Лични дѣла и спомени по възраждането на Солунскитѣ и Сѣрски Българи,

или 12-годишна жестока неравна борба съ грьцката пропаганда

Стефанъ K. Салгънджиевъ

 

Прѣдговоръ

 

 

Настоящиятъ ми трудъ е единъ твьрдѣ скроменъ приносъ къмъ историята на духовното възраждане на Българския народъ отсамъ и оттатъкъ Рила, Родопитѣ и Странжа. Приготвилъ съмъ го за печатане нѣщо прѣди десетина години по изричното и нееднократно настояване на добри мои родолюбиви приятели, ала поради липса на лишни материални срѣдства тогава, отложихъ напечатването му за по-благоприятни обстоятелства, каквито, хвала Богу, днесь ми се прѣдставятъ: иде ми на помощь единъ отъ синоветѣ ми.

 

Този мой трудъ е едно систематизирано изложение на разхвърлени бѣлѣжки и впечатления, що съмъ вписвалъ въ дневницитѣ си въ разни врѣмена и случаи. Засѣгамъ въ самото начало два въпроса, именно въпроса досѣжно тождеството на града Солунъ съ стария градъ Θέρμη — Thermes; и въпроса досѣжно потеклото на старитѣ жители на Солунъ гьрци ли сѫ били? Правя това отъ желание да услужа и задоволя любознателностьта само на ония мои читатели, които не сѫ имали до сега случай и възможность да чуятъ каквото и да било по тѣхъ.

 

Лаская се съ надеждата, че тѣзи мои Дѣда и Спомени ще бѫдатъ удостоени съ благосклонното внимание на всички родолюбиви читатели. А къмъ новото поколѣние, нека ми бѫде позволено, да отправя сдѣдующитѣ думи: Непризирай стъпалата, които сѫ ти помогнали да се издигнешъ.

 

Пловдивъ, Септемврий 1906.

 

С. К. Салгънджиевъ.

 

[Next]

[Back to Index]