Други вероятни места на заселване на Алцековите българи освен Исерния, Бояно и Сепино (по Ал. Николов)

 

 

Александър Николов, Alzeco, dux Vulgarum и заселванията на прабългари в Италия

https://docplayer.it/94782412-Moliski-hrvati-i-njihova-imena.html

 

 

стр. 158:

 

Данни за дукса Алцеко и неговите българи откриваме и в „Салер-

нитанската хроника“, която се датира около 974 г. и третира едни по-

късни събития, предимно от ІХ и Х в. Авторът на това произведение,

абатът на Монте Касино – Рагоалд, описвайки нападенията на сара-

цините в Лангобардия Минор (т.е. лангобардските владения в Южна

Италия) и действията на херцога на Сполето и Беневент – Гуидо ІІІ,

 

стр. 159:

 

насочени срещу император Карл ІІІ, в периода между 880 и 884 г., от-

белязва следното:

 

„След като умрял Ламберт, синът на Гуидо Стари, последният

оставил на синовете си Сполетум. След като и той се споминал, Гу-

идо Млади получил Сполетум и Камеринум, разположил се на лагер

и сключил мир с агаряните в Сепинум, където някога бил настанен от

Ромуалд, князът на славяните Алциеко, след като били дадени и взе-

ти заложници. По негово време доста манастири, градове и крепости

били завзети и разорени от сарацините. Изпратил и пратеничество в

Константинопол и взел пари незаконно. Поради това бил заловен от

августа Карл ІІІ и ако не бил избягал, щял да бъде обезглавен“5.

 

 

Трето независимо споменаване на името на Алцеко откриваме в

„Хрониката от Монте Касино“, съставена между 867 и 920 г., от ано-

нимни автори. В нейния пролог се коментира накратко завоюването на

Италия от лангобардите на крал Албоин и отбелязва следното:

 

„След като така овладели Италия, отправили се и навлезли в Бе-

невент, за да го заселят. Като техен водач обаче се изявил очевидно Ар-

хангел Михаил, предводител на небесното войнство, и неаполитанците

били привлечени към вярата, а Алцек Българина със своите люде бил

приет за заселване. След като лангобардите надделели над римското и

гръцкото население, овладели наедно цялата Беневентска област“6.

 

Този пасаж е много показателен и за важната роля, която изиграва

заселването на Алцековите българи в областта Кампобасо, в централ-

ната част на Молизе.

 

стр. 160:

 

 ... От този преамбюл става ясно, че заселването на Алцеко и неговите

българи в лангобардските владения в Южна Италия е равно по зна-

чение с победата, която лангобардите в крайна сметка извоюват над

Византия и верния ѝ град Неапол7.

 

 

стр. 164:

 

Всъщност второто преселение на Алцеко е свързано с разпадане-

то на „държавата на Само“ и вероятното възстановяване на аварския

контрол над Винедската марка в Каринтия, където оцелелите от кла-

нето в Бавария българи намират доста дълго време подслон. Алцеко е

бил принуден да търси убежище от изконните си врагове – аварите. Те

очевидно не са забравили старата вражда, датираща още от времето на

аварско-българската гражданска война в хаганата около 631 г. В този

смисъл лангобардите са единственият възможен съюзник.

 

стр. 165:

 

Впро-

чем друга компактна група българи е обитавала очевидно и част от

Лангобардия Майор (Langobardia Major), т.нар. Комитатус или Дука-

тус Булгариензис (Comitatus sive Ducatus Bulgariensis), като това били

стари поселения на панонски българи още от времето на преселението

на лангобардите в Италия, водено от крал Албоин, и формирането на

Лангобардското кралство, факт, изрично упоменат от Павел Дякон21.

 

21 Muratori, L. A. Dissertazioni sopra le antichitá italiane. Т. 1. Milano, 1836, р. 27.

 

 

Валтер Пол, от своя страна, изследвайки подробно историята на

Аварския хаганат, категорично подкрепя версията за идентичността

между Алциок и Алцеко. Той дори изразява учудване от резервира-

ността на българските учени по този въпрос. Пол дава правдоподобно

обяснение за клането над българските бегълци, извършено от бавар-

ците по заповед на техния върховен сюзерен Дагоберт І. Обяснява го с

промени в политиката на Франкската държава и нейните баварски ва-

 

сали по отношение на Аварския хаганат. Вече като основен противник

на изток се разглежда разбунтувалият се срещу аварите Само. Затова

българите, които са противници на старата аварска династия, биват по-

жертвани след кратко колебание.

 

 

стр. 166:

Към 660 г.

„държавата“ на Само се разпада, аварите възстановяват влиянието си и

над Винедската марка, така че българите на Алцеко стават отново неу-

добен елемент. Те трябва за пореден път да търсят убежище.

 

 

стр. 167:

 

Зоната на заселване на Алцековите българи е доста ясно очертана

от Павел Дякон. Той посочва градовете Сепинум (Сепино), Бовианум

(Бояно) и Изерния, но също и „други градове с техните територии“.

Франческо Боца прави опит да определи кои са останалите civitates.

Боца коментира историята около Алцеко и отбелязва, че българите

биват заселени в централната част на Молизе, след военните дейст-

вия между Констант ІІ и лангобардите, донесли големи опустошения

на тази област. На Алцеко, който е принуден от дукс да стане гас-

талд, са предадени Сепинум, Бовианум и Изерния, et alias cum suis

territoriis civitates. Със статут на civitates са още Венафро (Venafro),

Ларино (Larino) и Ауфидена (Aufidena). Възможно е също и Бифернум

(Bifernum) или Тифернум (Tifernum)

 

 

(25) Bozza, Fr. Studi per una storia del Molise, 24: www.provincia.campobasso.it/biblioteca/link/Studi_di_storia.pdf

 

Venafro, Larino, Aufidena). Bifernum или Tifernum

 

 

 

стр. 168:

 

Освен Кампокиаро (Vicenne di Campochiaro), към селищата, където се предполагат останки от

присъствието на Алцековите българи в Молизе, могат да бъдат приба-

вени още Казалчипрано (Casalciprano), Кастропиняно (Castropignano),

Черчемаджоре (Cercemaggiore), Черчепикола (Cercepiccola), Колле

д`Анкизе (Colle d`Anchise), поне според авторите на едно съвременно

описание на провинцията Кампобасо28.

 

 

(28) www. Provincia campobasso. it/ambiente/ptcp/matrice storico culturale. pdf

 

 

 

Т.е. стават:

 

Venafro, Larino, Aufidena). Bifernum или Tifernum [25]

Vicenne di Campochiaro, Casalciprano, Castropignano, Cercemaggiore), Cercepiccola), Colle d`Anchise

 

 

wiki: Venafro is a comune in the province of Isernia, region of Molise. 41°29′4″N 14°2′45″E

fallingrain: 41.48  14.03  830ft

 

Larino  is a town and comune of approximately 8,100 inhabitants in Molise, province of Campobasso. 41°48′N 14°55′E

Larino  city  Molise  Italy  41.80  14.90  1200ft

 

Alfedena (Abruzzese: Fëdena) is a comune in the province of L'Aquila of the Abruzzo region of central Italy. 41°44′14″N 14°2′22″E

Alfedena  city  Abruzzo  Italy  41.73  14.03  3572ft

 

Campochiaro is a comune (municipality) in the Province of Campobasso. 41°27′N 14°31′E

Campochiaro  city  Molise  Italy  41.45  14.52  2007ft

 

Casalciprano is a comune (municipality) in the Province of Campobasso. 41°35′N 14°32′E

Casalciprano  city  Molise  Italy  41.58  14.53  1669ft

 

Castropignano is a comune (municipality) in the Province of Campobasso in the Italian region Molise. 41°37′N 14°34′E

Castropignano  city  Molise  Italy  41.62  14.55  2060ft

 

Cercemaggiore is a comune (municipality) in the Province of Campobasso. 41°28′N 14°43′E

Cercemaggiore  city  Molise  Italy  41.47  14.72  3349ft

 

Cercepiccola is a comune (municipality) in the Province of Campobasso in the Italian region Molise. 41°28′N 14°40′E

Cercepiccola  city  Molise  Italy  41.47  14.67  2509ft

 

Colle d'Anchise is a comune (municipality) in the Province of Campobasso. 41°31′N 14°31′E

Colle d'Anchise  city  Molise  Italy  41.52  14.52  1669ft