Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.)
Ангел Джонев

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

 

БЕД – Българска експлоатационна дирекция

БДЖ – Български държавни железници

Б.д. – без дата

Б.м. – без място

БНБ – Българска народна банка

 

ВИБ – Военно-инженерна библиотека

ВИС – Военно исторически сборник

ВМОРО – Вътрешна македоноодринска революционна организация

 

ДА – Държавен архив

ДАРМ – Държавен архив на Република Македония

 

ИМ – Исторически музей

ИНИ – Институт за национална история

ИПр – Исторически преглед

 

МПр – Македонски преглед

 

НА-БАН – Научен архив на Българска академия на науките

НБКМ-БИА – Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – Български исторически архив

 

ОНС – Обикновено народно събрание

 

РС – редовна сесия

 

СпБИД – Списание на Българското икономическо дружество

СпБИАД – Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество

 

УЖПС – Управление на железопътните съобщения

 

ЦВА – Централен военен архив

ЦДА – Централен държавен архив

 

ЩДА – Щаб на действащата армия

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]