Битолски окръг

 

Според сръбски сведения от 1913 г. Битолският окрьг има 6 околии, 77 общини, 408 населени места и 232 648 души население. Според нашите административни сведения окръгът има 6 околии, 78

 

99

 

 

общини, 420 населени места и 216 524 жители; общините, населените места и жителите се разпределят между отделните околии по следния начин: Битолска градска — 17 общини, 86 населени места, 72 564 жители; Битолска селска — 7 общини, 56 населени места, 15 554 жители; Рссенска — 7 общини, 46 населени места, 22 703 жители; Кичевска — 14 общини, 79 населени места, 32 491 жители; Крушовска — 19 общини, 54 населени места, 21 778 жители; Прилепска — 14 общини, 99 населени места, 51 434 жители.

 

IV. Кавадарски окръг

 

Кавадарският окръг имал по сръбските сведения от 1913 г. 3 околии, 46 общини, 199 населени места с 84 657 жители. Според нашите административни сведения окръгът има 39 общини, 156 населени места с 65 468 жители, които се разпределят между отделните околии по следния начин: Кавадарска (или Тиквешка) — с 13 общини, 51 населени места и 23 491 жители; Неготинска — с 14 общини, 40 населени места и 12 229 жители; Гевгелийска — със 7 общини, 24 населени места и 18 093 жители; Дойранска — с 5 общини, 41 населени места и 11 655 жители.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]


БЕЛЕЖКИ

 

1. Военноисторическа библиотека София, сигн. III 80, инв. № 6151, с. 1, 3, 22-23, 31-32, 41. Същото у ЦДИА, ф. 313. оп. I, а.е. 2426, и ф. 260, оп. I, а.е. 73.