Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

I. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

2. БОГДАН ФИЛОВ СЪГЛАСЕН ДА УЧАСТВУВА В ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

 

Народен музей

№ 193

23.IV.1916 г.

 

До господин Началник-щаба на

действующата армия

 

Многоуважаеми господин генерале,

На № 1815

 

Като ценя твърде високо желанието на Щаба на действующата армия да се изследват в научно отношение земите, които нашите доблестни войски завладяха през последните месеци, а така също и значението, което Вие отдавате на изучавания от този род за правилната насока на държавния живот в тези земи и за защитата на отечествените интереси в бъдещите международни преговори, бързам да Ви уведомя, че от моя страна ще направя с най-голяма готовност всичко, за да съдействувам според силите и знанията си за изпълнението на тези твърде навременни и наложителни задачи.

 

Опитът, който вече добихме в това отношение през време на войната през 1912 и 1913 г., когато също ми беше възложено изпълнението на една подобна мисия, както и необходимостта на мерките, които трябва да се вземат при всяка една война за запазването на историческите и художествените паметници, ме карат да вярвам, че и този път уреждането на една подобна мисия ще даде резултати, които един ден достатъчно ще бъдат оценени от науката и които няма да останат без значение при разрешението на много практически въпроси. По тази причина напоследък аз на няколко пъти по своя инициатива правих постъпки пред компетентните власти в София, за да се предприеме нещо в това отношение, обаче тези постъпки останаха безрезултатни. С толкоз по-голямо задоволство виждам сега от Вашето писмо, че Щабът на действующата армия, съзнавайки значението и на чисто културните задачи, които в днешно време се налагат на всяко върховно войсково командуване, е взел сам инициативата за незабавното научно изследване на новите земи. Като приемам с най-голяма благодарност Вашата покана да Ви дам съдействието си в това отношение, ще очаквам по-нататъшните Ви заповеди, за да изпълня мисията, която мислите да ми поверите.

 

Директор: Д-р Б. Филов

 

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939, л. 50)

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]