Съчинения на М. С. Дринова

 

Томъ III.

I. Публицистични статии, II. Служебни записки, наредби и разпоредби,

III. Критики, оцѣнки и отзиви, IV. Поменици

 

издава Българската Академия на наукитѣ въ София подъ редакцията на Профес. В. Н. Златарски

 

Държавна Печатница

София 1915

Сканове в .pdf формат (29.5 Мб) от www.archive.org 

 

Съдържание.

 

Отдѣлъ I. Публицистичны статии.

 

1. Страшны ли сѫ за народностьтѫ ни фанаріотитѣ и іезуититѣ 3—9

2. За сегашното Всемірно изложеніе въ Парижъ 9—12

3. Писмо до Българската интелигенція 13—16

4. Българско литературно дружество 16—18

5. Празника на Іоана Хуса въ Прагѫ 18—22

6. Тысещелѣтіето на народнѫтѫ Българскѫ черквѫ 22—26

7. Болгарія наканунѣ ея погрома 25—55

 

Отдѣлъ II. Служебни записки, наредби и разпоредби.

 

1. Българскиятъ цьрковенъ въпросъ въ свръзка съ Берлинския трактатъ 59—65

2. Сборникъ, съдържащъ: 1. Приврѣменъ Уставъ за народнитѣ училища и тѣхнитѣ программи, 2. Приврѣменни правила за Реалнитѣ училища, тѣхната программа и штатове и 3. Программа на първитѣ два класса отъ класическа гимназия и нейнитѣ штатове 67—98

3. Наредби и разнореждания по отдѣла на Народното Просвѣщение и Духовнитѣ дѣла (Подробно съдържание вж. на стр. 101) 99—140

4. Записка за дѣйностьта на приврѣменното русски управление въ България 141—161

5. Отговоръ на „Български гласъ“ 161—164

6. Изработването на Българската Конституция 164—185

 

Притурки: 1. Письмо князя А. М. Дондукова-Корсакова и вопросы, приложенные къ нему, стр. 176—180, и 2. Отвѣтъ профессора Дринова на вопросы Императорскаго Коммиссара, князя А. М. Дондукова-Корсакова, касательно государственнаго устройства Болгарскаго Княжества, стр. 181—185.

 

Отдѣлъ III. Критики, оцѣнки и отзиви.

 

1. Хуни ли сме? — По поводъ на „Історія блъгарска съчинена отъ Гавріила Крьстьовича“, часть 1, Цариградъ, 1871 189—217

2. Още една отбрана на новобългарското азбуке заедно съ една поправка въ него (Отговоръ на г-на Кръстьовича, на „Училище“ и „Знание“) 217—225

 

 

X

 

3. Кирилъ и Методий, бѫлгарски просвѣтители. Букурещъ, 1875 г., стр. 64 225—228

4. F. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. II. Band.  Stammbildungslehre. Wien, 1875. Стр. 504 + XXIV 229

5. F. Miklosich, Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus glagolitischen Quellen. Wien, 1874. Стр. 96 + XXXV. 228-229

6. V. Jagić, Archiv für slavische Philologie. Herausgegeben von — Berlin, 1875 229—231

7. Стоянъ Новаковичъ, Бугарски Зборник, писан прошлога вјека народнијм езиком. Въ Starine jugoslav. akad. VI. Zagreb 1874. 231—232

8. Князь M. Обленскій, Нѣсколько словъ о первоначальной Русской лѣтописи. Москва, 1870 232—233

9. Славянскій сборникъ. Петербургъ, 1875 233—234

10. Этнографическая карта Славянскихъ народностей. Составленная М. Ф. Мирковичемъ, дополнения А. Ф. Риттихомъ. 3-е издан. Петербургъ, 1875 234

11. К. Иречекъ, Българска История 234—246

12. Съобщения за новобългарския езикъ 246—248

13. Ѳ. Успенскій. Образованіе втораго болгарскаго царства. Одесса, 1379 248—280

14. Нѣсколько замѣтокъ по поводу статьи г. В. Надлера: „Послѣдняя фаза восточнаго вопроса“ 280—286

            — Отвѣтъ на отвѣтъ г. Наддера 286—291

15. И. В. Ягичъ, Образцы языка церковно-славянскаго по древнѣйшимъ памятникамъ глаголической и кириловской письменности. С.-Петербургъ, 1882 292

16. По въпроса за буква ы 293—294

17. Нѣколко съвѣти на слабодушний ми „послѣдователь“ 294—296

18. В. Качановскій, Памятники болгарскаго народнаго творчества. — Выпускъ 1-й: Сборникъ западно-болгарскихъ пѣсенъ С.-Петербургъ, 1882 296—307

19. Три български грамоти въ единъ български отговоръ професору Миклошичу 308—313

20. По поводу замѣчаній г. Сретьковича на мою статью о говорѣ и обычаяхъ Дебрянъ 314—321

21. Нѣсколько поправокъ къ этнографическому очерку г. Драганова 321—324

22. Братя Шкорпилови, Паметници изъ Българско. Дѣлъ I, часть 1. „Тракия“. София, 1888 г. 324—329

23. Заявленіе болгарскихъ эмигрантовъ 330—334

24. А. Л. Дювернуа, Словарь болгарскаго языка по памятникамъ народной словесности и произведеніямъ новѣйшей печати. Москва, 1885—1889 335—384

25. D-r Antoni Kalina, Studyja nad historyją jęsyka bułgarckiego. Kraków. 1891 384—392

26. Отговоръ на правописнитѣ въпроси, прѣдложени отъ редакцията на „Мисъль“ 393—396

27. Найденъ Геровъ, Рѣчникъ на блъгарскый языкъ съ тълкувание рѣчиты на блъгарскы и русскы. Чясть I, А.—Д. Пловдивъ, 1895 396—419

28. П. А. Сырку, Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ XIV вѣкѣ. Томъ I. Выпускъ 1-й. Время и жизнь патріарха Евѳимія Терновскаго. Спб., 1899. — Выпускъ 2-й. Литургическіе труды патріарха Евѳимія Терновскаго. Спб., 1890 420—454

 

 

XI

 

29. П. А. Сырку, Очерки изъ исторіи взаимныхъ отношеній болгаръ и сербовъ въ XIV—XVII вѣкахъ. Житіе св. Николая Софійскаго по единственной рукописи ХУІ в. Спб., 1901 454—459

 

Отдѣлъ IѴ. Поменици.

 

1. Спомень за В. В. Макушева и за неговитѣ трудове по българската история 463—476

2. Споменъ за Ивана Сергѣевича Аксакова 476—489

3. Обзоръ ученой дѣятельности И. М. Собѣстіанскаго 490—501

4. Нешо Бончовъ 501—504

 

Приложенія.

 

1. Успѣхи и задачи славяновѣдѣнія 505—519

2. Трудоветѣ на М. С. Дриновъ въ хронологиченъ редъ 520—526

3. Показалецъ на собственитѣ имена 527—541

Печатни грѣшки 542

 

[Back]