Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

I. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

1. Циркулярно писмо  (6 юли 1916)

2. Открит лист  (6 юли 1919)

3. По заповед  (7 юли 1916)

 

1

Щаб на действующата армия

Отдел оперативен

Отделение оперативно

Секция разузнавателна

№ 1886

6 юли 1916 год.

гр. Кюстендил

 

Циркулярно писмо

до всички участници

 в научната мисия

 

След общите обсъждания и лични разяснения, станали на 1 и 3 т.м. в столицата. Щабът на действующата армия, като Ви благодари, че Вие с готовност се отзовахте на поканата му да помогнете с познанията и труда си, известява Ви, че сте назначен за член на разузнавателната мисия по проучването на новите земи.

 

Поканвате се да се явите при заместника ми в Министерството на войната полковник Гиргинов, за да получите: I. открит лист, 2. карта на земите за проучване, 3. пособие на сума 1500 лева, и 4. войника-спътник, след което в най-непродължително време да заминете по определения вече маршрут и съгласно дадените за целта инструкции.

 

Най-късно 15 дни след свършване на пътуването умолявате се да представите обстоен доклал за резултатите от Вашите изучавания.

 

За заминаването и връщането моля уведомление.

 

Началник-щаба [на] действующата армия:

генерал майор Жостов

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939, л. 46)

 

 


 

2

Щаб на действующата армия

. . . . . . . . . . . .

№ 1887

6 юли 1919 г.

Гр. Кюстендил

 

Открит лист

 

Дава се настоящият открит лист на господина . . . . . . . . . .  в удостоверение на това, че той е член на научно-разузнавателната мисия, пратена от Щаба на действующата армия в новите земи.

 

Предписва се на всички военни и административни власти да оказват на господин . . . . . . . . . . . . пълно улеснение и съдействие във всяко отношение.

 

Същият е свободен да пътува безплатно с всички превозни държавни средства, 1-ва класа.

 

Началник-щаба на действующата армня:

генерал майор Жостов

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939, л. 47)

 

33

 

 

 

3

Щаб на действующата армия

. . . . . . . . . . . . . . .

№ 1892

7 юли 1916

гр. Кюстендил

 

До командующите I и II армия

До началниците на Моравската и

 Македонската военноинспекционна област

 

По заповед

 

За проучване на новозаетите земи в Македония и Моравско се командирова научно-разузнавателна мисия в състав [изброени са имената на всички участници].

 

Разпоредете до всички военни и административни власти да дават на поменатите лица в изпълнение на мисията им пълно съдействие и всяко улеснение, като превозни средства, охрана, дето стане нужда, и въобще улеснение във всяко отношение.

 

Разрешава се на същите лица да пътуват безплатно по всички железници, 1-ва класа.

 

Началник-щаба на действующата армия:

генерал-майор Жостов

 

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939, л. 48)

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]