ДУМИТЕ БЪЛГАРИН И СЛАВЯНИН В ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Иван Петканов

 

 

ЕЗИКОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ в чест на акад. Ст. Младенов / STUDIA LINGUISTICA in honorem acad. S. MLADENOV.

Издание на Българската Академия на Науките, София 1957, с. 389-392

 

Снимки в .pdf формат (3.8 Мб), любезно предоставени от Alba Books

 

Думите българин и славянин са най-стари езикови елементи от български и славянски произход проникнали в италиански език. Те са оставили разнообразни и трайни следи както в италиански език изобщо, така и в неговата ономастика.

 

Известно е, че в походите, предприемани от Албоин в Северна Италия, са вземали участие и българи, чието име е оставило следи в ономастиката предимно на Ломбардия още от VI в. насам. През VII в. по покана на лонгобардския княз Гримоалд са се били настанили български колонисти отначало на североизток, в областта между Равена, Болоня и Форлѝ, а малко по-сетне и на юг, в областта на гр. Беневент, между Неапол и Кампобасо, предимно в днешните селища Изерния, Бояно и Сепино. От тези българи ще да е имало поселения още тогава или по-късно и на отсрещния остров Иския. Следи от тези българи срещаме в документи от VIII в. насам. Павел Дякон твърди, че по негово време, края на VIII в., тези българи говорили вече на латински, т. е. на романско наречие, но че все още употребявали, макар и твърде малко, и собствения си език. Може да се поддържа, че етническото съзнание у тези българи е изчезнало през X в., тъй като през IX в. все още се споменават имена на българи, придружени с етническото им определение (напр.: il bulgaro Gransolfo = българинът Гранзолфо), докато през XI в. вече наименованието българин се среща изключително като собствено име (напр.: Bulgaro f. Carlo = Булгаро син на Карло).

 

Следи от всички тези поселения на българи от онова време са останали в антропонимията (Bulgaro, Bulgari, Bulgarini, Bulgarelli и т. н.) и в топонимията на съответните области (Bulgaria, Bulgaro Grasso, Bulgarnò, Bulgari, Bulgaro, Castropignano dei Bulgari и т. н.).

 

Едва ли е необходимо да се спомене като неотговарящо на историческата истина мнението на Макушев [1] за поселения на българи, през ХIII и XIV в., в областта на Неапол,

 

 

1. Макушев. Сборник VIII, стр. 70—71.

 

 

390

 

както и на други българи, заселили се през XII в. в областта на Болоня [1]. Историческите документи не дават сведения за такива славяно-български поселения.

 

Следи на силно българско влияние се откриват с богомилството, най-вече през XI—XII в., когато Bulgaro става вече синоним на еретик и на други близки понятия. Следи от това наименование също тъй са останали в италианската ономастика и в италианския език.

 

Други значения на българин са проникнали по-късно в итал. език, като това на

bulgaro 'гьон, кожа’;

bulghero ’вид крик, уред за вдигане на тежести’,

(ricamo) bulgaro ’вид бродерия върху фин плат, съставена от различни цветове’ [2]

cura bulgara ’лечение с беладона’ започнато у нас против сънна болест;

bacillo bulgaro 'причинител на ферментацията и образуването на киселото мляко’.

 

Славяните още от появяването си по бреговете на Адриатическо море са били наричани от романското население в Италия schiavi (ед. ч. schiavo) или schiavoni (ед. ч. schiavone) от нар. лат. форма за мн. ч. sclavi (ед. ч. sclavus) вм. лат. slavi, мн. ч. (ед. ч. slavus = славянин), а населените земи със славяни са наричали Schiavonia и Slavonia.

 

Със същото това значение съществуват и прилагателни облици от тази дума — schiavonico и schiavonesco (славянски)., По-късно в документи, писани на латински език, се среща като прякор на лица от славянски произход не само облик Sclavus u Sclavi, но и Sclavoni, Sclavellus, Sclavelli. Тези производни форми срещаме днес в италианската ономастика, в италиански фамилни имена: Schiavoni, Schiavone, Schiavonetti, Sciavo, Schiavetti, Sclavelli.

 

В италиански език съществуват още и следните доста многобройни значения за schiavo или за производни от тази дума форми и понятия :

 

            schiavo — прилагателна форма, отнасяща се за вятър (vento).

 

            schiavo — студен вятър, идещ от славянските земи. Данте споменава в този смисъл за „venti schiavi“ [3].

 

            schiavo — (sclavus в документи на латински език) съществително със значение на роб, употребява се в пряк и в преносен смисъл. Със значение на пленник [4] и от там и на роб sclavus се явява в Западна Европа изглежда най-рано в IX в. в документи на латински език, произхождащи от Югоизточна Германия [5]. Така у Макиавели [6] : Perchè sendoli tutti schiavi e obbligati... (защото бидейки те нему всички роби и задължени...). Производна дума от тази форма и от това понятие е schiavitù ’робство’ ( = schiavaggio старинно заето от френски). Производни новообразувани думи и понятия, възникнали под английско и френско езиково влияние, са schiavista, привърженик на робството, търговец на роби и изразът

 

 

1. Макушев, Истор. Памятники южных славян, Варшава, 1874, стр. 214—215. Недостатъчната осведоменост и прибързаните изводи на Макушев по този въпрос могат да бъдат изтъкнати и със следния пример. Прочутият учен юрист Bulgaro de Bulgariis от университета в Болоня се е поминал, както се знае, в 1167 г. в „дълбока старост“, следователно трябва да приемем, че той е бил роден не вече в XII в., а в XI в. или че се е появил през XII в. от България в Италия и става светило на итал. юридическа мисъл и на болонския университет, без да е отбелязано никъде неговия български произход, въпреки че се притежават данни от неговия живот и от неговата дейност.

 

2. Вж. други подробности по тези въпроси у Ivan Реtkanov, Bulgarus e suknija nelle parlate italiane e neolatine в сп. Ricerche slavistiche, III (1954).

 

3. Чист., XXX, 87.

 

4. Вж. Du Cange, sclavus = captivus, servus.

 

5. Вж. P. Aebischer, Arch. Rom., XX, 485—486.

 

6. N. Machiavelli, Il Principe, IV.

 

 

391

 

            schiave bianche (бели робини) евфемизъм за изразяваме на една от формите на проституцията. Под въздействие на значението 'роб' schiavo се употребява днес съвсем рядко (архаизъм) с първичното си значение на 'славянин’, като вместо нея в този последен случаи служи облик slavo.

 

            ciao (обл. sciao и sciavo), много разпространена днес дума за поздрав (срв. нашето здрасти) в обикновена италианска реч, произлиза от sclavus, schiavo, *schiao, (s)ciao (срв, семантично с servus — твърде разпространена латинска дума за поздрав в Немско). Главно в Северна Италия се употребява в същия смисъл и schiavo.

 

            schiava и по-рядко sclava — вид грозде, което вирее предимно в Северна Италия.

 

Производни имена с наставка -ina:

 

            schiavina — затвор за роби и за пленици и изобщо затвор.

 

            schiavina — вид покривка за легло от груба вълнена тъкан.

 

            schiavina — връхна дълга дреха, наметало или пелерина от груба вълнена тъкан, стигаща до колене, с широки ръкави и качулка, употребявана в Италия и другаде в западните страни най-вече през XII в. През XV в. с това име се означава и моряшка връхна дреха. Това облекло е било първоначално отличително за поклонници и други идещи от изтока, т. е. от славянските страни. Думата е по-скоро романска, вероятно италианска (а не гръцка както мисли Майер—Любке, REW), но със славянска основа.

 

            schiavina — метил, болест по овцете.

 

Производни имена с наставка -one :

 

            schiavone ( = лат. Sium latifolium и Apium nodiflorum) — вид градинско водно цвете със здраво и право стъбло за украса на езера в градини.

 

            schiavone (истор.) — войник наемник от славянски произход в някогашната Венецианска република.

 

Производно име с наставка -otti :

 

            schiavotti — вид малки коне, произхождащи от Далмация, поради това са наречени още dalmati.

 

Следи от sclavus се срещат и в някои итал. диалекти. В сицилиански scavu значи 'мургав човек’, a avu — 'слуга, дете’; в пармски със žgavon и във веронски aon се означава ’вид просо’. В неаполитански и в абруцезки pan schiavanisc се нарича един вид хляб, направен от брашно и варена мъст. В лукезки schiavina значи 'хитруване, хитрост’ (обаче, fare una schiavina = 'отправям строг укор'). Във фриулански sclav или sclaf има значение освен на ’славянин’ — и най-вече словенец — и на 'роб', още и на 'хлебарка', 'молец', 'кърлеж' и подобни.

 

Поради причини от стопански характер (търговия, земеделие и др.) и поради политически превратности (най-вече турското нашествие и потисничество) в различни времена са се образували славянски представителства и колонии предимно в крайадриатическите италиански градове, както и заселване на славянски маси в редица села в Италия [1]. Тези славянски поселения (предимно хървати и по-малко сърби и черногорци) са вече всички изчезнали [2] с изключение още на три от тях в областта на Кампобасо (Молизе) в Южна Италия — Acquaviva — Collecroce, San Felice Slavo и Montemitro. Следи обаче от тях са останали не само в антропонимията,

 

 

1. Вж. М. Rеšеtar, Die serbocroatischen Kolonien Süditaliens, Schriften der Balkankommission. Wien, 1911.

 

2. Другояче стои, естествено, въпросът със славянското население в Североизточна Италия

 

 

392

 

както вече посочихме, но и в топонимията по разни места в Италия. Във връзка с изследваното тук наименование sclavus, освен споменатото току-що селшце San Felice Slavo, могат да се приведат още и следните местни названия: Castellucium de Sclavis се е наричало през XIV в. днешното село Castellacelo de’Sauri в Capitanata (Foggia). Сегашното Castelnuovo della Dannia в област Молизе се е наричало Castrum Sclavorum. Пак през XIV в. се споменава в областта на Отранто за Sanctus Vitus de Sclavonibus, на италиански до 1863 г. Sanvito или Santovito degli Schiavi или Sciavi. Към средата на миналия век един квартал в Бриндизи се е наричал S. Pietro degli Schiavoni. През XVI и XVII в. в Молизе се среща наименованието Castello degli Schiavi или просто Schiavi заедно с близкото до него село Villa degli Schiavi, а през XVI в. — San Giacomo degli Schiavoni, село основано от славяни. Schiavi d’Abruzzo се нарича и днес едно село в едноименната област при гр. Киети. В областта на Беневент съществува наименование на местност Ginestra degli Schiavoni, а днешното наименование Villanova del Battista на местност в обл. Авелино е изместило по-старинното Polcarino degli Schiavoni. Трябва да споменем тука още San Girolamo degli Schiavoni — черква в Рим, обслужваща предимно хървати и Riva degli Schiavoni едно от главните крайбрежия на Венеция, на което славяните, идващи по море главно от Далмация, са разтоварвали и разпродавали стоките си.

 

Нека да споменем още, че през XVI в. във Венеция е била разпространена тъй наречената letteratura schiavonesca, писана на италиански (венециански) диалект, примесен с множество думи и облици, заети от славянска реч.

 

В по-ново време, в резултат на редица дълбоки промени, свързани с развитието на европейските народи и на славянството, възникнаха нови словообразувания във връзка със slavus, разпространени както в италиански, така и в останалите езици. Става дума за облици като slavofilo (славянофил) и slavofilismo (славянофилство), panslavista (панславист) и panslavismo или slavismo (панславизъм), slavista (поддържник на славяните и на славянството, а също и лице занимаващо се със славистични изучвания), както и някои неологизми, които рядко се срещат в италианските речници, като slavizzare (пославянчвам) и slavizzazione (пославянчване).

 

[Back to Index]