Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.)
Ангел Джонев


МАКЕДОНИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ (1878–1918 Г.)

Ангел Джонев

Научен консултант  доц. д-р Веселин Янчев
Рецензенти проф. д.и.н. Димитър Гоцев, доц. д-р Валери Колев

Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” Кюстендил 2008
Книгата се издава с финансовото съдействие на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ


MACEDONIA IN THE RAILWAY POLICY OF BULGARIA (1878–1918)

Angel Dzhonev

 

На светлата памет на баща ми Симеон Витанов Джонев


Ангел Симеонов Джонев е роден на 3 май 1971 г. в гр. Кюстендил. Завършва Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „История и география”. След дипломирането си работи в Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – гр. Кюстендил. През 2004–2005 г. специализира по междудържавния обмен в Института за национална история при Скопския университет „Св. Кирил и Методий”, Р Македония, по темата „Железопътното развитие на Македония в периода на войните 1912–1918 г.”. През 2006–2007 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” подготвя дисертация на тема „Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.)” и след успешна защита му е присъдена образователната и научна степен „Доктор”. Избран е за научен сътрудник I степен.
 

ISBN 978-954-8191-15-9


© Ангел Симеонов Джонев – автор, 2008

© Регионален исторически музей – Кюстендил, 2008
 


 

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД .....................7
Първа глава. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ КЪМ МАКЕДОНИЯ (1878–1903 г.) .............21
   1. Османското наследство в железопътната политика и задълженията, произтичащи от Берлинския договор (1878–1888 г.) .....21
   2. Управлението на Ст. Стамболов и идеите за железопътното свързване в Македония .......58
   3. Политиката на К. Стоилов – строителство и дипломация ..........95
   4. Спиране на железопътните усилия на прага на ХХ век (1899–1903 г.) .......131

Втора глава. ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ВРЪЗКА С МАКЕДОНИЯ В РЕГИОНАЛНИТЕ И ТРАНСБАЛКАНСКИТЕ ПРОЕКТИ И ИНТЕРЕСИ (1903–1912 г.) ........173
   1. Възстановяване на железопътната политика през Второто управление на Стамболовистите ..........173
   2. Управлението на Ал. Малинов и железопътното съперничество на Балканите ...........202
   3. Правителството на Ив. Е. Гешов между старите проекти и новите идеи ...........242

Трета глава. БЪЛГАРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ВОЙНИТЕ (1912–1918 г.) ...........289
   1. Железопътните планове в Македония (1912–1915 г.) ...........289
   2. Предизвикателствата пред България с включването ѝ в Първата световна война (1915–1916 г.) ............309
   3. Железопътно строителство в условията на позиционна война (1917–1918 г.) ..........343

Заключение ......................................397
Послеслов ..........................................411
Библиография ..................................417
Списък на съкращенията ..............430

Резюме на английски език ......................... 431

 МАКЕДОНИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ (1878–1918 Г.)

Технически редактор Ивелина Джонева

Предпечатна подготовка Ваня Чолакова

Фоторепродукции Любомир Желязков

Превод на английски език Мирослава Таскова

Корица Нейко Генчев

Формат 70х100/16

Печатни коли 27,25


Книгата е подготвена за печат и отпечатана от: ФАБЕР – В. Търново (062) 600 650, e-mail: faber@abv.bg
 


[Back to Index]