Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г.

съст. Петър Хр. Петров

 

I. ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

 

1. Проект за изследването на новозаетите земи

2. Циркулярно писмо

 

1

Проект за изследването на новозаетите земи

 

Необходимо е:

 

1. Да се изследват в географско отношение по-важните и неизучени части от новозаетите земи.

 

2. Да се изучи диалектът и етнографията както на българите, тъй и на другите елементи (албански, гръцки, куцовлашки, турски) от населението на Македония и земите на север; за българите — от историческо и държавно гледище.

 

3. Да се проучат в икономическо отношение новозаетите земи. Тези задачи да се възложат на следните лица:

 

1. Професор Иширков, освободен (от военна служба)

 

2. Професор Цонев, Б., освободен

 

3. Професор Иванов, Йор., освободен

 

4. Професор Златарски, В., офицер в артилерийската допълняюща батарея

 

5. Професор Младенов, Ст . офицер за поръчки, 1-ва бригада, VI дивизия

 

6. Професор Романски, служи в Цензурната секция

 

7. Професор Арнаудов, М., служи в Бюрото за пленниците

 

8. Професор Данаилов, освободен

 

9. Професор Бончев, Г., служи в Бюрото за пленниците

 

10. Попов, Кирил, директор на статистиката

 

11. Гаджанов, лектор в Университета по турски език

 

12. Д-р Б. Филов, директор на Народния музей

 

Всяко едно от тези лица да поеме по една задача, формулирана приблизително както следва:

 

Иширков — По-важните и неизучени в географско отношение области

 

Цонев – Език на българското население в Моравско, Тимошко и на българите в Македония

 

Иванов – Стари църковни и книжовни паметници, а специално — гръцкото население в Македония

 

Златарски – Македония, нейното състояние през течение на вековете и сега

 

Младенов – Албанците в Македония от гледище езиково и етнографско

 

16

 

 

Романски — Куцовлашкото население в Македония и влашкото в Крайна

 

Арнаудов — Фолклор на Македония

 

Данаилов — Македония от икономическо гледище; също тъй и заетите от Сърбия земи

 

Попов, К. — Демографски наблюдения из новозаетите земи

 

Гаджанов — Турците в Македония

 

Бончев — Природните богатства на Македония и заетите от Сърбия земи

 

Филов — Македония и новите земи в археологическо отношение

 

Разпореждания на Щаба на действующата армия:

 

1. Разпорежда до всички военни власти в новите земи да улесняват пътуването на нашите учени и да им дават съдействие, било като ги снабдяват със свои или реквизирани превозни средства, било като ги улесняват с квартири за пренощуване или, дето е опасно, им дават войскова охрана.

 

2. Щабът на действующата армия отпуща на всеки учен за научноразузнавателни пътешествия по ... лева, а всеки от тях подава също тъй и съответното заявление до Българската академия на науките за помощ поне до ... лева, за да стане сумата на всекиго един до 2000 лева. Тия суми са за пътни разноски, плащане водачи, правене снимки и пр.

 

3. Посочените лица да се свикат наскоро на среща, за да се определят маршрутите, да се разпредели трудът, да се разменят мисли по предстоящите изследвания и дефинитивно да определят задачите на всеки един изследовател.

 

4. Военнослужещите лица да се считат в командировка за казаните научноразузнавателни цели, като им се дадат предварително най-много по 7 дни отпуск, за да се подготвят за предстоящата работа.

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.е. 939. л. 12-15)

 

 


 

2

Циркулярно писмо

 

Щаб на действующата армия

Отдел оперативен

Отделение оператнано

Секция разузнавателна

№ 1815

21 юни 1916 год.

Кюстендил

 

Уважаеми господине . . .

 

Новите земи, завладени преди месеци и бранени достойно от нашата войска, още не са станали предмет на отечествената наука. Техните природни богатства, тяхното толкова скъпо за нас българско население и чуждите елементи – албанци, турци, куцовласи и гърци – остатъците от тяхното тъй богато историческо минало още не са изследвани на самото място от нашите учени. Разбира се, че тъкмо в резултатите на непосредните научни изследвания се съдържат всички ония данни, които са необходими както за правилната насока на държавния живот в новите земи, тъй и на крепката защита на отечествените интереси в бъдещите международни преговори.

 

17

 

 

Щабът на действующата армия, като съзнава, че е наложително ние да бъдем непременно подготвени в това отношение, решил е да съдействува на българските учени да посетят час по-скоро новозаетите земи и да ги изследват всеки от гледището на своята специалност.

 

Като знае и високо цени Вашите досегашни научни трудове, Вашата преданост на науката и голямото Ви родолюбие, Щабът на действующата армия не се съмнява, че в настоящите исторически времена Вие с готовност ще му се притечете на помощ, като веднага предприемете едно научно пътешествие из новите земи с цел да съберете материали по:

1. Проф. А. Иширков : За материали по географията на новите земи

 

2. Проф. Йор. Йванов : За историко-литературни материали в новите земи и за изучаване на гръцкото население в Македония

 

3. Проф. Б. Цонев : Материали по диалектологията на българите в Моравско, Тимошко и Македония

 

4. Проф. В. Златарски : Материали по историята на Македония

 

5. Проф. Ст. Младенов : Материали по етнографията и езика на албанското население в Македония

 

6. Проф. М. Арнаудов : Материали по фолклора на Македония

 

7. Проф. Ст. Романски : Материали по етнографията на куцовласите в Македония и на власите в Тимошко

 

8. Проф. Данаилов

 

9. Кирил Попов

– За опознаване с икономическото състояние на новите земи

 

10. Проф. Г. Бончев : За опознаване с природните богатства на новите земи

 

11. Д-р Б. Филов : Материали по археологията на новозаетите земи

 

12. Лектор Д. Гаджанов : За изучаване на турците в Македония

 

Щабът Ви моли най-учтиво да вземете присърце тая мисия и да обмислите всичко досежно бързото ѝ реализиране. Слсд няколко дни ще бъдете поканен лично и определено да ми изложите мнението си по задачата, маршрута, средствата и продължителността на това пътешествие.

 

Началник-щаба на действующата армия:

Генерал-майор Жостов

 

 

(ЦВА В. Търново, ф. 40, оп. II, а.e. 939, л. 16-17)

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]