Съчинения на М. С. Дринова

 

Томъ II.

I. Трудове по Българска църковна история

II. Трудове по езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения.

 

издава Българското Книжовно Дружество въ София подъ редакцията на Профес. В. Н. Златарски

 

Държавна Печатница

София 1911

Сканове в .pdf формат (52 Мб) от www.archive.org 

 

Съдържание.

 

Отдѣлъ I.

Трудове по Българска църковна история.

 

 

1. Исторически прегледь на Българска-та цьрква отъ самото ѝ начало и до днесъ 1—161

            (Подробно съдържание вж. на стр. 5).

 

2. Болгаре и Константинопольская патріархія 163—201

 

3. Три грамоти, дадени отъ императора Василия на българский Охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто 203—214

 

4. Въпросъ за Българската и Сръбската църкви прѣдъ сѫдилището на Лионский съборъ въ 1274 год 215—231

 

5. Дребни статии и бѣлѣжки 233—256

I. Записъ отъ Охридский патриархъ Прохоръ, стр. 235 —

II. Нѣколко думи за титлитѣ на Костурский митрополитъ и на нѣкои и други гърцки владици въ Македония, стр. 241. —

III. Новонайденъ надписъ въ Охридската св. София, стр. 244. —

IV. Къмъ бѣлѣжкитѣ на г-на Шопова за титлитѣ на Битолскитѣ владици, стр. 246. —

V. Нѣколко бѣлѣжки за скопския чифликъ Варвара и за тамшния мънастиръ св. Димитрий по записа на мънастирския игуменъ отъ 1799 г., стр. 247. —

VI. Допълнителни бѣлѣжки за една отъ прѣжнитѣ титли иа Костурскитѣ владици, стр. 248. —

VII. Историческа бѣлѣжка по въпроса за светото миро. стр. 250. —

VIII. Какъ сѫ почитали старитѣ българе паметта на словѣнскитѣ първоучителье и тѣхнитѣ ученици? стр. 252. —

IX. По въпроса за светитѣ седмичисленници, стр. 255. —

X. Допълнителни бѣлѣжки за праздничний день на св. Климента, стр. 256.

 

Отдѣлъ II.

Трудове по езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения.

 

1. Писмо до Български-тѣ читалища 259—263

 

2. За новобългарското азбуке 264—285

I. Нѣколко встѫпителни думи за книжовний ни езикъ, стр. 264. — II. Кратъкъ исторически прѣгледъ на азбукето ни. стр. 268. — III. Какво трѣбва да ни бѫде азбукето, стр. 277.

 

3. Азбукето на Българското Книжовно Дружество и г. Мушякъ 286—297

 

4. Изговарянето на старословѣнското ѫ и ъ въ новобългарския езикъ

 

 

VIII

 

5. Български лѣтописенъ разказъ отъ края на XVII вѣкъ 305—320

 

6. Нѣколко забравени списания на Софрония Врачанскаго 321—330

 

7. Лѣтописни бѣлѣжки отъ Разградъ 331

 

8. Новый церковно-славянскій памятникъ съ упоминаніемъ о славянскихъ первоучителяхъ 332—302

 

9. Прѣдисловие къмъ българския прѣводъ на пространното житие на св. Климента 303—305

 

10. Нѣсколько словъ объ языкѣ, народныхъ пѣсняхъ и обычаяхъ дебрскихъ славянъ 306—424

Вступительныя замѣтки, стр. 306. — А. Замѣтки по языку, стр. 372. — Б. Замѣтки объ обичаяхъ и обрядныхъ пѣсняхъ. стр. 385.

 

11. Първата българска типография въ Солунъ и нѣкои отъ напечатанитѣ въ нея книги 425—450

 

12. Изъ старо-българската книжнина 451—459

 

13. Сказаніе о Святогорѣ и Земной Тягѣ въ южнославянской народной словесности 460—473

 

14. Една забравена българска история 474—477

 

15. Нѣколко белѣжки за хаджи Иоакима, даскала Крчовскаго 478—482

 

16. Нѣколко бѣлѣжки за триезичната солунска книга 483—489

 

17. Предисловіе ко 2-му изданію сочиненія А. А. Потебни „Мысль и языкъ“ 490—491

 

18. Яковъ Трайковъ отъ София и Кара-Трифунъ отъ Скопие (български книжари въ 16. вѣкъ) 492—501

 

19. Мѣдно (бакърно) гумно, мѣденъ токъ въ словѣнскитѣ и гръчки умотворения 502—529

Прѣдисловіе, стр. 502. —

I. Гръчки народии прѣдания за мѣдно гумно, или токъ, стр. 503 —

II. Словашки, руски и сръбски прѣдания, стр. 506. —

III. Български писмени и народни прѣдания. стр. 512. —

IV. Овче-поле въ нѣкои апокрифически видѣния (на пророка Исайя, пророка Даниила и пр.), стр. 515. —

V. Овчеполски и прилѣпски разкази за бакърно гумно, стр. 521. —

VI. Притурки и поправки: А. Слово Самоилѣ пророка. стр. 525. — Б. Нѣколко бѣлѣжки за рѣчьта оргия, стр. 527. — В. За българскитѣ титли на Константина Дѣяновъ и на други нѣкои владѣтели въ сегашна Македония прѣзъ 14. вѣкъ, стр. 527.

 

20. Этнографичьскія наблюденія А. Ф. Музыченка надъ болгарскими колонистами Ѳеодосійскаго уѣзда 530—536

 

21. Български народни пѣсни и приказки 537—567

I. Образци отъ говоритѣ: 1. Панагюрски. стр. 537. — 2. Дебърски, стр. 548. — 3. Костурски, стр. 552. — 4. Малко-Търновски, стр. 554. —

II. Богомилска приказка, стр. 559. —

III. Българская народная пѣсня объ освобожденіи, стр. 563.

 

[Back]