Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

I. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

4. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ В ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

 

1

Щаб на действующата армия

Разузнавателна секция

№ 1815

16 юли 1916 г.

 

До господина д-р Л. Милетич

професор в университета

в ст. София

 

Многоуважаеми господине професоре.

 

Пред факта, че новите земи, заети и бранени достойно от нашата войска, не станаха досега предмет на отечествената наука, и с убеждението, че в научните изследвания върху тия земи и техните населения ще се найдат ония данни, които са необходими, от една страна, за правилната насока на държавния живот в новите земи и, от друга — за крепката защита на отечествените интереси в бъдещите международни преговори, Щабът на действующата армия реши и изпрати мисия от наши учени в новите земи със задача да ги изследват във всяко отношение.

 

Понеже Вие, господине професоре, отсъствувахте от България по това време, когато се определяше съставът на мисията, то езикословно-етнографското изучаване на новите земи се възложи на следните г.г.: проф. Цонев – ще изследва косовско-моравските говори във връзва с македонското наречие; проф. Арнаудов – границите на българските селища в Призренско, Тетовско, Дебърско и Охридско; проф. Романски — влашкото население по Тимошко, Поморавия и Македония; проф. Младенов — албанското население; лектор Гаджанов — мюсюлманското население

 

Като знае и цени високо досегашните Ви научни трудове, предаността Ви към науката и голямото Ви родолюбие, Щабът на действующата армия обаче не иска да се лиши от Вашето ценно участие в мисията и не се съмнява, че в настоящите исторически времена Вие с готовност ще му се притечете на помощ, като предприемете неотложно едно научно пътешествие с цел да изследвате и Вие новите земи от гледище езиково-етнографско.

 

С оглед към горепосочените специални задачи на езиковедците-етнографи Щабът на действующата армия, ако и да предлага да имате Вие за централен обект на изследванията си сръбското население, сръбските влияния върху българите и резултатите от тези влияния, предоставя Вам сам да определите специалната задача на своето пътешествие.

 

Щабът Ви моли най-учтиво да вземете присърце тая мисия и да отговорите час по-скоро на настоящето, за да може да разпореди своевременно да Ви се дадат средствата и улесненията както на другите членове на мисията.

 

Началник Щаба (на) действующата армия:

генерал майор Жостов

 

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40. оп. II, а.е. 939. л. 70)

 

31

 

 

 

2

 

До господин Началник щаба на

действующата армия

 

Заявление

от проф- д-р Л. Милетич, София, ул. Шипка 27

 

Многоуважаеми господине генерале!

 

В отговор на писмото Ви от 16 т.м. под № 1815 чест ми е да съобщя, че с благодарност приемам предложението Ви да предприема една научна обиколка по новите ни земи, като смятам, че ще бъде от обща полза да поизуча етнографическите отношения в тях с оглед и към най-близкото минало. В моята задача, разбира се, влизат отчасти и изследванията, за които изрично се споменува в писмото Ви. Смятам да почна обиколката си от най-западната част на Македония — Охридско-Дебърско, и постепенно в посока източна и северна.

 

От немалка важност е при тоя случай да се направят добри фотографски снимки на местности, паметници, личности и жанрови групи, които имат историческо и етнографическо значение и които ще могат отчасти да бъдат използвани в наш интерес и в чужбина. Затова смея да Ви помоля, господине генерале, да се съгласите да ме придружава в обиколката ми известният опитен фотограф на Министерството на просветата госп. Георги Трайчев, сега служащ при Археологическия музей в София, като му определите и парично пособие поне в размер на половината от даваното на другите членове на научната мисия.

 

София

22.VII.1916

 

С високо почитание;

 Проф. д-р Л. Милетич

 

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939, л. 71)

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]